Після цього заходу учні зможуть: • розповідати про релігійні вірування стародавніх греків; • аналізувати язичеські релігії народів стародавнього світу; • виступати перед аудиторією; • виявляти власне ставлення до театрального мистецтва, взявши участь у рольовій грі.


Цілі: - Визначити рівень засвоєних учнями знань, умінь працювати з різнорівневими завданнями, навичками історичного аналізу. (У ході уроку кожен учень, має можливість показати свої знання по даній темі, і в той же час, вчителю і учням легко дізнатися прогалини в знаннях, які будуть видні при виконанні завдань. На уроці учні виконують різні типи завдань, де кожна дитина має можливість оцінити свої знання і знання однокласників в ході взаємоперевірки завдань, самооцінки.) - Узагальнити і провести порівняльний аналіз пройденої теми.


Мета. Визначити причини занепаду грецької державності та піднесення Македонії; розвивати навички складати історичний портрет, самостійно працювати за підручником та додатковими джерелами інформації, уміння виділяти головне, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати повагу до історичного минулого інших держав та народів.


Мета: - Визначити основні причини та розглянути основні битви греко-перських воєн. - Розвивати вміння учнів працювати з контурною картою, підручником, відеоджерелами. Формувати навички аналізу конкретно історичного матеріалу, характеризувати історичні постаті. - Виховувати культуру спілкування, толерантність та повагу до інших народів світу. Давати моральну оцінку війнам, як способу вирішення суперечностям між людьми


Мета: шляхом використання ігрових форм роботи закріпити та систематизувати знання учнів про розвиток найдавніших держав Передньої Азії; створити в уяві учнів цілісну картину історичного розвитку регіонів Передньої Азії, Близького Сходу в давнину; повторити та закріпити знання понять і термінів з теми «Передня Азія»; формувати в учнів уміння порівнювати культурні досягнення народів Давнього Сходу та оцінювати внесок кожного з них у світову історію; виховувати інтерес до історії народів; розвивати творчі здібності учнів.


Гра завершує навчальний рік, допомагаючи згадати і підсумувати знання, отримані під час вивчення курсу. Перед початком гри кожна команда делегує по одному представнику до складу журі, куди також входять викладачі історії, для спостереження за об’єктивністю гри і розв’язання суперечок, що можуть виникнути.


Мета: ознайомити учнів з Великим переселенням народів та переселенням слов’ян на Балкани, Дунай; зародженням сучасних східно-слов’янських народів; формуванням українського народу; сформувати основні поняття теми; розвивати вміння аналізувати події і факти; зіставляти інформацію; робити висновки, працювати з історичною картою, атласом.


Мета: ознайомити учнів з проблемою походження слов’ян, процессом формування етнічної спільноти, суспільним устроєм, видами господарства; сформувати основні поняття: етнічна спільнота, етногенез; розвивати вміння аналізувати факти і події, працювати з джерелами інформації, зіставляти її, робити висновки, працювати з історичною картою; виховувати свідомого громадянина Європи.


Мета: оцінити навчальні досягнення учнів з теми, продемонструвати вміння користуватися і застосовувати додаткову літературу, співпрацювати одне з одним, взаємодіяти в процесі навчання.


Мета: узагальнити знання, набуті учнями в процесі вивчення теми «Пізня Римська імперія», перевірити здатність до застосування учнями набутих знань; вдосконалювати навички роботи у навчальниїх групах, користуватися різноманітними джерелами інформації; виховувати почуття колективізму, толерантне ставлення одне до одного; формувати стійкий інтерес до вивчення історії.


1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-71