Мета: поглибити, закріпити та узагальнити знання, уміння та навички учнів із стилістичної граматики; розвивати пошукову активність, мовленнєву творчість; виховувати естетичні смаки.


Мета: перевірити вміння й навички письмово переказувати прослуханий текст за самостійно побудованим складним планом, висловлювати власне ставлення до подій, героїв, їхніх учинків, редагувати написане з урахуванням вимог до мовлення; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, пам’ять; виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу почуття дружби і взаємодопомоги.


Мета: повторити й поглибити знання про займенники і їх роль у тексті, закріпити навички правопису цієї частини мови; розвивати соціокультурні навички; виховувати уважне ставлення до багатств української мови та культури.


Мета: повторити основні відомості про форми прикметників; розвивати вміння правильно й комунікативно доцільно висловлювати власні думки за допомогою різних форм прикметників, розуміти їх емоційно-експресивне значення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до літературної мови й культурних надбань рідного народу.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості публіцистичного стилю мовлення, удосконалювати вміння й навички письмово стисло переказувати текст публіцистичного стилю мовлення за самостійно складеним планом; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення, пам’ять; виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу почуття відповідальності за своє майбутнє.


Мета: повторити знання про ступені порівняння прикметників і прислівників, удосконалити навички доцільного їх використання; закріпити знання про складні прикметники та навички їх правопису; розвивати мовленнєву гнучкість; виховувати інтерес до читання.


Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості публіцистичного стилю мовлення; удосконалювати вміння й навички стисло усно переказувати прослуханий текст публіцистичного стилю мовлення за самостійно складеним планом; вчити висловлювати власне ставлення до подій, героїв, їхніх учинків; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, критичне мислення, пам’ять; виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу моральні якості.


Мета: поглибити і закріпити знання про власні і загальні назви; удосконалити практичні навички їх правопису; розвивати кругозір учнів; виховувати в учнів високі моральні якості.


Мета: удосконалювати вміння й навички читати мовчки й розуміти незнайомі тексти різних типів, стилів і жанрів мовлення з відповідною швидкістю, користуватися різними видами читання; робити записи, складати конспект у процесі читання; розвивати комунікативно-мовленнєві вміння, мислення; виховувати у школярів за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу моральні якості.


Мета: повторити і закріпити знання про категорію роду і числай практичні навички визначати їх і правильно використовувати; розвивати лінгвістичне мислення учнів; закріпити орфографічні навички; виховувати почуття поваги до рідної культури.


1-10 11-20 ... 31-40 41-50 51-60 61-64