Контрольна робота (тест)

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень одинадцятикласників зі стилістики мови та культури мовлення; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; оцінити рівень орфографічної грамотності учнів.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.

IV. Виконання тестових завдань закритої форми

Варіант 1

Завдання 1–12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний варіант. Потрібно вибрати один правильний варіант відповіді.

1. Літературна мова — це:

А народна мова, якою користуються на певній території;

Б мова, що є засобом письмового й усного спілкування нації;

В унормована мова суспільного спілкування, зафіксована в писемній та усній практиці;

Г мова художнього стилю мовлення.

2. До специфічних понять стилістики належать:

А звуковий лад, словниковий склад та фразеологія, граматична структура і норми літературної мови;

Б мовні прийоми й засоби;

В стилістичні засоби, стилістична норма, функціональний стиль;

Г синоніміка, емоційно-експресивне забарвлення, багатозначність.

3. Визначте речення, в якому не пишеться з усіма словами разом:

А На коні сидить козак, у свиті — не/свиті, і без шапки;

Б Не/знайомий рвучко козирнув, піднісши кулак і випростовуючи пальці біля самої скроні;

В Поки не/дуже холодно, сидітиму вдома;

Г Ти, може, серденько, того й не/знаєш, як гарно, любо як співаєш.

4. Визначте рядок, у якому допущено орфографічні помилки:

А День Перемоги, Золоті ворота, полуниця «Вікторія»;

Б свято Івана Купала, село Золота Балка, Національний банк України;

В Сузір’я Великий Віз, Декларація прав людини, газета «Літературна Україна»;

Г Великий Піст, День Народження, волинська область.

5. Визначте рядок, у якому є неправильно утворена форма прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння:

А менш надійний, найдобріший, якнайдальший;

Б найбільш привітний, вужчий, найбільш відоміший;

В найстаріший, щонайдовший, якнайзручніший;

Г легший, дорожчий, гірший.

6. Позначте рядок, у якому всі прислівники записані правильно:

А по сусідськи, удвох, з гори, на диво;

Б віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби;

В десь-інде, підчас, не даремно, с повна;

Г з роду-віку, на-щастя, на виворіт, здалека.

7. Укажіть рядок, у якому замість крапок скрізь потрібно вставити в:

А … Астрахані, помітила … очах, працювала … бухгалтерії;

Б одягнена … хвою, загублені … хвилях, розгубився … складній ситуації;

В моя подруга, ..читель початкових класів, … сім, десь … гаю;

Г … полі, ходити … валянках, побачила … оголошенні.

Завдання 13–16 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних варіанти. Виберіть два правильні варіанти відповіді.

8. Укажіть ряди слів, у яких пишеться -нн- у всіх словах:

А безгомі..ий, неодмі..ий, безбереж..ий, бездога..ий;

Б бало..ий, парад..ий, бензи..ий, чека..ий;

В касет..ий, люмінісцент..ий, моното..ий, безіме..ий;

Г безці..ий, невпізна..ий, нездола..ий, незамі..ий;

Д незліче..ий, відмі..ий, карава..ий, магази..ий;

Е доверше..ий, витонче..ий, пі..ий, нарече..ий.

9. Визначте, у яких речення вжито повні нестягнені форми прикметників:

А Недобра сутінь впала на землю, повіяло холодом (М. Пригара).

Б Зеленеє жито, зелене. Хорошії гості у мене (Народна пісня).

В Тільки здорові жилаві руки з довгими пальцями та довгі вуса нагадували про давнього Миколу Джерю (І. Нечуй-Левицький).

Г Ружа червона, а й та блідне (Народна мудрість).

Д Пливе човен води повен (Т. Шевченко).

Е Якби мої струни німії та піснею стали без слова (Леся Українка).

10. Укажіть рядки, де допущено помилки в написанні частки не зі словами:

А незабаром, ще не прийняті закони, неголосно, недруг;

Б недолік, невиконавши, недобачати, нехтувати;

В не виконувати, не дотримуючись, не відповівши, несміливий;

Г незчутися, незліченний, зовсім не страшний, не знаючи;

Д неполиті грядки, нестямний, немовбито, лист не написаний;

Е досі не виконане, недолюблювати, не стямившись, недоведена тео-

рема.

11. Позначте рядки, у яких всі складні прикметники пишуться разом:

А сліпучо/білий, жовто/гарячий, ніжно/рожевий;

Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий;

В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український;

Г південно/західний, фізико/математичний, всесвітньо/історичний;

Д східно/український, кисло/молочний, біло/сніжний;

Е первісно/общинний, вічно/юний, воле/любний.

Завдання 17 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

12. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать.

1 чоловічий.

2 жіночий.

3 середній.

4 спільний.

А папороть, СБУ, дівчина, путь.

Б математик, вельможа, Сибір, тигр.

В токар, поетеса, плетиво, нікчема.

Г жіноцтво, листя, теля, дівча.

Д злюка, бідолаха, хитрюга, недоучка.

Варіант 2

Завдання 1–12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний варіант. Потрібно вибрати один правильний варіант відповіді.

1. Ознаками культури мовлення є:

А правильність, точність, логічність, стабільність;

Б багатство, чистота, доречність, завершеність;

В точність, логічність, чистота, багатство;

Г різноманітність, доречність, наддіалектний характер.

2. Лексичні норми регулюють:

А правильне творення і вживання слів, їх форм;

Б правильну побудову словосполучень і речень;

В уживання слів у властивому їм значенні, правильне поєднання слів за змістом у словосполученні й реченні;

Г уживання мовних засобів відповідно до їх стилістичного значення.

3. Визначте речення, в якому не пишеться з усіма словами окремо:

А Думками він був зараз далеко від Харитона — біля Тосі, і ще далі — в не/визначених обрисах свого майбутнього.

Б Не/жаль за сном, не/час, не/можна спати.

В Шаблій борсається, не/мов у петлі, сіє по стерні не/вимолоченими колосками.

Г Заручилась вона з Яковом Поліщуком, а того не/гадано віддано у москалі.

4. Усі займенникові форми написано правильно в рядку:

А У декого, будь-до кого, бозна-що, ні з ким;

Б де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий;

В аби-яка, якась, казна з ким, будь-що;

Г з будь-чим, будь з чим, ніякий, казна-чий.

5. Визначте рядок, у якому є неправильно утворена форма прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння:

А більший, менший, кращий;

Б менш товстий, найзручніший, більш білявий;

В сміливіший, найохайніший, найяскравіший;

Г ближчий, більш білий, найменш теплий.

6. Укажіть рядок, у якому всі прислівники потрібно писати через дефіс:

А по/двоє, сяк/так, хоч/не/хоч;

Б будь/що/будь, до/вкола, по/іншому;

В казна/як, по/сусідськи, рік/у/рік;

Г по/латині, ледь/ледь, десь/інде.

7. Укажіть рядок, у якому замість крапок скрізь потрібно вставити у:

А сидимо … вагоні, була … Одесі, … садку;

Б … холодочку, взяла … нього, на траві … квітах;

В як … сні, … Антарктиді, … присмерку;

Г наш … читель, … лісі, … дарник.

Завдання 13–16 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних варіанти. Виберіть два правильні варіанти відповіді.

8. Укажіть ряди слів, у яких пишеться -нн- у всіх словах:

А башта..ий, осі..ій, широче..ий, ви..ий;

Б вовняний, соколи..ий, букве..ий, бджоли..ий;

В страше..ий, лимо..ий, орли..ий, безтала..ий;

Г свяще..ий, невпи..ий, маши..ий, стара..ий;

Д невблага..ий, кі..ий, солов’ї..ий, благослове..ний;

Е сті..ий, скля..ий, да..ий, віко..ий.

9. Визначте, у яких речення вжито короткі форми прикметників:

А Скрипливе дерево довше росте.

Б Сивий віл випив води повен діл.

В Це була молода чорноброва дівчина.

Г Як ішли ми зелен лугом к зелен гаю…

Д Плохеньке порося і в Петрівку мерзне.

Е Зима чиста, ніби скупана.

10. Укажіть, у яких рядках всі слова пишуться з часткою не разом:

А не/скошена трава, не/полита досі розсада, не/бачена краса;

Б не/закінчена розмова, не/замкнені двері, не/продумана відповідь;

В не/доопрацьована стаття, не/куплені вчасно, відповідь не/продумана;

Г не/зрозуміла відповідь, не/закінчена нами суперечка, не/висвітлена проблема;

Д не/дописаний лист, не/помічений факт, не/вивчений вірш;

Е не/бачена ніколи картина, не/доведена теорема, не/доспані ночі.

11. Укажіть рядки прикметників, які пишуться через дефіс:

А (криваво)червоний, (південно)західний, (прісно)водний;

Б (світло)рожевий, (шести)гранний, (кам’яно)вугільний;

В (м’ясо)молочний, (гірко)солодкий, (англо)французький;

Г (синьо)зелений, (вічно)зелений, (машино)будівний;

Д (військово)морський, (військово)полонений, (суспільно)корисний;

Е (віце)президентський, (високий)превисокий, (воєнно)стратегічний.

Завдання 12 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

12. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать:

1 чоловічий.

2 жіночий.

3 середній.

4 спільний.

А Тбілісі, дівчисько, кашне, око.

Б Карпати, листоноша, денді, колега.

В сирота, забіяка, роззява, задавака.

Г суддя, вужака, шимпанзе, собака.

Д Чилі, путь, Міссурі, бабище.

V. Організований збір зошитів для контрольних робіт

VI. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: