Мета: ознайомити шестикласників із заперечними й неозначеними займенниками, їх значенням, морфологічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні тощо; удосконалювати загальнопізнавальні вміння знаходити займенники цих розрядів у тексті, визначати їх морфологічні ознаки, правильно відмінювати, аналізувати речення й тексти щодо стилістичної ролі в них заперечних і неозначених займенників; розвивати творчі вміння утворювати займенники цих розрядів від відносних; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти шанобливому ставленню школярів до оточуючого середовища.


Мета: ознайомити шестикласників з відносними й питальними займенниками, їх значенням, морфологічними ознаками, синтаксичною роллю в реченні тощо; удосконалювати загальнопізнавальні вміння знаходити займенники цих розрядів у тексті, визначати їх морфологічні ознаки, правильно відмінювати, аналізувати речення й тексти щодо стилістичної ролі в них відносних і питальних займенників; розвивати творчі вміння трансформувати прості речення у складні, використовуючи відносні займенники для зв’язку, складати речення і тексти, уживаючи займенники різних груп за значенням; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти відповідальному ставленню шестикласників до навчання, виховувати почуття поваги до свого навчального закладу.


Мета: ознайомити учнів з особливостями побудови замітки типу роздуму (структурою, мовними особливостями); удосконалити мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати стилістичний аналіз заміток такого типу, сприймати й усно відтворювати висловлювання, а також складати замітку в газету типу роздуму про вчинки людей.


Мета: сформувати в учнів поняття про розряди займенників за значенням; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати розряди займенників за значенням, аналізувати висловлювання щодо ролі в них займенників; розвивати творчі вміння доцільно використовувати займенники, різні за значенням, у текстах; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу навчити шестикласників пізнавати істину, творити добро, примножувати красу тощо.


Мета: сформувати поняття в учнів про розряди займенників за значенням; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати розряди займенників за значенням, аналізувати висловлювання щодо ролі в них займенників; розвивати творчі вміння доцільно використовувати займенники, різні за значенням, у текстах; навчити шестикласників пізнавати істину, творити добро, примножувати красу тощо.


Мета: поглибити знання учнів про займенник як частину мови, його значення, морфологічні ознаки й синтаксичну роль; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити займенники в тексті, визначати їх морфологічні ознаки й синтаксичну роль у реченні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу навчити шестикласників помічати красу у вчинках людей і результатах їхньої діяльності.


Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників з розділу «Числівник, його відмінювання й правопис»; удосконалити вміння логічно мислити, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.


Мета: навчити учнів утворювати числівники, сприяти зміцненню навичок їх написання; розвивати творчі вміння використовувати утворені числівники у власних висловлюваннях; виховувати повагу до школи, класного колективу.


Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз наукового тексту, сприймати усний текст, розуміти його, вибірково відтворювати зміст прочитаного.


Мета: навчити учнів відміняти порядкові числівники, сприяти зміцненню навичок написання відмінкових закінчень у порядкових числівниках та правопису числівників на -тисячний; розвивати творчі вміння використовувати порядкові числівники різних відмінкових форм у власних висловлюваннях; виховувати любов до навчання, повагу до вчителів та товаришів.1-10 11-20 21-30 31-40 ... 61-70 71-73