Мета: залучення учнів, учителів та батьків до спільної діяльності, з метою вивчення структури, ролі та значення Європейського Союзу; поглибити знання учнів з історії, географії, економіки, культури країн Європи; формувати в учнів розуміння необхідності інтеграції України до європейської співдружності; розвивати пізнавальні, інтелектуальні, творчі здібності учнів.


Мета: узагальнення знань зі шкільного курсу географії; надання учням можливості виявити кмітливість, винахідливість та творчу активність; формування цікавості до вивчення географії.


Прикладом нетрадиційної форми проведення фрагменту уроку може бути гра «Перший мільйон» (за сценарієм інтелектуальної телевізійної гри). Правила гри подібні, хоча кожен учитель може індивідуально вносити щось своє, виходячи з умов і ситуації. В цьому варіанті 12 запитань замість 15, оскільки в школі 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів. Учні мають право на три підказки: «50 : 50»; «телефонний дзвінок»; «допомога класу».


Мета: охарактеризувати демографічну ситуацію, етнічний склад, трудові ресурси, соціальну структуру населення США; сфор­мувати знання про особливості галузевої та територіальної струк­тури господарства США, виокремити галузі міжнародної спеціалі­зації, визначити найбільші промислові та сільськогосподарські райони, специфіку зовнішніх економічних зв’язків; розвивати вміння працювати з джерелами географічної інформації, складати та користуватися діаграмами, таблицями; виховувати активне са­мостійне мислення, уважність, ділові якості.


Мета: актуалізувати знання учнів про склад регіону та історію освоєння, нерівномірність економічного розвитку країн; сформу­вати знання про місце і роль США в регіоні, особливості ЕГП, при­роди і населення США; розвивати вміння учнів визначати своєрід­ність ЕГП країни, оцінювати її природно-ресурсний потенціал та демографічну ситуацію; виховувати цікавість до вивчення теми.


Мета: сформувати в учнів загальні уявлення про культурні і соціально-економічні особливості Індії; розвивати вміння само­стійно працювати з географічними джерелами географічних знань; виховувати самостійність, творчість, аналітичне мислення.


Мета: охарактеризувати особливості ЕГП, природи та населен­ня Китаю; розвивати вміння оцінювати географічне положення та природно ресурсний потенціал, пояснювати специфіку населення країни, працювати з картами атласа, підручником та іншими дже­релами географічних знань; виховувати цікавість до теми, праце­любність, зосередженість.


Мета: сформувати в учнів систему знань про основні ознаки ЕГП, природи, населення і господарства Японії; визначити історико-культурні особливості та роль НТР в економіці країни; розвивати уміння складати економіко-географічну характеристи­ку країни, працювати з картографічним матеріалом, таблицями, діаграмами, графіками.


Мета: охарактеризувати склад регіону, особливості розміщен­ня та формування населення, ресурсозабезпеченість, загальні ознаки господарства країн Азії; визначити роль азіатських країн у світовому господарстві; розвивати уміння обґрунтовувати галу­зеву структуру господарства регіону, уміння працювати з карта­ми атласа, підручником, цікавість до вивчення теми, аналітичні здібності.


Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання за ви­вченою темою; визначити рівень оволодіння знаннями, уміннями та навичками; розвивати вміння працювати з картами атласа, викону­вати тестові завдання різних рівнів складності; виховувати уваж­ність, організованість, відповідальність, зосередженість.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-42