Країни Азії. Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства

Мета: охарактеризувати склад регіону, особливості розміщен­ня та формування населення, ресурсозабезпеченість, загальні ознаки господарства країн Азії; визначити роль азіатських країн у світовому господарстві; розвивати уміння обґрунтовувати галу­зеву структуру господарства регіону, уміння працювати з карта­ми атласа, підручником, цікавість до вивчення теми, аналітичні здібності.

Обладнання: політична карта Азії, атласи, підручники, схеми, таблиці, графіки, діаграми.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

• За якими критеріями виділяють історико-географічні регіони світу?

• Який регіон був досліджений на попередніх уроках? На які субрегіони його поділяють? Назвіть головні економіко-географічні ознаки кожного субрегіону.

• Які, на ваш погляд, загальні ознаки об’єднують країни Азії?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Азіатський регіон — найбільший за площею. Тут проживає по­над половину людства, населення тільки двох держав — Китаю і Індії — нараховує близько 2,5 млрд осіб.

Народи Азії, їхні традиції, культура, філософія — це феномен, який у західному світогляді визначається словом-символом «Схід». Саме в цьому регіоні з’явилися найдавніші цивілізації, з його гли­бин накочувалися на Європу хвилі міграцій, у ньому зародилися три світові релігії — християнство, іслам і буддизм.

Країни Азії дуже різні за розміром території, природними ба­гатствами, рівнем соціально-економічного розвитку, формами дер­жавного устрою тощо. Величезний Китай і крихітна Мальдівська Республіка; Кувейт зі щорічним прибутком на душу населення по­над 24 тис. дол. і Афганістан з прибутком 200—300 дол.; одна з най­давніших держав світу Іран і країни, які нещодавно отримали суве­ренітет після розпаду СРСР — Казахстан, Узбекистан, Туркменістан та інші. Особливості країн Азії — географічні і політичні, еконо­мічні і соціальні — стануть предметом нашого вивчення на най­ближчих уроках.

IV. Вивчення нового матеріалу

Завдання 1. За картою атласа «Історико-географічні регіони світу» визначте, на які субрегіони поділяють Азію.

Завдання 2. Назвіть країни, що входять до складу кожного з названих субрегіонів.

1. Загальні ознаки ЕГП країн Азії

Більшість країн Азії має вихід до морів Тихого, Індійського і Атлантичного океанів, де проходять найважливіші торгові шляхи світу. Менш вигідне географічне положення мають країни, що роз­ташовані всередині континенту (Афганістан, Монголія). Кордони багатьох азіатських держав проходять добре вираженими природ­ними рубежами (наприклад, Гімалаї), які іноді перешкоджають розвитку економічних і культурних зв’язків.

Характерною особливістю цієї частини світу є складна політич­на обстановка в ряді країн та регіонів. У першу чергу це стосується Південно-Західної Азії. Складними є відносини між сусідськими країнами в інших регіонах, наприклад між Індією та Пакистаном. Напруженість у Східній Азії зумовлена політикою КНДР, яка про­водить випробування ядерної зброї та перебуває у політичній конф­ронтації з країнами регіону та США.

2. Природні умови та ресурси

Азія лежить у межах усіх кліматичних поясів і характеризу­ється розмаїттям природних ландшафтів і природних зон. Значна частина країн мають екстремальні природні умови.

Азія виділяється серед інших частин світу найбільшою контрастністю рельєфу. Тектонічна будова регіону обумовила різнома­нітність корисних копалин. В області Месопотамського прогину і Перської затоки знаходиться одна з найбільших у світі нафтогазо­носних провінцій. Значні запаси нафти в країнах Малайського ар­хіпелагу. Родовища залізної і марганцевої руд світового значення знаходяться в Індії, хромітів — у Туреччині і на Філіппінах. Уздовж південно-східного краю материка (М’янма, Таїланд, Індонезія) простягнувся «олов’яний пояс», багатий не тільки оловом, але і цинком, ртуттю, свинцем, міддю, вольфрамом тощо. Нерудні ко­палини представлені багатими родовищами кам’яної солі (Туреч­чина, Іран, Пакистан), калійних солей. На Іранському нагір’ї зна­ходиться найбільше у світі родовище сірки. В Індії і Шрі-Ланці є дорогоцінні камені.

Територія регіону багата на поверхневі води, однак розміщені вони дуже нерівномірно.

Ґрунти більш родючі в Південній і Південно-Східній Азії, менш продуктивні і схильні до вітрової ерозії ґрунти Південно-Західної Азії. Лісовими ресурсами добре забезпечена Південно-Східна Азія, де збереглися великі площі вологих тропічних лісів.

Таким чином, загальний природний потенціал країн Азії може бути оцінений як багатий.

3. Населення

Етнічний склад населення Азії відрізняється великою різнома­нітністю: у регіоні мешкає понад 1000 націй і народностей, які роз­мовляють на 600 мовах.

Завдання 3. Визначте, які особливості має вікова структура на­селення більшості азіатських країн.

Природний приріст у країнах Азії, за винятком Японії, є дуже високим (понад 15 осіб на 1000 жителів), що з одного боку, створює величезний трудовий потенціал, а з другого — породжує в багатьох країнах серйозні соціальні проблеми.

У першу десятку країн світу за кількістю населення входять шість азіатських країн: Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Японія і Банґладеш.

Густота населення Азії коливається від 2–3 осіб/км2 до 15 000 осіб/км2.

Завдання 4. За допомогою карти атласа «Густота населення» знайдіть і назвіть території Азії з максимальною і мінімальною гус­тотою населення. Установіть чинники, що визначають такі показ­ники.

Середній рівень урбанізації в Азії значно нижчий, ніж в інших регіонах світу, однак Азія є світовим лідером за числом міст-мільйонерів, найбільшими з яких є Токіо, Осака, Шанхай, Сеул, Пекін, Стамбул, Джакарта, Мумбаї, Колката, Карачі, Банґкок.

Тільки в Китаї та Індії нараховується понад 90 міст-мільйонерів. Найвищий рівень урбанізації в Японії, Республіці Корея; низь­кий — у Бутані, Непалі, В’єтнамі, Лаосі, Шрі-Ланці.

4. Господарство

Країни Азії перебувають на різних рівнях соціального та еконо­мічного розвитку. Безумовним лідером є Японія, яка входить до трійки найбільш розвинених країн світу. Стабільно зміцнюються позиції й міжнародний авторитет соціалістичного Китаю, який за ВВП поступається тільки США, а у 2015 р., за прогнозами, вийде на 1-е місце у світі.

Велику вагу на світовій арені мають «нові індустріальні» краї­ни Азії, насамперед «азіатські тигри» («далекосхідні дракони») — Республіка Корея, Тайвань, Сінґапур, Таїланд. Орієнтація на залу­чення іноземного капіталу і продумана державна політика дозволили їм здійснити якісний стрибок, настільки швидкий і ефективний, що його часто називають «економічним дивом». До країн нової індустріалізації зараз відносять також Малайзію, Фі­ліппіни, Індонезію і Туреччину.

Зона Перської затоки є одним з найважливіших промислових районів світу з великим обсягом видобутку нафти і газу, нафтохі­мічними, металургійними та іншими виробництвами.

У більшості інших країн регіону відчутні перехідні тенденції, спостерігається відхід від феодальних відносин (в їх економіці пе­реважають сільське господарство і гірничодобувна промисловість). У Південній, Східній і Південно-Східній Азії яскраво виражена рослинницька спеціалізація сільського господарства, а в країнах Південно-Західної Азії дефіцит води і низька продуктивність ґрун­тів обумовили переважання кочового скотарства.

5. Транспорт

Завдання 5. Проаналізуйте карти атласа та визначте рівень розвитку видів транспорту в субрегіонах Азії.

Розвиток економіки країн Азії залежить від шляхів сполучен­ня, найбільша довжина з-поміж яких припадає на ґрунтові дороги. Такі країни, як Афганістан, Кіпр, Лаос, Оман, ОАЕ, взагалі не ма­ють залізниць. Річковий транспорт найбільш розвинений у Китаї, Індії, М’янмі, Лаосі, Іраку, Банґладеш. Каботажне судноплавство відіграє провідну роль у країнах, розташованих на архіпелагах: Філіппінах, Індонезії, Японії. Найбільший міжнародний вантажо- і пасажирообіг припадає на Японію. У великих нафтодобувних країнах — Саудівській Аравії, Ірані, Іраку — розвинений трубо­провідний транспорт. Авіаційний транспорт забезпечує зв’язки Азії з іншими регіонами світу.

Завдання 6. Установіть, якими маршрутами нафта з Південно-Західної Азії транспортується до Європи.

6. Зовнішньоекономічні зв’язки

У міжнародному поділі праці країни Азії виступають як важли­ві постачальники сільськогосподарської продукції, продукції гір­ничодобувної промисловості. Зростає роль регіону в експорті елек­тротехнічної, радіоелектронної, автомобільної продукції.

Інтенсивному залученню багатьох країн Азії до світової спіль­ноти сприяє їх вигідне транспортно-географічне положення на морських шляхах, що пов’язують Європу й Америку з басейном Тихого океану.

Особливу роль в економіці окремих країн Азії відіграє міжна­родний туризм.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Завдання 7. За картами атласа визначте державний устрій кра­їн Азії та релігійні вподобання населення. Поясніть, чому саме у цій частині світу збереглося стільки абсолютних монархій.

VI. Підсумок уроку

• Азія — регіон з великими природними, етнічними, соціально-економічними й іншими відмінностями.

• Загалом природно-ресурсний потенціал азіатського регіону ду­же значний.

• Економічне зростання і соціальний прогрес більшою мірою властиві країнам Східної і частково Південно-Західної Азії.

• Розвитку багатьох країн Південної і Південно-Східної Азії сприяє їх географічне положення на пожвавлених транспорт­них магістралях Індійського і Тихого океанів.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § __.

2. Скласти розгорнутий план відповіді «Особливості господарства країн Азії».

3. Повторити за картою розташування азіатських субрегіонів і країн (столиць), що входять до їх складу.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: