Мета: повторити знання учнів, удосконалювати орфографічні та пунктуаційні вміння; розвивати вміння підбивати підсумки власної діяльності, навички роботи з інформацією, збагачувати словниковий запас; виховувати активну, соціально продуктивну особистість.


Мета: проаналізувати типові й індивідуальні помилки, яких було припущено в контрольних роботах, спрямувати учнів на подальше самостійне вдосконалення навичок пізнавальної діяльності; розвивати навички самоаналізу, вміння знаходити, виправляти та пояснювати орфографічні та пунктуаційні помилки, навички самооцінки своєї діяльності; виховувати самостійність, культуру мовлення, готовність безперервно працювати над собою.


Мета: перевірити й оцінити рівень навчальних досягнень десятикласників з розділу «Стилістичні засоби лексикології та фразеології», з’ясувати можливі недоліки в ходу опанування мовною теорією, перевірити навики сприймання на слух тексту науково-популярного стилю; розвивати навички роботи з тестовими завданнями, навички самостійної роботи; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови.


Мета: поглибити та систематизувати знання про ділове спілкування, ознайомити учнів із призначенням й особливостями вказаних у темі документів; розвивати логічне мислення, пам’ять та мовлення; продовжувати роботу щодо удосконалення усного і писемного мовлення, збагачувати словниковий запас школярів; виховувати культуру ділового мовлення, любов і шанобливе ставлення до мови рідної держави.


Мета: повторити та узагальнити знання учнів про основні ознаки тексту, смислові відношення, засоби і види зв’язку між реченнями тексту; розвивати логічне мислення, аналітичні здібності, вміння зіставляти мовні явища, робити висновки; виховувати увагу до слова, інтерес до вивчення структури тексту з метою кращого оволодіння навичками складання текстів.


Мета: перевірити й оцінити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності одинадцятикласників; розвивати навички самостійної роботи; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови.


Мета: повторити та узагальнити знання учнів про систему розділових знаків української мови, основні типи розділових знаків, їхні функції, удосконалювати пунктуаційні вміння; розвивати навички роботи з тестами, вміння робити лінгвістичний аналіз тексту, навички роботи з інформацією, збагачувати словниковий запас; виховувати дбайливе та уважне ставлення до рідної мови, гордість за її багатство.


Мета: поглибити знання про офіційно-діловий стиль та про ділове спілкування, ознайомити учнів із призначенням й особливостями вказаних у темі документів; розвивати логічне мислення, пам’ять та мовлення; продовжувати роботу щодо удосконалення усного і писемного мовлення, збагачувати словниковий запас школярів; виховувати культуру ділового мовлення.


Мета: повторити та узагальнити знання учнів про просте й складне речення, члени речення, удосконалювати вміння відрізняти просте речення від складного, навички постановки розділових знаків у складному та простому ускладненому реченнях; розвивати навички роботи з тестами, уміння робити лінгвістичний аналіз тексту, навички роботи з інформацією, збагачувати словниковий запас; виховувати дбайливе та уважне ставлення до рідної мови.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про слово, словосполучення, речення з метою вироблення практичних умінь і навичок їх доцільного використання у власному мовленні; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, творчі здібності; виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу прагнення до дієвості, активності, творчості у житті, бажання самому творити свою долю.1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-64