Мета: поглибити знання учнів про складноскорочені слова, ознайомити їх з правилами написання; формувати вміння й навички правильно писати складноскорочені слова; розвивати творчі вміння використовувати складноскорочені слова при побудові власних висловлювань; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу збагачувати словниковий запас учнів, виховувати любов до природи.


Мета: ознайомити учнів з простими і складними словами, єднальними голосними о, е, які з’єднують частини складних слів, правилами написання складних слів разом і через дефіс; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити складні слова у текстах, правильно писати їх та використовувати в діалогічному та монологічному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття любові до природи, відповідальність за навколишнє середовище.


Мета: ознайомити учнів із вимогами до написання твору-опису в науковому стилі; на основі загального уявлення про структуру, зміст, мовні особливості описів; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння складати твори-описи приміщень на основі особистих вражень у науковому стилі; підвищувати мовну й мовленнєву культуру шестикласників.


Мета: перевірити рівень сформованості мовленнєво-комунікативних умінь будувати твори-описи приміщень на основі особистих вражень; удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення.


Мета: ознайомити учнів зі змінами приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о); формувати вміння правильно вимовляти й записувати слова, які зазнають змін при додаванні суфіксів; виховувати любов до рідного краю, його флори та фауни.


Мета: ознайомити учнів зі змінами приголосних при творенні слів-іменників із суфіксами ин(а) від прикметників на -ськ(ий) та -цьк(ий); буквосполученням -чн-(-шн-); формувати загальнопізнавальні вміння утворювати слова-іменники з суфіксами -ин(а) від прикметників на -ськ(ий) та -цьк(ий); буквосполученням-чн-(-шн-); розвивати творчі вміння використовувати слова із суфіксами -ин(а), буквосполученням -чн-(-шн-) у власному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи, почуття відповідальності за навколишнє середовище та його збереження.


Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, послідовність викладу матеріалу; інтелектуальні вміння ділити текст на смислові частини, зіставляти план і первинне висловлювання; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення, сприймати текст, розуміти його, письмово докладно відтворювати почуте.


Мета: ознайомити шестикласників із словотвірним словником, особливостями його побудови; формувати загальнопізнавальні вміння творити загальновживані слова, а також поетичні неологізми; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти розвиткові вмінь віршувати, збагачувати свій лексичний запас, виховувати почуття любові та поваги до природи.


Мета: повторити й систематизувати знання учнів про основні способи словотвору, сприяти зміцненню навичок визначення способу творення будь-якого слова; формувати й розвивати творчі вміння щодо використання різних способів у процесі творення нових слів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи.


Мета: ознайомити шестикласників з основними способами словотворення; cформувати загальнопізнавальні вміння змінювати й утворювати нові слова; звернути увагу дітей на красу й багатство осені.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-73