Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави; характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у 90-ті роки — на початку XXI ст.; порівнювати різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та давати їм особисту оцінку; визначати та характеризувати основні напрями зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції


Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій, пов’язаних з участю України у світових процесах глобалізації та інтеграції; показувати на карті території України, стосовно яких періодично виникає напруженість у відносинах із сусідніми державами; визначати й характеризувати основні напрями зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції; характеризувати зміни у житті українського суспільства та діяльності держави в умовах глобалізації та інтеграційних процесів; порівнювати різні точки зору щодо визначальних векторів інтеграції України у світове співтовариство і давати їм власну оцінку; описувати здобутки України щодо інтеграції в європейський, світовий, гуманітарний та освітній простір.


Після цього уроку усні зможуть: характеризувати стан навколишнього середовища; визначати суть проблеми охорони довкілля в Україні; називати глобальні екологічні небезпеки в Україні та пропонувати шляхи їх подолання; розвинути навички роботи з текстовими та візуальними джерелами інформації.


Після цього уроку учні зможуть: називати основні події релігійного життя в Україні в період незалежності; визначати основні чинники та особливості релігійного життя сучасної України; розвинути вміння висловлювати свою точку зору та аргументувати її; визначати власну позицію щодо питання про суперечливі процеси релігійного життя в незалежній Україні.


Після цього уроку учні зможуть: показувати на карті основні місця і території, пов’язані з сучасним розвитком освіти, науки та мистецтва; визначати і характеризувати основні чинники, стан, проблеми та особливості розвитку культурних процесів даного періоду; порівнювати становище культурної сфери за радянських часів та в незалежній Україні.


Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави; характеризувати соціально-економічне становище України у 90-ті роки — на початку XXI ст.; порівнювати різні точки зору щодо оцінки процесу розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави і давати їм власну оцінку; характеризувати і пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку; висловлювати й аргументувати власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України.


Після цього уроку учні зможуть: описувати повсякденне життя та визначати зміни, пов’язані з процесами розпаду СРСР та утворення незалежної України; характеризувати соціально-економічне становище України у першій половині 90-х років; зіставляти різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та давати їм власну оцінку; визначати власну позицію щодо питання про суперечливі процеси розбудови незалежної держави в Україні, зв’язки між ними та особливостями політичного й економічного життя.


Після цього уроку учні зможуть: визначати та описувати становище в Україні після розпаду СРСР; порівнювати процеси і явища суспільного життя в Україні та інших регіонах СРСР у цей період, визначати спільне та особливе; характеризувати й пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр.; визначати хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави; висловлювати власну позицію щодо питання про суперечливі процеси періоду розбудови незалежної держави в Україні, встановлювати зв’язок між ними та особливостями політичного та економічного життя.


Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність головних подій періоду «перебудови» в Україні та проголошення незалежності; характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України у другій половині 80‑х — на початку 90-х рр. XX ст.; аналізувати та порівнювати явища суспільного життя кінця 80-х — початку 90-х рр.; визначати та характеризувати причини розпаду СРСР і утворення незалежної України, аргументувати власну позицію; характеризувати і пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х рр.


Після цього уроку учні зможуть: визначати хронологічну послідовність подій періоду боротьби за незалежність України; характеризувати внутрішньополітичну і зовнішньополітичну ситуацію в України в 1990—1991 рр.; описувати основні події, пов’язані з боротьбою за незалежність України; називати причини, наслідки і значення проголошення незалежності Україною.


1-10 11-20 21-30 31-35