Узагальнення знань за темою «Українська державність в 1917–1921 рр.»

Мета: узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений з даної теми; повторити основні події Української революції; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами та поняттями.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку

ІІ . Виконання завдань

Завдання І. Вибрати одну правильну відповідь

1. Укажіть назву населеного пункту, поблизу якого сталася подія, описана в даному документі: «Вона (молодь) йшла в бій з піснею

 «Ще не вмерла»… І не вина цієї молоді, що світ так злегковажив великим шляхетним поривом Української держави. …Вина була хіба в тому, що та молодь, як і цілий народ, що її видав, не були підготовлені до взятого на себе завдання».

А Броди;

Б Базар;

В Крути;

Г Київ.

2. Укажіть назву держави, на чолі якої стояв політичний діяч, зображений на ілюстрації.

А Українська Республіка;

Б Українська держава;

В Держава Україна;

Г Р адянська Україна.

3. Якого положення у Берестейському мирному договорі не було?

А Україна проголошувалася Українською Радянською Республікою.

Б Війна між Україною і державами Четвертного союзу припинялася.

В Німеччина й Австро-Угорщина ставали союзниками УНР .

Г УНР зобов’язувалася поставляти Німеччині сільськогосподарську продукцію.

4. У якому уряді посаду міністра закордонних справ обіймав відомий український історик Д. Дорошенко?

А Рада Міністрів П. Скоропадського;

Б Директорія;

В Тимчасовий Державний Секретаріат ЗУНР ;

Г Рада Народних Комісарів.

5. Хто провадив наступну внутрішню і зовнішню політику?

• Звільнення всіх призначених раніше чиновників;

• встановлення національного варіанта радянської влади в Україні;

• передача законодавчої влади Трудовому Конгресу;

• вилучення землі у поміщиків;

• оголошення війни радянській Росії.

А Петро Скоропадський.

Б Директорія.

В Більшовики.

Г Польська адміністрація.

6. Який політичний термін відповідає політиці більшовиків в Україні, що мала нижченаведені напрямки?

• Н аціоналізація всіх підприємств;

• заборона свободи торгівлі, згортання грошового обігу.

• встановлення державного контролю над виробництвом;

• запровадження продрозкладки;

• запровадження загальної трудової повинності.

А Експропріація.

Б Індустріалізація.

В Колективізація.

Г «Воєнний комунізм».

Відповідь: 1 В; 2 Б; 3 А; 4 А; 5 Б; 6 Г.

Завдання ІІ . Обрати правильні варіанти відповідей

1. Визначте заходи, проведені більшовиками в Україні у 1919 р. (5 правильних відповідей).

А Проголошення нової назви України — Українська Соціалістична Радянська Республіка.

Б Формування більшовицького уряду — Ради Міністрів.

В Проведення політики «воєнного комунізму».

Г Р озширення суверенітету України.

Д Запровадження продовольчої диктатури.

Е Конфіскація поміщицьких землеволодінь.

Є «Червоний терор».

2. Визначте положення Варшавської угоди (5 правильних відповідей).

А Польща визнавала УНР та Директорію.

Б УНР запроваджує спільну з Польщею валюту;

В Польські землевласники втрачають право власності на землю.

Г Збройні сили С. Петлюри підпорядковуються польському командуванню.

Д Ведення спільних дій проти Росії і радянської України.

Е Польща отримала право на території Західної Галичини, Східної Волині, Холмщини, Підляшшя.

Є Утримання польських військ в Україні за власний рахунок.

3. Позначте положення ІІІ Універсалу Центральної Ради (5 правильних відповідей).

А Проголошення Української Народної Республіки.

Б Поширення юрисдикції УНР на дев’ять українських губерній.

В Закріплення права приватної власності на землю.

Г Встановлення державного контролю над промисловістю і торгівлею.

Д Г арантування демократичних свобод: слова, друку, совісті, спілок, страйків.

Е Відновлення смертної кари.

Є Встановлення 8-годинного робочого дня.

Відповідь: 1 А, В, Д, Е, Є; 2 А, Б, Г, Д, Е; 3 А, Б, Г, Д.

Завдання ІІІ . Встановити відповідність, утворивши логічні пари

1. Установіть відповідність між датами та подіями, описаними в документах.

1 Лютий 1918 р.

А «Віра в силу німців була великою, до більшовиків все ще ставилися як до чогось несправжнього, і обивательська маса раділа тому, що, по-перше, настане порядок, а, по-друге, створяться відносини старі, такі, до яких здавна звикли відносини хоч і військової окупації, але не комуністичної диктатури»

2 Березень 1918р.

Б «З огляду на сучасний брак харчових продуктів в Австро-Угорщині та Німеччині мир з Україною мусить бути підписаний якнайшвидше…»

3 Вересень 1918 р.

В «Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія Української Народної Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які зазначені в постанові Західноукраїнської Народної Республіки…»

4 Січень 1919 р.

Г «Генерал Денікін та його правительство в основу своєї політики ставили відновлення "єдиної неділимої Росії”. «…України не було і не буде» — таке гасло було у денікінського уряду»

5 Серпень 1919 р.

 

 

Відповідь: 1 Б; 2 А; 4 В; 5 Г.

2. Установіть відповідність між політичними силами і напрямками їх діяльності в аграрному питанні.

1 Центральна Рада

А «Декрет про землю» передбачав конфіскацію усіх поміщицьких,

удільних, монастирських і церковних землеволодінь

2 Денікінська адміністрація

 

Б Вилучення землі у поміщиків та

гарантування їм компенсаційних витрат

3 Г етьманат П. Скоропадського

 

В Збільшення кількості землевласників за рахунок наділення селян державними, удільними, а також викупленими у приватних власників землями

4 Директорія

Г Відновлення поміщицької власності на землю

5 Рада Народних Комісарів

 

Відповідь: 2 Г; 3 В; 4 Б; 5 А.

3. Установити відповідність між документом та його положенням:

1 І Універсал

А «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її,

ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів»

2 ІІ Універсал

Б «Ми, Центральна Українська Рада, стоячи, як все, за тим, щоб не відривати України від Росії та щоб разом з усіма її народами змагати до піднесення й розвитку цілої Росії та до єдності її демократичних сил…»

3 ІІІ Універсал

В «Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною суверенною Державою Українського Народу…»

4 ІV Універсал

Г «Всі чутки та розмови про сепаратизм, про відокремлення України від Росії — це лише

контрреволюційна пропаганда або просто несвідомість»

 

Д «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй

землі має право сам порядкувати своїм життям»

Відповідь: 1 Д; 2 Б; 3 А; 4 В.

Завдання ІV. Встановити хронологічну або логічну послідовність

1. Складіть хронологічний ланцюжок «Проголошення незалежності УНР ».

А Бій під Крутами.

Б Похід більшовиків на Київ.

В Наступ більшовицьких військ на Півдні України.

Г Виголошення Четвертого універсалу Центральної Ради.

2. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Перший зимовий похід військ УНР .

Б Чортківська офензива.

В Прийняття Конституції УСРР .

Г Ризький мир із Польщею.

Відповідь: 1 В, Б, А, Г; 2 В, Б, А, Г.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: