Мета: допомогти учням визначити роль і значення образів твору в їх системі, національний колорит роману; розвивати навички характеристики образів, підтвердження своїх думок цитатами з тексту, аргументування висновків; виховувати культуру висловлювання, повагу до літератури, почуття гуманізму та відповідальності за вчинки.


Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художні особливості твору та «магічного реалізму» як літературного напряму; розвивати навички аналізу літературного твору великого обсягу, уміння виділяти істотні ознаки, визначати їхню роль у творі, висловлювати й аргументувати свою думку; розширювати кругозір учнів; виховувати інтерес до літератури, гуманізм, активну громадську позицію, почуття своєї причетності до історії та майбутнього.


Мета: допомогти учням зрозуміти зміст, ідейно-художні особливості твору, сприйняти алегорію; розвивати навички виділення ключових епізодів, характерних деталей, рис «магічного реалізму»; уміння висловлювати думки з приводу прочитаного, почутого; виховувати інтерес до літератури, до проблем, порушених автором у творі, гуманізм.


Мета: ознайомити і зацікавити учнів подробицями життя і творчості письменника; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виділення в ній головного, уміння визначати проблематику та тематику творів, ознаки літературних напрямів; виховувати прагнення до пізнання, любов до літератури, естетичний смак.


Мета: повторити й узагальнити знання учнів; виявити рівень їх знань із метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, зв’язне мовлення, образне та логічне мислення, уміння висловлювати свої думки, обґрунтовувати їх прикладами з текстів; виховувати найкращі людські якості.


Мета: допомогти учням осягнути ідейно-художні особливості, естетичну вартісність твору письменника; розвивати навички аналізу художнього твору, висловлення своєї думки про прочитане; виховувати почуття поваги до національних особливостей інших народів, любов до природи, естетичний смак.


Мета: показати учням роль національних художніх традицій у розкритті ідейно-естетичного змісту повісті; розвивати вміння аспектного аналізу твору, навички естетичного дослідження; виховувати інтерес, толерантне ставлення до цінностей і традицій інших народів.


Мета: допомогти учням глибше усвідомити притчевий характер твору, особливості стилю письменника та його вплив на розвиток світової художньої прози; розвивати навички характеризування героїв, визначення ідей, особливостей стилю, уміння висловлювати особисте ставлення до проблем, висвітлених у творі; виховувати гуманістичне й оптимістичне світобачення,прагнення до гармонійного життя.


Мета: допомогти учням розкрити філософсько-символічне наповнення сюжету твору, окреслити його художню своєрідність; розвивати й удосконалювати навички проблемного аналізу твору, асоціативне й образне мислення; виховувати прагнення протистояти несприятливим обставинам життя, чинити мужній опір недосконалості світу й ніколи не втрачати людської гідності.


Мета: зацікавити учнів особистістю Е. Хемінгуея, окреслити особливості його творчої еволюції, новаторський характер прози; розвивати навички сприйняття інформації на слух, виділення головного, висловлення власної думки; виховувати прагнення до пізнання, до активної позиції в житті, отпимістичного світобачення.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70