Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних

Мета: повторити знання десятикласників про подвоєння й подовження приголосних; формувати правописні вміння; удосконалювати уміння знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до рідної мови, а також відчуття її краси як основи естетичного виховання.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Фонетика: подовження приголосних, уподібнення приголосних.

Синтаксис: речення, текст.

Міжпредметні зв’язки:

Література: твори українських авторів.

Російська мова: фонетичні й орфографічні особливості деяких слів, відмінних від українських.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення десятикласників із темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів десятикласників із теми

Ігрове дослідження-відновлення

  • Записати слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу — без подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмельнич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз’єднан..ий, олов’ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, дерев’ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву — прочитаєте вислів В. Сухомлинського.

Вірніст..ю, повін..ю, осін..ю, величніст..ю, якіст..ю, від..аллю, мит..ю, радіст..ю, з безліч..ю, доповід..ю, вартіст..ю, з точніт..ю, сіл..ю, заздріст..ю, у сміливост..і, плот..ю, за галуз..ю, смерт..ю, з розкіш..ю, віс..ю, велич..ю, шерст..ю, з розповід..ю, північ..ю, блакит..ю, зі зліст..ю, ненавист..ю, чверт..ю.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву — прочитаєте народну мудрість.

Відповідь. 1. Мова — духовне багатство народу. 2. Від теплого слова і лід розмерзне.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Орфографічний практикум

  • Переписати речення й вставити в словах пропущені букви. Пояснити правопис виділених слів.

 

1. З розпеченими обли..ямиобі..яні потом, замазані болотом метушаться люди коло вогню (М. Коцюбинський).  2. Його сірі з проси..ю очі світились лагідністю і добротою (Ю. Збанацький). 3. Я попросив Софію розповісти про сім’ю, яка прийняла її по замі..ю (Ю. Збанацький).  4. Скупе промі..я осі..ьогосонця самітньо відсвічує немічною прозолотою на білому тілі беріз (О. Донченко). 5. Скільки ще пісень, ще стільки слів несказа..их у серці (В. Сосюра).               

  • Переписати слова, замість крапок поставити пропущені букви. Пояснити їх правопис. Вказати, на межі яких частин слова відбувається подвоєння.

Бе..смертний, ро..кричатися, ро..бити, бе..збройний, ..писати, бе..платний, ..робити, ро..стелити, ..шити, ..казати, ро..казати, ..ховатися, бе..захисний, ро..пустити, ..фотографувати, ро..пи тати, во..’єдна..я, щоде..ик, жи..я, страше..ий, ві..іл, завда..я, годи..ик, незрівня..ий, воло..я, розрі..я, ро..броїти, узлі..я, Запорі..я, тума..ий, обли..я, ві..аль, здорове..ий, підні..я.

  • Записати подані слова, вставити пропущені в них букви. Пояснити написання подвоєних приголосних.

Без..астережний, закон..ий, годин..ик, від..іл, воз..єднан..я, від..ати, об..ійти, гуман..ий, вин..ий, страшен..ий, старан..о, священ..ий, незнищен.. ий, нескінчен..ий, в..ічливий, Ган..а, бов..аніти, міськ..ом, причин..ий, в..есь, возніс..я, письмен..ий, незлічен..ий, військ..мат.

  • Перекласти слова українською мовою. Пояснити особливості їх написання в обох мовах.

Бессердечный, матросский, тбилисский, соломенный, неждан ный, Полесье, Поволжье, Прикарпатье, судья, болью, артелью, статья, смертью, взаимностью, счастье, Припятью, убеждение, мазью, пропагандирование, льют, упразднение, злоупотребление, верфью, здоровье, знание, гордостью, Приднепровье, чувство, скатертью, ночью, бесчестье.

  • Переписати речення, розкрити дужки, вставити пропущені букви. Пояснити правопис подвоєних приголосних.

1. Я честь ві(д)ам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами (Леся Українка). 2. Спогад проні(с)я в його пам’яті з блискавичною швидкістю в якихось мільйо(н)их долях моменту (О. Довженко). 3. В о(б)итій ряднами і простирадлами сільській хаті хірург працював без перерви оце вже кілька днів (О. Довженко). 4. Свіжа росли(н)ість блищала під блакитним небом проти сонця (М. Коцю бинський). 5. Непереможна безборо(н)ість — твій меч єдиний і єдиний щит (Л. Костенко). 6. Темнокрилим гайворо(н)ям .. налетіла на нас

прикордо(н)а варта (М. Стельмах).

  • Переписати подані слова, розкрити дужки. Пояснити правопис слів.

Бе(з)астережний, ві(д)аний, ві(д)окремити, бе(з)успішний, мо лодіс(т)ю, ро(з)броїти, світа(н)я, зна(н)ь, щас(т)я, столі(т)ь, Полі(с)я, ста(т)я, (л)яний, бо(в)аніти, Ві(н)и(ч)на, солдат(ч)ина, на(д)ністрянський, ві(д)зеркалилася, зако(н)ий, прикордо(н)ик, кар ти(н)а, (в)есь, (в)ічливий, розрі(с)я, пере(д)ень, неви(н)ий, самов певне(н)о, стара(н)о, свяще(н)ий, сказа(н)ий, напруже(н)ість, само ві(д)ано, захопле(н)ий, воста(н)є, незвіда(н)ий, вихова(н)ість, ю(н)ат, натхне(н)ий, вогня(н)ий, олов’я(н)ий, ці(н)ість.

Дослідження-трансформація

  • Утворити від дієслів іменники, пояснити їх правопис. Поставити наголос в утворених словах. З трьома словами скласти речення й записати їх.

Усвідомлювати, запровадити, втілити, переконати, читати, видати, зобов’язати, нарікати, застерігати, порівняти, судити, жити, сприяти, відчувати, атестувати, фінансувати, асигнувати, кредитувати, оприбутковувати.

  • Поставити наведені іменники в орудному відмінку однини, пояснити їх написання.

Молодь, галузь, розповідь, зустріч, молодість, повість, чесність, ніч, річ, відомість, мазь, міль, мить, подорож, паралель, вісь, можливість, Русь, кількість, власність, якість, акварель, любов, активність, продуктивність, тінь, січ, Хатинь.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Навести п’ять прикладів народної мудрості зі словами, в яких відбувається подовження або подвоєння приголосних.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: