Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання за ви­вченими темами; визначити рівень оволодіння знаннями, уміння­ми та навичками; розвивати вміння працювати з картами атласа, виконувати тестові завдання різних рівнів складності; виховувати уважність, організованість, відповідальність, зосередженість.


Мета: охарактеризувати поняття «глобальні проблеми люд­ства»; визначити причини виникнення, особливості кожної з про­блем, можливі шляхи розв’язання; розвивати уміння оцінювати наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку людства, уміння самостійно опрацьовувати різноманітні джерела географічних знань, працювати в групах, захищати свою точку зо­ру; виховувати толерантність, культуру мовлення, екологічне мис­лення.


Мета: охарактеризувати головні форми міжнародного співробітництва, визначити обсяги та структуру зовнішньоекономічних зв’язків; розглянути особливості основних видів міжнародного туризму; розвивати вміння порівнювати та узагальнювати, аналізувати статистичні та картографічні матеріали, створювати мультимедійні презентації; виховувати економічне мислення, розуміння об’єктивності світових інтеграційних процесів.


Мета: охарактеризувати значення транспорту у світовому гос­подарстві, повторити та поглибити знання про основні техніко-економічні показники роботи транспорту, види транспорту; сфор­мувати вміння характеризувати різні види транспорту, визначати сучасний стан розвитку, проблеми транспорту та вплив на нього НТР; розвивати вміння працювати з картами атласа, таблицями, діаграмами; виховувати просторове та економічне мислення, ціка­вість до теми.


Мета: охарактеризувати значення сільського господарства та особливості його розвитку у сучасному світі, сформувати поняття «аграрні відносини» та розглянути основні форми аграрних відно­син; визначити галузевий склад та міжгалузеві зв’язки сільського господарства; розвивати вміння характеризувати найбільші сіль­ськогосподарські райони, використовуючи карти атласа та інші джерела географічних знань; виховувати самостійність мислення, цікавість до теми.


Мета: охарактеризувати склад, особливості розвитку і розміщення основних галузей промисловості світу; розвивати уміння визначати закономірності розміщення певних галузей промисловості, уміння працювати з картами атласа, таблицями і діаграмами; вдосконалювати навички роботи в групах в ході вивчення нового матеріалу; виховувати аналітичне мислення, комунікабельність, творчий підхід до розв’язання задач, повагу до думки інших.


Мета: сформувати поняття про науково-технічний прогрес та науково-технічну революцію; визначити головні особливості, скла­дові частини, вплив НТР на галузеву та територіальну структуру господарства; розвивати уміння співвідносити навчальний матері­ал з реаліями сьогодення; виховувати впевненість у необхідності впровадження досягнень НТР в Україні.


Мета: сформувати систему знань про світове господарство, між­народний поділ та інтеграцію праці, закономірності розвитку сві­тового господарства і його структуру; з’ясувати місце України у світовому господарстві; розвивати уміння аналізувати динаміку розвитку світового господарства, глобальне світосприйняття учнів; виховувати географічне, економічне та логічне мислення.


Мета: закріпити та систематизувати знання про природні ре­сурси світу; вдосконалити уміння та навички застосовувати набуті знання під час виконання практичних завдань; розвивати вміння розраховувати ресурсозабезпеченість та порівнювати співвідно­шення ресурсозабезпеченості в окремих регіонах чи країнах світу, уміння будувати та аналізувати діаграми; виховувати аналітичне мислення, заощадливе ставлення до природних ресурсів.


Мета: охарактеризувати особливості і розміщення природних ресурсів світу, розвивати уміння працювати в малих групах, само­стійно опрацьовувати навчальний матеріал, використовуючи різні джерела географічних знань; виховувати комунікабельність, по­чуття дружності, толерантності.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-42