Мета. З'ясувати особливості соціально-економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861., довести, що Кримська війна сприяла загостренню соціально-економічної ситуації в Україні; формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, працювати за атласом, підручником, історичними документами, визнавати особливості розвитку українських земель у даний період; виховувати розуміння того, що між правами людини і соціально-економічним станом суспільства існує безпосередній зв'язок.


Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння й використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.


Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготуватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з джерелами інформації, аналізувати матеріал, робити висновки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів естетичні почуття.


Мета: охарактеризувати побут та повсякденне життя українців у другій половині ХІХ ст., а також дати узагальнюючу характеристику процесу становлення та консолідації української нації; розвивати в учнів навички самостійної роботи, вміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки й порівняння, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів естетичні смаки та уподобання.


Мета: охарактеризувати розвиток науки та літератури в Україні у другій половині ХІХ ст., детально зупинившись на діяльності провідних українських науковців і творчості українських письменників; розвивати в учнів навички роботи з текстовими джерелами, вміння аналізувати їх, робити висновки й узагальнення, розвивати навички самостійної роботи та роботи в групах; виховувати в учнів естетичні смаки та уподобання.


Мета: визначити особливості розвитку української культури другої половини ХІХ ст., а також схарактеризувати стан розвитку освіти на українських землях в даний період; розвивати в учнів навички роботи з текстовими джерелами, аналізувати їх, робити висновки, узагальнення, висловлювати й доводити свою точку зору, складати зв’язну розповідь; виховувати в учнів естетичні смаки та уподобання.


Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.


Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготуватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів вміння працювати з картою, аналізувати матеріал, робити висновки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів почуття патріотизму, наполегливості, відданості своїй справі.


Мета: охарактеризувати процес піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях, які перебували під владою Австро-Угорщини, в 90-і роки ХІХ ст., проаналізувати обставини утворення перших політичних партій в Україні; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки, порівняння, вміти виділяти головне і другорядне, удосконалювати навики роботи з історичними джерелами, висловлювати й аргументувати свою точку зору; виховувати в учнів почуття патріотизму.


Мета: охарактеризувати процес піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях, які знаходилися під владою Австро-Угорщини, в 70–90-ті роки ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки, порівняння, вміти виділяти головне і другорядне, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, висловлювати й аргументувати свою точку зору; виховувати в учнів почуття патріотизму.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-42