Мета: з'ясувати причини й ознаки назрівання революційної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях та їх вплив на погіршення соціально-економічного станови­ща українських земель; роз­вивати навички аналізу статистичного матеріалу, ро­бити висновки й узагальнення.


Мета: розглянути перебіг воєнних подій на західноукраїнських землях у 1915—1917 рр.; простежити бойовий шлях легіону УСС, показати мужність і героїзм «усусів»; продовжувати формування навичок роботи з кар­тами атласу, використовуючи їх як джерело знань.


Мета: розглянути хід воєнних дій на українських землях у 1914 р.; розкрити суть політики російської адмініст­рації; ознайомити учнів зі станом українського націо­нального руху в Наддніпрянській Україні; розвивати вміння складати синхроністичну таблицю, робити ви­сновки.


Мета. Показати нові тенденції у розвитку української культури наприкінці 1950-х на початку 1960-х років. Розкрити вплив процесів десталінізації на розвиток культури. Формувати в учнів інтерес до культурних надбань народу. Виховувати в учнів високі моральні якості на кращих зразках національної культури.


Мета: Визначити зміст і характер внутрішньої політики радянського уряду в Україні у 1919р.(політичні та соціально-економічній сфері); продовжувати розвивати навички складання порівняльних таблиць; удосконалювати в учнів уміння аналізувати історичні факти, працювати з підручником, зошитом, атласом, контурною картою.


Мета: охарактеризувати особливості розвитку мистецтва України в період національно-визвольних змагань: література, театральне, музичне і хорове мистецтво, визначити місце української церкви в революційну добу; розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки, здійснювати порівняння історичних явищ та подій, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, давати історичну характеристику діячам культури; сприяти патріотичному вихованню учнів, а також виховувати в них естетичні смаки та уподобання.


Мета: охарактеризувати особливості розвитку культури України в період національно-визвольних змагань, культурні здобутки українських урядів в освітній політиці, освітню політику більшовиків, стан науки, значення відкриття УАН і університетів; розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки, здійснювати порівняння історичних явищ та подій, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, давати історичну характеристику діячам культури; сприяти патріотичному вихованню учнів, а також виховувати в них естетичні смаки та уподобання.


Мета: охарактеризувати особливості розвитку культури України в період національно-визвольних змагань, з’ясувати нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917–1920 рр., суперечливе ставлення населення до культурних цінностей, подвижництво творців та діячів культури, культурно-освітню діяльність громадських організацій в цей період; розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки, здійснювати порівняння історичних явищ та подій, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, давати історичну характеристику діячам культури; сприяти патріотичному вихованню учнів, а також виховувати в них естетичні смаки та уподобання.


Мета: узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений з даної теми; повторити основні події Української революції; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами та поняттями.


Мета: охарактеризувати масштаби розгортання повстанського руху в період визвольних змагань, з’ясувати причини поразки українського визвольного руху та визначити уроки та наслідки державотворчих процесів на території України у 1917–1921 рр.; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення, висловлювати свою точку зору; сприяти патріотичному вихованню учнів.


1-10 11-20 21-30 31-32