Мета: удосконалювати загальнопізнавальні вміння вправно користуватися тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів; доречно використовувати у власному мовленні вивчені пласти лексики; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти підвищенню мовної культури шестикласників, поповнювати лексичний запас.


Мета: поглибити знання учнів щодо слів за походженням; удосконалити вміння шестикласників визначати групи слів за значенням, правильно вживати їх у мовленні; виробляти вміння добирати українські відповідники до слів іншомовного походження; аргументовано доводити приналежність слова до певної групи; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до пращурів, які жили на території нашого краю.


Мета: оцінити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності шестикласників: правильно писати слова на вивчені орфограми та слова, визначені для запам’ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; перевірити якість оформлення роботи (охайність, акуратність, каліграфія, дотримання червоного рядка, відсутність виправлень); здійснити перевірку здатності шестикласників сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання і з одного прослуховування розуміти зміст художнього тексту монологічного характеру, тему й основну думку.


Мета: формувати мовленнєво-мислительні операції розпізнавати текст, визначати його структурні особливості (зачин, основну частину, кінцівку), розвивати творчі вміння розпізнавати послідовний і паралельний види зв’язку речень у тексті, нове і відоме тощо; удосконалити мовленнєво-комунікативні вміння розуміти прочитаний мовчки текст-роздум художнього стилю; сприяти підвищенню мовної й мовленнєвої культури шестикласників.


Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістовно-композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму, сприймати письмовий текст, розуміти його, докладно відтворювати зміст прочитаного тексту.


Мета: повторити, узагальнити й поглибити знання шестикласників про типи і стилі мовлення, сформувати поняття про офіційно-діловий стиль, його мовні особливості; удосконалювати творчі вміння розрізняти тексти-розповіді й тексти-роздуми, визначати стильові ознаки офіційно-ділового стилю; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню ролі рідної мови в житті людини.


Мета: повторити, узагальнити й поглибити знання шестикласників про структуру тексту, види зв’язку речень у тексті, тему й основну думку; удосконалювати творчі вміння працювати з текстом, визначати тему й основну думку висловлювання, знаходити мовні засоби зв’язку речень у тексті, ділити текст на абзаци; спонукати шестикласників до осмислення значення рідної мови в соціально-політичному житті народу.


Мета: повторити, узагальнити й поглибити основні відомості про складні речення й речення з прямою мовою, сформувати цілісну систему особистих знань шестикласників з теми; удосконалювати пунктуаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у складних реченнях і реченнях з прямою мовою; розвивати творчі вміння моделювати речення з прямою мовою, реконструювати складні речення в речення з прямою мовою; спонукати шестикласників до осмислення краси рідного слова у творах українських митців.


Мета: повторити теоретичні відомості про особливості вживання звертань, вставних слів й однорідних членів речення у мовленні; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в реченні (висловлюванні) звертання, вставні слова, однорідні члени, а також називати частини мови, якими вони виражені; удосконалювати пунктуаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у простих ускладнених реченнях; розвивати творчі вміння трансформувати прості речення на речення зі звертаннями, вставними словами й однорідними членами, розширення речень шляхом самостійного введення в них однорідних членів; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню ролі рідної мови в житті людини.


Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису, зокрема про будову словосполучення й речення як основних синтаксичних одиниць; формувати загальнопізнавальні вміння розрізняти словосполучення й речення, визначати головне і залежне слова у словосполученнях, головні та другорядні члени в реченнях; розвивати творчі вміння будувати синтаксичні словосполучення й добирати фразеологічні за опорними словами; виховувати шанобливе ставлення до української мови.


1-10 11-20 ... 41-50 51-60 61-70 71-73