Мета: поглибити знання про складне речення, його будову, засоби зв’язку, інтонаційну завершеність, смислові відношення між частинами складносурядного речення, уживанням розділових знаків, ознайомити із синонімічними конструкціями, розвивати вміння і навички знаходити в тексті складносурядні речення, визначати смислові відношення, засоби зв’язку в них, члени речення, пунктограми, будувати власне висловлювання, використовуючи виражальні можливості складносурядних речень, замінюючи їх синонімічними конструкціями; виховувати культуру мовлення, повагу до української культури, до традицій, звичаїв українського народу.


Мета: повторити відомості про складне речення, його будову, засоби зв’язку, інтонаційну завершеність; сформувати поняття про структурні відмінності простих і складних речень, сурядний, підрядний і безсполучниковий зв'язок між частинами складного речення; розвивати вміння і навички знаходити в тексті складні речення, визначати засоби зв’язку в них, члени речення, будувати власне висловлювання, використовуючи складні речення; виховувати культуру мовлення, повагу до історичного минулого, яскравих представників української культури, до традицій, звичаїв українського народу.


Мета: повторити, закріпити, узагальнити знання учнів з розділів «Пряма і непряма мова», «Складне речення», розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення, пам’ять, увагу; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати культуру мовлення та мовний етикет у взаємодії зі співрозмовниками.


Мета: узагальнити й систематизувати знання дев’ятикласників про мовні аспекти вивчення речення; удосконалювати вміння й навички працювати над з’ясуванням основних пунктограм у реченнях, способів їх перевірки; виробляти вміння аналізувати пунктограми та групувати їх; засобами правильного інтонування речень відповідно до пунктограм сприяти поліпшенню як писемного, так і усного мовлення учнів, етики спілкування, розвивати інтелектуальні, творчі здібності; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати вміння дотримуватися етикетних норм у суспільстві.


Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення у висловлюванні; розвивати творчі вміння формулювати проблеми, що хвилюють сучасну молодь, критично оцінювати факти навколишньої дійсності; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний аналіз тексту публіцистичного стилю на суспільну тему, сприймати і розуміти його, письмово створювати власні твори в публіцистичному стилі на суспільні теми.


Мета: узагальнити й систематизувати знання дев’ятикласників про слово як одиницю мови; удосконалювати вміння й навички працювати над орфограмами у словах, застосовувати різні способи перевірки їх; виробляти вміння аналізувати орфограми та групувати їх; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, кмітливість, творчі вміння використання слів із визначеними орфограмами у власних висловлюваннях певного стилю і типу мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати доброзичливість до оточуючих та шанобливе ставлення до батьків і старших людей.


Мета: оцінити рівень навчальних досягнень дев’ятикласників з розділу «Складне синтаксичне ціле»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією.


Мета: поглибити знання учнів про складні синтаксичні цілі (структуру, види й засоби міжфразового зв’язку); ознайомити зі стилістичними можливостями складних синтаксичних цілих у текстах різних стилів і типів мовлення; удосконалити вміння аналізувати інтонаційні, пунктуаційні й стилістичні особливості складних синтаксичних цілих, розвити вміння моделювати, реконструювати і складати складні синтаксичні цілі відповідно до комунікативного завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу вчити учнів помічати й цінувати красу в мовних явищах.


Мета: поглиблювати знання учнів про текст та його основні ознаки; ознайомити з поняттям «актуальне членування», а також удосконалювати вміння й навички школярів виділяти у висловлюванні компоненти актуального членування: відоме й нове, тему й мікротеми, тематичні речення; ділити текст на абзаци; розвивати творчі вміння працювати над зв’язним висловлюванням та його структурою, складати тексти різних типів і стилів у власному усному й писемному мовленні


Мета: поглиблювати знання учнів про основні жанри мовлення, зокрема оповідання, його основні ознаки; удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу щодо сюжету; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз оповідання, критично ставитися до змісту власне створеного тексту.


1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-71