Контрольний твір

Мета: перевірити вміння учнів писати твори, добирати мовні засоби відповідно до задуму, комунікативного завдання та стилю мовлення; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, творчі здібності; виховувати у школярів морально-етичні якості.

Обладнання: пам’ятки, словники.

Внутрішньопредметні зв’язки: синтаксис (текст), лексикологія.

Міжпредметні зв’язки: література, історія, етика.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвої компетенції (урок контрольного твору).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Вступне слово вчителя

Бесіда

Що таке твір? (Твір — це робота над висловлюванням особистої думки, яка спирається на необхідну кількість даних.)

Що необхідно знати, щоб правильно висловити власну думку? (Визначити стиль і тип мовлення, вміти послідовно висловлюватися відповідно до теми.)

Спостереження над мовним матеріалом

Щоб правильно виконати завдання, треба чітко розуміти значення деяких термінів.

Що означають терміни мораль та етика?

Довідка

Мораль — це система норм і принципів поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства.

Етика — наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та особистому житті людей; норми поведінки, сукупність моральних правил певної соціальної групи.

Робота з пам’яткою

Користуючись пам’ятками, повторіть загальні правила написання творів (див. додаток).

Запис термінів у зошити

Стисло витлумачте суть кожної з названих моральних рис. Де можливо, доберіть до їхніх назв синоніми та антоніми.

Ідейно-суспільні моральні риси: принциповість, переконаність, цинізм,

демагогія, честолюбство, кар’єризм, активність.

Риси, що визначають ставлення до себе та оточуючих: благородство, самовідданість, людяність, егоїзм, милосердя, підступність, скромність.

Риси, що характеризують людину: чесність, вірність, щирість, зрадництво, святенництво.

Риси, що виявляють ставлення до праці й власності: працелюбність, користолюбство, споживацтво, ощадливість, бюрократизм, лінощі.

Вольові риси: мужність, сміливість, витримка, малодушність.

Зразок

СВЯТЕННИЦТВО — негативна моральна риса, різновид лицемірства.

Святенник (ханжа) вдає із себе зразок благочестя, і, публічно демонструючи свої «доброчинності», претендує на роль охоронця моральності всіх оточуючих. Перетворює моральність на формальне дотримання ритуалу, на взаємне назирання, виправдовує грубе втручання в приватне життя кожного. За святенництвом приховано недовіру до людей, підозрілість, зневажливе ставлення до людської індивідуальності.

Комунікативно-мовленнєве завдання

Які моральні риси особистості найвище цінуються сьогодні? Свою думку аргументуйте і проілюструйте прикладами.

Складіть висловлювання за темою «Моральні цінності сучасного суспільства». Визначте формулу сенсу життя своїх ровесників. Висловте власне ставлення до такого формулювання сенсу життя. Висловлювання побудуйте так: ТЕЗА — ДОКАЗ — ВИСНОВОК.

ІІІ. Самостійне складання плану твору

Учні складають план.

ІV. Написання роботи на чернетці

Учні записують твір у чернетку.

V. Редагування твору і переписування начисто

Учні вичитують твір, редагують та переписують його начисто.

За потреби учні користуються пам’яткою (див. додаток).

VІ. Самостійна перевірка написаного

Вимоги до твору

Точність і повнота розкриття теми в логічній послідовності.

Обґрунтованість усіх тверджень та положень.

Узагальнення і використання у творі набутих знань.

Стилістично правильне і грамотне вираження думок.

Емоційність і конкретність викладу.

Правильні висновки в кінці твору.

VІІ. Домашнє завдання (на вибір)

Доберіть текст на морально-етичну тему, підкреслити у ньому орфограми.

Сформулювати 10–15 тем творів морально-етичної проблематики.

Складіть за висновком висловлювання: «…Отже, родина — корабель, що несе людину через бурхливе життєве море».


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: