Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників з розділу «Лексикологія», з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією. Форма проведення тематичного оцінювання: виконання завдань тестового характеру.


Мета: ознайомити шестикласників з основними вимогами до оформлення оголошення як документа офіційно-ділового стилю (його структурою і мовним оформленням); розвивати мовленнєво-комунікативні вміння складати організаційні й рекламні оголошення відповідно до комунікативного завдання.


Мета: ознайомити шестикласників з основними вимогами до складання плану роботи як документа офіційно-ділового стилю (його структурою і мовним оформленням); розвивати мовленнєво-комунікативні вміння складати плани роботи, різні за структурою і терміном виконання, відповідно до комунікативного завдання, формувати уміння укладати ділові папери.


Мета: познайомити шестикласників з офіційно-діловою лексикою та сферою її використання; виробляти вміння й навички відрізняти офіційно-ділову лексику від загальновживаної, діалектної, професійної, емоційно-експресивної; формувати загальнопізнавальні вміння використовувати офіційно-ділову лексику в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати мовну культуру шестикласників.


Мета: ознайомити шестикласників зі стилістичною роллю діалектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів і жаргонізмів; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити групи слів за вживанням і визначати їх стилістичну роль у текстах; удосконалювати вміння правильно й доцільно використовувати слова різних груп у текстах різних стилів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу прищеплювати любов до народної культури.


Мета: ознайомити учнів із групами слів за сферою вживання: загальновживаними і стилістично забарвленими; виробити вміння й навички знаходити стилістично забарвлену лексику і відрізняти її від загальновживаної; формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати групи слів за значенням, порівнювати їх між собою і робити висновки; навчити правильно і доречно використовувати у мовленні групи слів за сферою вживання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи.


Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння учнів усвідомлювати тему й основну думку тексту, тип і стиль мовлення прочитаного; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати типологічний, композиційний і змістовний аналіз художнього тесту розповідного характеру з елементами опису приміщення, сприймати текст, розуміти його, докладно відтворювати, використовуючи виражальні авторські засоби.


Мета: поглибити знання шестикласників про типи мовлення, їх функції, удосконалити вміння розрізняти тексти-розповіді, тексти-описи і тексти-роздуми, ознайомити з особливостями побудови опису приміщення і природи; удосконалити вміння визначати тему й основну думку висловлювання, його належність до певного стилю; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати типологічний аналіз текстів, в яких поєднано різні типи мовлення (характеризувати їх зміст, структуру, мовні особливості), сприймати й усно відтворювати зв’язне висловлювання.


Мета: ознайомити шестикласників з особливостями вживання застарілих слів і неологізмів у мовленні; формувати загальнопізнавальні вміння визначати їх роль у текстах різних стилів, доречно використовувати в монологічному та діалогічному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до історії минулого.


Мета: ознайомити шестикласників із лексикою активного й пасивного вжитку (архаїзмами, історизмами, неологізмами); формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати лексику за активністю вживання, розрізняти слова, що є у повсякденному вжитку, і ті, які рідко використовуються в мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до звичаїв і традицій пращурів.


1-10 11-20 ... 31-40 41-50 51-60 61-70 71-73