Мета: поглибити знання учнів про теперішній час дієслів, з’ясувати правопис буквосполучень -ться, -шся, відмінювання дієслів у теперішньому часі; удосконалювати правописні навички учнів, культуру мовлення; виховувати любов до природи, до рідного краю.


Мета: узагальнити й систематизувати знання шестикласників з морфології та орфографії; удосконалити вміння й навички визначати вивчені в шостому класі частини мови, пояснювати орфограми в них, використовуючи вивчені правила; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, творчі вміння використовувати різні частини мови у власних монологічних і діалогічних висловлюваннях певного стилю і типу мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу і прихильність до пісні, музики, музичних інструментів, що супроводжують людину протягом життя.


Мета: оцінити рівень сформованості мовленнєво-комунікативних умінь шестикласників складати твори-оповідання на основі побаченого, навички усвідомлення теми й основної думки; розвивати увагу, логічне та образне мислення, удосконалювати культуру писемного мовлення.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів зі словотвору й орфографії; удосконалити вміння й навички визначати словотвірні категорії, пояснювати орфограми у словах, використовуючи вивчені правила правопису; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, творчі вміння використовувати словотвірні категорії у власних висловлюваннях певного стилю і типу мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до сім’ї, членів родини, свого роду.


Мета: узагальнити й систематизувати знання шестикласників з лексикології; удосконалити вміння й навички працювати над визначенням лексичного значення слів, збагаченням словникового запасу; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, кмітливість, творчі вміння використання відповідної лексики у власних висловлюваннях певного стилю і типу мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до природи й оточуючих.


Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників з розділу «Займенник, його відмінювання й правопис»; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання займенників у мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, групувати, класифікувати, доповнювати тощо.


Мета: узагальнити й систематизувати теоретичний матеріал з розділу «Займенник», сформувати цілісну систему особистих знань шестикласників з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал шляхом здійснення морфологічного розбору займенників; удосконалювати орфографічні вміння й навички; розвивати творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати, редагувати тощо; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини.


Мета: ознайомити шестикласників із присвійними, вказівними й означальними займенниками, їх значенням, морфологічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні тощо; удосконалювати загальнопізнавальні вміння знаходити займенники цих розрядів у тексті, визначати їх морфологічні ознаки, правильно відмінювати, аналізувати речення й тексти щодо стилістичної ролі в них присвійних, вказівних і означальних займенників; розвивати творчі вміння диференціювати особові займенники в непрямих відмінках і присвійні, складати речення й тексти, використовуючи ці займенники; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти шанобливому ставленню школярів до свого навчального закладу, осмислювати цінність навчання в школі.


Мета: навчити шестикласників оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту, мовного оформлення, відповідності ситуації спілкування; удосконалити мовленнєво-комунікативні вміння складати й розігрувати діалоги (орієнтовно 7–8 реплік для двох учнів) відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життєвим досвідом; використовувати репліки для стимулювання й підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету тощо; підвищувати мовну й мовленнєву культуру п’ятикласників.


Мета: удосконалювати загальнопізнавальні вміння утворювати неозначені й заперечні займенники, правильно їх відмінювати, аналізувати речення й тексти щодо стилістичної ролі в них заперечних і неозначених займенників, помічати й виправляти помилки в написанні та вживанні заперечних і неозначених займенників; розвивати орфографічні вміння написання займенників цих розрядів разом, через дефіс й окремо; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття поваги школярів до вчителів.


1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-73