Джеймс Джойс. Есе «Джакомо Джойс» — модерністський ракурс зображення любовних взає­мин

Мета: поглибити, знання учнів про модерністську лі­тературу,    з'ясувати    особливості    есе    «Джакомо Джойс»,   специфічність  твору   «Улісс»,   розгляну­ти твір в єдності змісту і форми; розвивати вмін­ня виявляти характерні риси модернізму у творах, зіставляти  літературні явища;  виховувати високі моральні якості.

Тип, уроку: засвоєння нових знань.

Джойс — це

... виняткове, неповторне

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку

На попередньому уроці ми вивчили дуже ціка­вий твір «Перевтілення» Ф. Кафки як яскравий взірець модерністської літератури. Але модернізм як напрям — багатогранний, він надає можливість письменникам експериментувати в царині слова, Цим скористався відомий ірландський письмен­ник Джеймс Джойс.

Актуалізація опорних знань і вмінь

• Бесіда.

 — «Мої враження від творів Ф. Кафки» (міні-твір).

— Які риси модернізму втілено в творі М. Пруста?

— Складіть опорно-логічну схему роману.

2. Словникова робота.

З'ясування значення понять: «потік свідо­мості», «філософія життя», есе. «Потік свідомості» — засіб зображення психі­ки людини безпосередньо «зсередини», як склад­ного та плинного процесу, для чого автор вико­ристовує численні спогади, внутрішні монологи, різноманітні асоціації, ліричні відступи тощо.

3. Сприйняття нового матеріалу

4. Доповідь учня про життєвий і творчий шлях Дж. Джойса.

Завдання: скласти тези.

Історик.   2 лютого 1882 року в Дубліні в сім'ї службовця податкового управління народився Джеймс Джойс. Це були нестабільні для Ірлан­дії часи; його мати була католичкою, а бать­ко — прихильником партії, що чинила опір церкві (партія Гомрула).

Навчався, незважаючи на матеріальні нестатки, спочатку в єзуїтських школах, а потім — у Дуб­лінському університеті. Вивчав теологію, праці Фоми Аквінського, захоплювався творами Л. Толстого, Г. Гауптмана, Г. Ібсена, цікавився мистец­твом, мріяв про кар'єру співака.

Літературознавець.   Перші літературні спроби визначили позицію Джойса-митця: свобода мит­ця — необхідна умова для розквіту таланту.

Історик. Через складну ситуацію в країні, пись­менник залишив Ірландію. Здобуття медичної освіти у Парижі перервала смерть матері. Юнак повернувся до Дубліна, .звідки 1905 р. разом із Норою Барнакл (майбутньою дружиною) пої­хав до Трієста викладати англійську мову.

Літературознавець. 1907р. книга «Камерна му­зика», 1927 р. — друга поетична збірка «Яблу­ка — по пенні кожне». Книга оповідань «Дублінці», психологічне есе «Джакомо Джойс», романи «Портрет митця замолоду», «Улісс», «Поминки за Фіннеганом» здобули авторові всесвітню славу.

Історик. Працювати над останнім романом через хворобу очей письменнику було надзвичайно важко. Допомагали друзі. 1930 р. Джойс пере­ніс операцію на очах, за рік офіційно одружив­ся з Норою. 1941 р. помер.

2. Аналіз есе «Джакомо Джойс».

 1) Тези лекції вчителя.

Завдання: скласти конспект лекції. Характерні ознаки есе:

— вільний виклад;

— суворість художньої форми;

— наявність нового, суб'єктивного слова про що-небудь, має філософський, історико-біографіч­ний, літературно-критичний, публіцистичний, на­уково-популярний характер;

— образність, афористичність, наявність нових метафор, поетичних образів.

Як стиль жанр сформувався в XVII ст. (М. Монтень «Досліди»), подальшого розвитку набув у ан­глійській, французькій, а згодом — в американсь­кій літературі. Цей жанр розвивався на межі літератури та філософії, природознавства, астрономії тощо. У ньому розкривався погляд письмен­ників, на важливі проблеми суспільства, намаган­ня пізнати світ, природу тощо.

Есе «Джакомо Джойс» — своєрідний жанр пси­хологічного есе (головна увага приділяється внут­рішньому світу особистості, її думкам, стану душі).

В о"снові твору — історія кохання, що перерос­тає в історію душі, яка прагне пізнати життя і дух епохи. У творі відчутні автобіографічні факти: пе­ребування в Італії, Франції, Ірландії, робота вчи­телем англійської мови, одруження тощо. Однак всі ці факти переосмислені, узагальнені, завдяки чому твір набуває широкого звучання.

Композиція твору — фрагментарна, це потік свідомості головного героя.

Герой твору — Джакомо, в якому автор втілив концепцію про неперевершеність, багатогранність людської натури, здатної творити свій неповтор­ний світ, не обмежений реальністю.

Історія кохання, життя людини, внутрішній світ сприймаються автором у біблійних асоціаціях.

2) Бесіда за текстом есе.

— За допомогою яких прийомів, художніх за­собів автор розкриває образ головного героя?

ІІ.Сюжет твору

— Порівняйте ліричного героя і образ автора.

— Доведіть, що цей твір — психологічне есе.

— Що вам найбільше запам'яталось у творі?

— Ваші враження, в чому полягає своєрідність «революційної» манери письменника. 3.    Аналіз роману «Улісе».

 1) Загальна характеристика твору за планом. Опорно-логічний план твору

«Улісс» (1922) . 16 червня 1904

Частина перша «Телемакіхіада» (3 епізоди)

 

Друга частина «Мандри Одіссея» (12 епізодів)

 

Третя частина «Повернення додому» (3 епізоди)

 

Місце подій — Дублін (місто — символ людського існування) Кожен епізод — певна година доби, крім останнього, що символі­зує перехід у нескінченність

 

Герої твору

 

 

 

Леопольд Блум одвічний блукач, що жадає дістатися до рідної домівки

 

Меріон Блум жінка взагалі, уособлення жіночого начала

 

Стівен Дедалус художник слова, втілення розуму, інтелекту, духовності

 

однаково сприймають світ: свою самотність, відчуженість, ворожість інших

Конфлікт твору — конфлікт людини зі світом.

Кожен епізод пов'язаний з якимось мистецтвом (в широкому значенні цього слова), більшість епі­зодів мають аналогію з певним органом людського тіла (епізоди створюють роман, а частини тіла — людину, розвиток ембріона людини — розвиток англійської літературної мови).

2) Бесіда.

— Які плани твору можна визначити?

— Блум і Одіссей: в чому їх схожість, а в чому

відмінність?

— Який реальний світ твору?

—   Наведіть   приклади   аналогій   епізоду   есе з   певною частиною, органом тіла?

— У чому ви можете визначити новаторство Дж. Джойса-модерніста?

— Ваші враження від твору.
ІІІ, Оцінювання й самооцінювання

1-ІII рівні

 За опорною таблицею дати загальну характе­ристику твору (на вибір).

IV рівень (за картками)

Картка 1

Схарактеризувати один із образів героїв твору (на вибір).

Картка 2

Стівен, герой роману виховання «Портрет мит­ця замолоду», прочитав у підручнику написане його ж рукою: «Стівен Дедалус. Підготовчий час. Коледж Клонгауз-Вуд. Селіне. Графство Кілдер. Ірландія. Європа. Земля. Всесвіт».

Вибудуйте філософсько-логічний ланцюжок як єдине ціле життя (наприклад: родина—школа— місто—країна—континент—земна куля—всес­віт). .

V. Домашнє завдання

І-ІІІ рівні

Новаторство Джойса-модерніста (скласти план-характеристику). IV рівень

1. Які паралелі проводить Джойс між образом легендарного героя Греції Одіссея (Улісс — латин­ський варіант цього імені) і Леопольдом Блумом («Улісс»)?

2. Підготувати:

1) літературний монтаж «Крокуючи життям Ф. Кафки» (індивідуальне завдання: «Ф. Кафка, історик, митець»);

2) повідомлення про життя і творчість Ф. Кафки (двоє учнів).


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: