Мета: актуалізувати знання про основні закономірності розмі­щення родовищ певних видів корисних копалин, обґрунтувати роль і значення мінеральних ресурсів для розвитку господарства, охарактеризувати розміщення різних видів мінеральних ресурсів світу; розвивати уміння працювати із статистичними матеріалами, картами атласа, діаграмами; виховувати уважність, аналітичне мислення.


Мета: сформувати поняття «географічне та навколишнє середовище», «антропосфера», «природокористування», «ресурсозабез­печеність»; повторити та поглибити знання про природні умови та ресурси; розвивати уміння аналізувати ступені впливу людини на природу у різні періоди розвитку людства; виховувати дбайливе ставлення до природних багатств, екологічне мислення.


Мета: актуалізувати поняття «працездатне населення», «тру­дові ресурси», «економічно активне населення», «безробіття», про­вести порівняльний аналіз трудових ресурсів і зайнятості населен­ня в основних сферах господарства країн та регіонів світу; розвивати вміння користуватися текстовими, картографічними, графічними, статистичними матеріалами, порівнювати їх та роби­ти висновки; виховувати уважність та аналітичні здібності.


Мета: сформувати знання про найбільші народи та найпошире­ніші мови світу, сприяти розумінню сучасних етнічних та релігій­них процесів у світі, ознайомити з класифікацією країн за націо­нальним складом населення, найпоширенішими мовними сім’ями та групами; розвивати уміння працювати з картами атласа, аналі­зувати стовпчикові та кругові діаграми; виховувати толерантне ставлення до різних народів та релігій світу.


Мета: розширити та поглибити знання учнів про міграції, сфор­мувати систему знань про особливості міграційних процесів у су­часному світі; розвивати вміння характеризувати напрями світо­вих міграційних потоків, аналізувати текстові, картографічні та статистичні матеріали, виховувати цікавість до теми, самостій­ність мислення.


Мета: сформувати в учнів систему знань про кількість, склад та закономірності розміщення населення планети; актуалізувати по­няття «природний рух», «природний приріст», соціально-економічні причини, що впливають на народжуваність та смерт­ність; навчити характеризувати типи відтворення населення та напрями демографічної політики; розвивати уміння працювати з картографічними, статистичними матеріалами, створювати та аналізувати графіки зміни кількості населення в часі, статево-вікові піраміди; виховувати аналітичні здібності.


Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Політич­на карта світу»; визначити роль політико-географічного положен­ня держави для її політичного, економічного та культурного розви­тку; обґрунтувати основні вектори зовнішньої політики України; розвивати уміння та навички працювати з нетекстовими джерела­ми інформації (картами, таблицями, схемами), аналітичне мислен­ня; виховувати розуміння світових інтеграційних процесів, патріо­тичні почуття до своєї країни, відповідальність за її майбутнє.


Мета: поглибити та систематизувати знання про найбільш впливові світові та регіональні міжнародні організації, сприяти ро­зумінню інтеграційних процесів у світі, ролі міжнародних органі­зацій у вирішенні міжнародних і регіональних проблем; удоскона­лювати навички роботи з картами, схемами, таблицями; розвивати вміння працювати в групах; виховувати культуру дискутування, толерантність.


Мета: ознайомити із поняттями «тип країни», «типологія», сприяти розумінню особливостей сучасної соціально-економічної типології; розвивати вміння визначати тип країн світу, користуючись картами атласа, характеризувати країни, використовуючи не-текстові документи (таблиці); виховувати зацікавленість сучасним світом, бажання розуміти соціально-економічні процеси, які в ньому відбуваються.


Мета: актуалізувати й поглибити знання про форми державно­го правління та адміністративно-територіального устрою; форму­вати вміння характеризувати основні форми державного устрою, політичні системи країн; розвивати вміння оцінювати політико-географічне положення країн, користуючись політичною картою світу; виховувати геополітичне та аналітичне мислення.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-42