Мета. Ознайомити учнів з особливостями географічного положення материка, розвивати вміння роботи з картами атласу, аналізувати їх і робити певні висновки. Розвивати мислення, пам'ять, збагачувати словник. Виховувати інтерес до географії.


Мета: сформувати знання про найважливіші риси геологічноЇ будови й рельєфу,особливості клімату,загальні рисі рослинного покриву, причини виникнення природних стихійних явищ ; Закріпити вміння з різними джерелами географічної інформації: виховувати пізнавальний інтерес.


Тип уроку: перевірка, контроль та оцінювання знань, вмінь, на­вичок учнів.


Мета: сформувати в учнів знання про особливості розташування, розміри, глибини, елементи берегової лінії, найбільші острови, пів­острови, коси, затоки, протоки, природні умови Азовського моря; про стан природних ресурсів Азовського моря, проблеми їх використан­ня і охорони; сприяти формуванню в учнів екологічної свідомості; продовжити формувати вміння працювати з різними джерелами гео­графічної інформації.


Мета: сформувати в учнів знання про особливості розташування, розміри, глибини, елементи берегової лінії, найбільші острови, пів­острови, коси, затоки, протоки, природні умови Чорного моря; про стан природних ресурсів Чорного моря, проблеми їх використання і охорони; сприяти формуванню в учнів екологічної свідомості.


Мета: сформувати в учнів знання про чинники формування, за­кономірності та прояви висотної ландшафтної поясності Кримських гір; природу і географічне положення та межі природних областей Кримських гір; з’ясувати особливості природи Кримських гір у по­рівнянні з природою Українських Карпат, причини виникнення і про­яв стихійних природних явищ і процесів у горах; сприяти змінам у рівнях розумової діяльності учнів через навички мислення високого рівня — аналіз, синтез, оцінювання; закріпити вміння працювати з різними джерелами географічної інформації — літературними, карто­графічними, статистичними.


Мета: сформувати в учнів знання про чинники формування і за­кономірності та прояви висотної ландшафтної поясності Українських Карпат; природу і географічне положення та межі природних областей Українських Карпат; причини виникнення і прояв стихійних при­родних явищ і процесів у горах; сприяти змінам у рівнях розумової діяльності учнів через навички мислення високого рівня — аналіз, синтез, оцінювання; закріпити вміння працювати з різними джере­лами географічної інформації — літературними, картографічними, статистичними.


Мета: дати учням знання про географічне положення та особливо­сті зони степу, взаємозв’язки між компонентами природи в зоні степу; показати особливості зони в порівняні з іншими природними зонами; на прикладах продемонструвати результати впливу господарської ді­яльності людини на природні особливості зони степу; познайомити з природоохоронними територіями зони степу; продовжити формувати вміння працювати з картографічними матеріалами на прикладі карти фізико-географічного районування, поглибити вміння працювати з те­матичними картами рельєфу, клімату


Мета: дати учням знання про географічне положення та особли­вості зони лісостепу, взаємозв’язки між компонентами природи в зоні лісостепу; показати особливості зони в порівнянні з іншими при­родними зонами; на прикладах продемонструвати результати впливу господарської діяльності людини на природні особливості зони лісо­степу; познайомити з природоохоронними територіями зони лісостепу; продовжити формувати вміння роботи з картографічними матеріалами на прикладі карти фізико-географічного районування; продовжувати роботу щодо формування навичок високого мислення; удосконалення умінь та навичок щодо комплексного характеризування географічних об’єктів (на прикладі природної зони).


1-10 11-20 21-30 31-40 41-46