Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про долю Кафки, з ясувати біографічне підґрунтя його творчості , розкрити причини трагічного світосприйняття; допомогти учням зрозуміти особливості метафоричного світобачення, втіленого автором у творі, роль образів-символів у його створенні; розвивати навички аналізу художнього тексту, вміння конспектувати бесіду; удосконалювати навички ораторського мистецтва, вміння аналізувати, висловлювати та аргументувати власні думки; виховувати гуманність, співчуття та милосердя.


Мета: проаналізувати в єдності зміст та форму повісті "Ста­рий і море"; розкрити філософсько-символічний сенс сюжету; по­глибити поняття про підтекст, повість-притчу; розвивати вміння визначати жанр твору-притчі, робити висновки, узагальнення, до­бирати цитати до образу, складати опорно-логічну схему твору; виховувати почуття гуманізму, формувати філософський підхід до життя.


Мета: поглибити, знання учнів про модерністську лі­тературу, з'ясувати особливості есе «Джакомо Джойс», специфічність твору «Улісс», розгляну­ти твір в єдності змісту і форми; розвивати вмін­ня виявляти характерні риси модернізму у творах, зіставляти літературні явища; виховувати високі моральні якості.Навчальні цілі: • організувати діяльність учнів з узагальнення і систематизації знань у рамках теми: «Художній світ роману М. Булгакова «Майстер і Маргари­та»; • створити умови для засвоєння фундаментальних філософських ідей, зокрема про межі між істиною і брехнею, добром і злом, вірою і безвір'ям


Мета: підсумувати вивчене протягом навчання в школі, оцінити зусилля учнів, дати настанови на майбутнє; розвивати інтерес до самостійного читання художньої літератури, грамотних її інтерпретації та аналізу; виховувати повагу до книги, естетичний смак, прагнення до самоосвіти та самовдосконалення.


Мета: допомогти учням осягнути глибину й багатство художньої літератури, її значення в житті людини; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою контролю й корекції; удосконалювати навички аналізу літературного твору, висловлення думок та їх аргументації; розвивати вміння систематизувати й узагальнювати вивчений матеріал; виховувати повагу до духовної культури, загальнолюдських цінностей, прагнення до самоосвіти та самовдосконалення.


Мета: допомогти учням пригадати, систематизувати й узагальнити знання про найвидатніші здобутки у світовому літературному процесі ХХ–ХХІ ст.; удосконалювати навички аналізу, систематизації та узагальнення знань; уміння оцінювати художній твір з ідейно-естетичних позицій висловлювати про нього думку, аргументувати її; виховувати повагу до духовних надбань людства, прагнення до самоосвіти та самовдосконалення.


Мета: допомогти учням пригадати, систематизувати й узагальнити знання про найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ ст.; розвивати навички аналізу, систематизації та узагальнення ознак художніх творів, літературних напрямів і стилів, удосконалювати вміння висловлювати свої думки та аргументувати їх; виховувати повагу до духовних надбань людства, художньої літератури, до загальнолюдських цінностей.


Мета: допомогти учням пригадати, узагальнити й систематизувати відомості про літературу цих епох, скласти загальне враження; розвивати навички узагальнення й систематизації навчального матеріалу, висловлення своїх думок і вражень про твір мистецтва; виховувати повагу до духовних надбань людства, зокрема в літературі.


Мета: повторити, узагальнити та систематизувати відомості про найвидатніші явища світової літератури цих епох; розвивати пам’ять, аналітичне мислення, уміння визначати характерні ознаки літератур певних періодів та висловлювати судження про них; виховувати любов до літератури, повагу до духовних надбань людства.


1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-70