Мета: охарактеризувати політику російського уряду щодо українських земель в першій половині ХІХ ст., форми протесту населення та виступи українського селянства, козаків та військових поселенців; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, визначати причини історичних подій, працювати з документами, схемами, таблицями; на прикладах виступів українського населення виховувати в учнів патріотичні почуття.


Мета: охарактеризувати стан промислового розвитку українських земель у складі Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ ст., визначити, які наслідки мав промисловий переворот для розвитку промисловості та торгівлі в Україні; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу історичних подій, вчити працювати з документами та ілюстраціями, аналізувати матеріал, визначати основне і другорядне, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів риси самостійності, власної ініціативи, підприємництва.


Мета: охарактеризувати стан сільського господарства та аграрні відносини на українських землях у складі Російської імперії та на західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії у пер. пол. ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати та систематизувати історичний матеріал, робити висновки та порівняння, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; сприяти патріотичному вихованню учнів.


Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми.


Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготуватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів уміння працювати з картою, аналізувати матеріал, робити висновки, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів почуття патріотизму, наполегливості, відданості своїй справі.


Мета: охарактеризувати російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях в 20–30-х рр. ХІХ ст., а саме: діяльність масонських організацій в Україні, рух декабристів та польське повстання 1830–1831 рр.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, порівняння, висловлювати свою точку зору; сприяти патріотичному вихованню учнів.


Мета: з’ясувати, як на західноукраїнських землях наприкінці XVIII –на початку XIX ст. відбувається пробудження національного життя і поширення української національної ідеї, а також охарактеризувати діяльність товариств греко-католицьких священиків та «Руської трійці»; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, самостійно опрацьовувати історичні документи, вміти аналізувати матеріал, виділяти головне і другорядне, робити висновки, зіставляти інформацію з різних історичних джерел, висловлювати свою точку зору; на прикладах діяльності товариств греко-католицьких священиків та «Руської трійці» виховувати в учнів патріотичні почуття.


Мета: формувати в учнів знання про початок національного відродження в Наддніпрянській Україні, яка перебувала під владою Росії, наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст., а саме — про розгортання суспільно-політичного руху та заходи щодо відновлення автономії України; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, схемами, таблицями, вміти аналізувати й систематизувати матеріал, виділяти головне, висловлювати свою думку; на прикладах національно-визвольної боротьби виховувати в учнів патріотичні почуття.


Мета: з’ясувати, яке місце посідала Україна в системі міжнародних відносин в пер. третині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, виділяти головне і другорядне, систематизувати історичний матеріал, висловлювати свою точку зору щодо певних історичних подій; виховувати в учнів національні та патріотичні почуття.


Мета: охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії наприкінці ХVIII — на початку ХІХ ст., а також з’ясувати соціальне та національне становище українського населення, визначити суть політики, що провадив австрійський уряд щодо українців; розвивати в учнів уміння самостійно опрацьовувати історичні документи, схеми, таблиці, аналізувати матеріал, вміти виділяти основне й другорядне, давати порівняльну характеристику певним історичним процесам, висловлювати свою точку зору; виховувати в учнів патріотичні почуття.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-42