Мета: повторити знання з курсу «Географія України», розвивати компетентність та пізнавальний інтерес учнів засобами гри; учити застосовувати свої знання в певних ситуаціях, працювати в групах; формувати риси толерантності; виховувати любов до Батьківщини.


Мета: викликати зацікавлення до вивчення географії та англійської мови шляхом ознайомлення зі звичаями та культурою країни; формувати пізнавальні інтереси школярів та сприяти їх естетичному та духовному становленню, розвитку допитливості та інтелекту; поглибити соціокультурні знання учнів, розширити їх кругозір; прищеплювати любов і повагу до традицій і звичаїв рідного народу та виховувати толерантне ставлення до культури інших народів.


Мета: поглиблення і розширення географічних знань, формування предметної компетентності школярів; розвиток творчих здібностей учнів, їхньої здатності до групової та самостійної роботи; формування культури спілкування, вміння аргументовано доводити власну думку.


Учні беруть контурну карту України розміром 25–20 см, розрізають її на одинакові прямокутники, перемішують їх і пробують відновити в потрібному порядку. Роблять це по черзі. Гру потрібно проводити швидко. Не підказувати і не виправляти один одного. Хай кожен виявить і закріпить свої знання з теми «Географічне положення України, її площа і розміри».


План проведення День 1 1. Лінійка. 2. Відкриття тижня географії і краєзнавства. 3. Оголошення початку тижня та плану заходів. 4. Конкурс малюнків з тем: • «Земля у нас одна»; • «Чарівний світ природи нашого краю»; • «Я пізнаю Землю» (5–6 класи).


Мета: повторення, узагальнення та систематизація знань з вивчених тем; закріплення навичок використання набутих знань для розв’язання конкретних задач; перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу та оволодіння навичками й уміннями.Мета: повторення, узагальнення та систематизація знань з вивчених тем; розвиток практичних навичок застосовувати набуті знання для розв’язання конкретних ситуацій, аналізувати, робити висновки; виховання відповідальності за наслідки людського впливу на природу.


Мета: поглиблення та систематизація знань про природні багатства та їх використання людиною; розвиток умінь аналізувати наслідки господарського використання природних багатств, розробляти та пропонувати заходи щодо усунення негативних наслідків узаємодії населення та природи; формування уявлень про основні напрями природоохоронної діяльності.


Мета: формування знань про види господарської діяльності людини та їх вплив на компоненти природи; ознайомлення з антропогенними комплексами та їх впливом на навколишнє середовище; сприяння розумінню необхідності усунення негативних наслідків взаємодії на­селення з навколишнім середовищем.


Мета: формування первинних знань про народи та держави світу, особливості їх розвитку та культури; розвиток первинних практичних навичок аналізувати політичну карту світу, визначати географічне положення держави; ознайомлення зі способами зображення населених пунктів на плані місцевості та карті.


1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-70