Мета: розглянути перебіг та наслідки воєнних подій на західно-українських землях у 1915–1917 рр., а також простежити бойовий шлях легіону УСС, показавши їхню мужність і героїзм; розвиватив учнів уміння працювати з картою, складати хронологічну таблицю, удосконалювати навички дослідницької роботи та роботи з джерелами інформації під час підготовки мультимедійних презентації; сприяти національно-патріотичному вихованню учнів.


Мета: охарактеризувати перебіг та наслідки воєнних дій у 1914 р. на території України; з’ясувати, за яких обставин Східна Галичина та Північна Буковина були захоплені російськими військами, а також розкрити суть політики російської адміністрації на західноукраїнських землях; розвивати в учнів навички самостійної та дослідницької роботи, вміння на основі візуальних і текстових джерел інформації характеризувати історичні події, робити висновки та узагальнення; сприяти національно-патріотичному вихованню учнів.


Мета: охарактеризувати економічне й політичне становище України на початку Першої світової війни, визначити, плани країн Антанти та Троїстого союзу щодо України, зміни, яких зазнав український національний рух з початком війни; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, працювати з історичними джерелами, аналізувати матеріал, робити висновки та узагальнення, висловлювати власну точку зору; сприяти патріотичному вихованню учнів.


Мета: узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений з даної теми; повторити економічний, політичний і соціальний розвиток українських земель у складі Російської та Австро-Угорськоїь імперії на початку ХХ ст.; розвивати в учнів уміння аналізувати і систематизувати матеріал, робити висновки, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами, висловлювати власну точку зору; вчити учнів культури спілкування.


Мета: охарактеризувати особливості розвитку культури України на початку ХХ ст., детально розглянувши розвиток української освіти та науки, музики і театру, архітектури й живопису, з’ясувати, яку роль відіграла католицька церква та діяльність національно-спортивних товариств в піднесенні національної свідомості населення Західної України; розвивати в учнів уміння аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки, здійснювати порівняння історичних явищ та подій, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, давати історичну характеристику діячам культури; сприяти патріотичному вихованню учнів, а також виховувати в них естетичні смаки та уподобання.


Мета: охарактеризувати соціально-економічне та політичне становище Наддніпрянської України в складі Російської імперії в 1907–1914 рр., акцентувавши увагу на проведенні аграрної реформи Столипіна; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні джерела, робити висновки, виділяти головне і другорядне, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів національні та патріотичні почуття.


Мета: формувати в учнів знання про події російської революції1905–1907 рр. в Україні, а також охарактеризувати процес активізації громадсько-політичного життя в Україні в даний період; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу історичних подій, самостійно опрацьовувати історичні документи та інші текстові джерела, аналізувати матеріал, вміти виділяти головне і другорядне, робити висновки; на прикладах боротьби українського народу в ході революції 1905–1907 рр. виховувати в учнів патріотичні почуття.


Мета: визначити проблеми становлення української нації на початку ХХ ст.; охарактеризувати процес створення перших політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. та діяльність політичних партій Західної України; продовжувати розвивати в учнів уміння та навички роботи з історичними джерелами, аналізувати та систематизувати матеріал, робити висновки, узагальнення, порівняння, висловлювати та аргументувати свою позицію; на прикладах діяльності політичних партій виховувати в учнів патріотичні почуття.


Мета: охарактеризувати суперечливі процеси модернізації повсякденного життя українців на початку ХХ ст.; визначити причини посилення міграційних процесів в даний період; розвивати навички самостійної та дослідницької роботи учнів, вміння працювати з текстовими джерелами інформації; сприяти національно-патріотичному вихованню учнів.


Мета: охарактеризувати економічний розвиток західноукраїнських земель на початку ХХ ст. у складі Австро-Угорської імперії; визначити, яке місце посідала економіка українських земель в загальноімперській економіці; розвивати в учнів навички роботи з історичними джерелами, зіставляти їх, вміння аналізувати і систематизувати матеріал, робити висновки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів патріотичні почуття.


1-10 11-20 21-30 31-32