Населення та господарство США

Мета: охарактеризувати демографічну ситуацію, етнічний склад, трудові ресурси, соціальну структуру населення США; сфор­мувати знання про особливості галузевої та територіальної струк­тури господарства США, виокремити галузі міжнародної спеціалі­зації, визначити найбільші промислові та сільськогосподарські райони, специфіку зовнішніх економічних зв’язків; розвивати вміння працювати з джерелами географічної інформації, складати та користуватися діаграмами, таблицями; виховувати активне са­мостійне мислення, уважність, ділові якості.

Обладнання: політична карта Північної Америки, карта госпо­дарства США, атласи, таблиці, діаграми, підручник.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок

Завдання 1. Охарактеризуйте економіко-географічне положен­ня США та оцініть його вплив на розвиток господарства країни.

Завдання 2. Оцініть природно-ресурсний потенціал США та спрогнозуйте потенціальні можливості розвитку господарства кра­їни на власній природній сировині.

Бесіда

• Пригадайте, як відбувалося освоєння американських земель?

• Які етнічні групи переселялися на американський континент?

• З яких етнічних груп складається сучасне населення Америки?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

США — наймогутніша в економічному і військовому відношен­ні постіндустріальна держава, тому її нерідко називають головною країною сучасного світу. Частка США в сукупному промисловому виробництві розвинених країн складає близько 1/3, в сукупному сільськогосподарському виробництві — 1/4.

Неправильно було б вважати, що розвиток американської еко­номіки являє собою постійне неухильне зростання. Як і економіки інших країн, вона переживає періоди кризи і підйому. Так, в 1983 р. у США почався семирічний господарський підйом — результат структурної перебудови економіки. Наприкінці 1980-х рр. почався період різкого сповільнення темпів економічного зростання. Тому головною задачею стало оздоровлення економіки. Мета була досяг­нута шляхом стимулювання інвестиційних процесів, використан­ня державної підтримки науково-дослідних і проектних розробок, створення сприятливих умов для малого бізнесу тощо. У період економічного підйому 1993–1995 рр. темпи економічного зростан­ня щорічно складали близько 4 %.

Однак на рубежі XX–XXI ст. США знову зіткнулися зі складни­ми проблемами внутрішнього розвитку. Саме в США розпочалася фінансова криза, що спричинила кризу економічну, яка, у свою чергу, хвилею прокотилася по всіх країнах світу. Досягнувши най­вищого рівня впливу на світові економіку і політику, США вступа­ють у стадію глибокої трансформації різних сфер — економічної, політичної, соціальної.

Для того щоб визначити, як сформувався потужний господар­ський комплекс країни, охарактеризуємо її населення як головну продуктивну силу та дізнаємося про особливості господарства на сучасному етапі.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Населення

За кількістю населення США посідають 3‑є місце у світі. Се­редньорічний приріст населення в США вищий за європейський — 5,5 ‰. При цьому показник приросту темношкірого населення складає 21 ‰, тому його частка в населенні країни неухильно зростає.

Найбільш густо заселені північно-східні райони країни, де гус­тота населення перевищує 100 осіб/км2.

Вирішальну роль у формуванні населення країни відіграла ім­міграція, яка ще 50 років тому була абсолютно вільною. Зараз в’їзд до США суворо нормується, при цьому щорічно до країни в’їжджає близько 800 тис. осіб, серед яких багато фахівців високої кваліфі­кації, в тому числі вчених і наукових працівників. Сучасна амери­канська нація — це результат етнічного змішування переселенців із різних частин світу, особливо з Європи та Африки.

Так зване «біле» населення переважає у всіх штатах США, крім Гавайїв, де переважає «азіатське», та округу Колумбія — тут домі­нує чорношкіре населення. Чисельність корінного населення — ін­діанців — унаслідок війн та епідемій скоротилася і на початку ХХ ст. складала всього 200 тис.осіб. Але зміна політики щодо або­ригенів сприяло поступовому зростанню їх чисельності, яка на по­чаток ХХІ ст. перевищила 2 млн. В США проживають представни­ки всіх релігійних конфесій світу, проте переважають християни, більшість яких є протестантами.

Частка городян становить 80 % загальної кількості населення. Міст-мільйонерів 9: Нью-Йорк, Чікаґо, Лос-Анджелес, Х’юстон, Філадельфія, Детройт, Даллас, Фенікс, Сан-Дієґо. Однак якщо ра­хувати міста, що злилися з передмістями, то кількість міст-мільйонерів зросте до 20. Оскільки зберігається тенденція субурба­нізації, то передмістя виявляються переважно «білими», а в центрах міст значна частка чорношкірого населення і вихідців з країн Ла­тинської Америки й Азії.

Розширення близько розташованих міських аґломерацій при­зводить до того, що вони починають зливатися, утворюючи мегало­поліси.

Завдання 3. Знайдіть на карті мегалополіси США та визначте найбільші міста, які входять до їх складу.

У США мегалополісів три: Босваш (Бостон — Вашинґтон) на Атлантичному узбережжі, Чіппітський (Мілвокі — Піттсбурґ) в районі Великих озер і Сан-Сан (Сан-Франціско — Сан-Дієґо) в Ка­ліфорнії.

2. Українська діаспора в США

Запитання. Що вам відомо про українську діаспору в США?

Початком еміграції українців до США вважається 1877 р. Саме тоді група селян-русинів із Закарпаття прибула на шахти східної Пенсільванії. Основна частина наступної хвилі еміграції прибула до США в другій половині 1920-х років. У післявоєнний період роз­почалася третя хвиля еміграції (друга половина 1940-х років). Основну частину її становили «переміщені особи» та біженці з табо­рів західних зон окупації Німеччини і Австрії, а також з Італії.

За публікаціями американських учених, в США налічується близько 2 млн українців. Українська мова, географія, література, історія, соціологія України викладаються у 28 університетах та ко­леджах США. Утворилися і діють різноманітні українські громади політичного, релігійного та культурно-освітнього спрямування.

3. Господарство. Загальна характеристика

Валовий національний продукт (ВНП) країни у поточних цінах становить понад 14 трлн дол. Для її господарства характерний комплексний розвиток усіх сучасних виробництв, їх величезні роз­міри, новітні техніка, технологія та організація праці, високий освітній рівень населення. І хоча темпи економічного зростання США в ХХІ ст. істотно знизилися, їх економіка залишається про­відною у світі.

Майже 2/3 зайнятих працюють у нематеріальній сфері, 0,6 % — у добувній, 19 % — в обробній промисловості, 6 % — у будівництві, 6 % — на транспорті, у сфері зв’язку і в комунальному господар­стві, 2,7 % — у сільському господарстві, на лісорозробках і в ри­бальстві. Такий розподіл трудових ресурсів є прогресивним і відпо­відає сучасним вимогам.

Ринкова економіка США поєднує державну, велику корпора­тивну і дрібну приватну власність. Державна власність включає інфраструктурні об’єкти (транспортні, комунікаційні, енергетич­ні, екологічні, освітні, наукові), військове майно, їй належить май­же 1/3 площі країни. Вирішальну роль у матеріальному виробни­цтві відіграють великі корпорації. Створений транснаціональними

корпораціями «комплекс закордонних підприємств» використовує додаткові трудові ресурси робітників і службовців, за кількістю рівний половині зайнятих в обробній промисловості США. На част­ку ТНК припадає до 2/3 зовнішньоекономічного обороту США.

Дрібна приватна власність особливо поширена в торгівлі, гро­мадському харчуванні й обслуговуванні.

Засобами державного впливу на всю економіку є оподаткуван­ня, дозвіл або заборона, субсидії, закупки продукції, регулювання цін і умов діяльності. Важливим для країни галузям надається пряма державна допомога. У 80-ті роки таку допомогу одержали автомобільні корпорації, що опинилися в скрутному становищі внаслідок японської конкуренції. Важливою частиною господар­ства стали наукові дослідження, їх здійснюють урядові установи, лабораторії корпорацій та університети. Характерною ознакою США є наявність величезного військово-промислового комплексу. Військові замовлення уряду мають істотне значення для цілих га­лузей та територій.

4. Промисловість

Промисловість США характеризується повнотою галузевої структури, високою забезпеченістю природними ресурсами і квалі­фікованою робочою силою, розвиненою науково-дослідною базою, а також значною концентрацією капіталу і виробництва.

Завдання 4. За картами атласа, текстом підручника, таблиця­ми, діаграмами охарактеризуйте провідні галузі промисловості США. Результати оформіть у вигляді таблиці.

У результаті структурної перебудови промислового виробни­цтва прискореними темпами розвиваються електроенергетика, ма­шинобудування та хімічна промисловість. Їх сукупна частка у про­дукції промисловості США перевищує 50 %, на них припадає до 60 % усіх інвестицій у промисловість.

За запасами енергоресурсів та їх видобутком США посідають одне з перших місць у світі. Частка США у світовому видобутку на­фти становить 11 %. Найбільшими районами видобутку нафти є південно-західні штати — Техас, Луїзіана, Оклагома, Нью-Мексико (постачають майже половину нафти, що видобувається в країні), Тихоокеанське узбережжя у штаті Каліфорнія, Північна Аляска.

США також володіють найбільш розвиненою нафтопереробною промисловістю. Нафтопереробні заводи наближені до промислових вузлів Північного Сходу, портових центрів, вздовж трансмагі­стральних нафтопроводів.

За видобутком природного газу США — один з лідерів у світі. Більшість родовищ територіально збігаються із нафтоносними ра­йонами, відкриті у районі Скелястих Гір.

Найстарішим і найголовнішим районом видобутку вугілля є Аппалацький, за останні десятиріччя значно зріс видобуток ву­гілля у гірських штатах.

Запаси бурого вугілля сягають 460 млрд т. Вони розміщуються переважно у південних штатах та у районі Центральної Півночі США.

США є найбільшим у світі продуцентом електроенергії. У струк­турі виробництва електроенергії найбільший відсоток припадає на теплові — 68,6 % й атомні — 20,2 %. Потужності АЕС становлять 32,5 % світових потужностей атомних електростанцій. Зараз у США діє близько 80 АЕС.

Металургійна промисловість США базується на великих запа­сах залізних руд у районі озера Верхнє і коксівного вугілля Аппа­лацького басейну. Використовуються також імпортні руди з Кана­ди, Венесуели, Бразілії.

Основний район чорної металургії країни — Приозерний. У ко­льоровій металургії США важливе місце посідає виплавлення алю­мінію, в тому числі із брухту (1-е місце у світі). Заводи повного циклу працюють у районах, забезпечених дешевою енергією,— на ГЕС рі­чок Колумбія і Теннессі. США посідають також перші місця за ви­робництвом олова, свинцю. На базі власних родовищ виплавляють мідь у Приозер’ї. За останнє десятиріччя виплавлення кольорових і рідкісних металів перемістилося у морські порти переважно Ат­лантичного узбережжя (Нью-Йорк, Філадельфія, Балтимор), де пе­реробляють імпортну сировину. Перспективним районом для розвитку кольорової металургії є Аляска, де знаходяться родовища кольорових металів.

Сучасна структура хімічної промисловості спрямована на ви­робництво полімерних матеріалів (синтетичного каучуку, хіміч­них волокон, пластмас і синтетичних смол). Потужні підприємства галузі функціонують у Лос-Анджелесі, Сан-Франціско. Заводи, що виробляють хімічні добрива, розміщені по всій території США.

Машинобудування є провідною галуззю промисловості США, це майже 40 % промислової продукції. США, як Німеччина і Япо­нія, мають повну номенклатуру машинобудівного виробництва. Саме в Детройті, столиці автомобілебудування США, виник пер­ший (в XIX ст.) найбільший світовий осередок автомобільної про­мисловості. Тут складається понад 3 млн автомобілів щороку. Ве­ликими сучасними центрами автомобілебудування є такожНью-Йорк, Сент-Луїс, Канзас-Сіті, Флінт, Атланта, Лос-Анджелес, Лансінґ, Даллас-Форт-Уейн, Балтімор та ін. Найбільшими є авто­мобільні монополії «Дженерал моторз» і «Форд моторз».

Важливою галуззю машинобудування США є авіаракетокос­мічна промисловість, центри якої розмішуються у Тихоокеанських штатах (Каліфорнія, Вашинґтон). У центральній частині країни до важливих центрів належать Сент-Луїс, Колумбус, а на північному сході — Нью-Йорк, Бостон, Гартфорт (центр виробництва авіадви­гунів). Великою корпорацією, що домінує в авіа-бізнесі, є «Боїнг» (м. Сіетл).

Підприємства електротехнічної та електронної промисловості сформувалися у великих міських аґломераціях півночі і північно­го сходу США, а також в районі Лос-Анджелеса, Далласа, Х’юстона, Нового Орлеана. США утримують лідерство за виробництвом комп’ютерів, випускаючи більше половини всіх ЕОМ світу.

З-поміж галузей легкої промисловості США найбільш розвине­ні текстильна і шкіряно-взуттєва.

Харчова промисловість роззосереджена на всій території США. До важливих галузей харчової промисловості США належать м’ясна, молочна, консервна, борошномельна, а також виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв.

5. Сільське господарство

Сільське господарство США виробляє продукцію для власних потреб і на експорт. Цьому сприяє природне середовище й ефек­тивне господарювання. Якщо в Індії один селянин обробляє 1 гек­тар землі, то один фермер США — 50–60 гектарів. Американські ферми високомеханізовані, мають прекрасну енергетичну, інфра­структуру і наукову забезпеченість. Для підтримки фермерів уряд уже протягом кількох десятиліть щорічно надає їм багатомільярд­ні субсидії. Більша частина товарної продукції давно вже надхо­дить від великих господарств, які використовують найману робо­чу силу.

Частка сільськогосподарського виробництва у ВВП становить близько 2 %. Для сільського господарства США загалом характер­но домінування тваринництва (52 %).

Різноманіття природних умов, розвиток транспорту, висока то­варність створили передумови для доволі вузької спеціалізації не лише окремих ферм, а цілих районів, які в США прийнято назива­ти «сільськогосподарськими поясами».

Завдання 5. За картами атласа, текстом підручника, таблиця­ми, діаграмами визначте основні напрями рослинництва США і ра­йони розміщення основних культур. Відповідь представте у вигля­ді таблиці.

Уздовж кордону з Канадою, від озера Верхнє до Кордільєр, про­ходить «пшеничний» пояс. Південніше від нього, між Великими озерами і рікою Огайо на сході, через міста Сент-Луїс і Канзас-Сіті на півдні і до Кордільєр простягається «кукурудзяно-соєвий» пояс. Середньоатлантичне узбережжя, середні і південні Аппалачі та рівнини, що до них прилягають, — це колишній «тютюновий» по­яс. Півострів Флоріду і узбережжя Мексиканської затоки охоплює «бавовняний» пояс. Передгір’я Кордільєр використовуються як пасовища.

США виробляють понад 16 % зерна у світі. У структурі валово­го збору зернових найвагоміше значення мають кукурудза (1-е міс­це у світі) і пшениця (3-є місце).

Валовий збір зерна — 62,7 млн т — третій показник у світі після Китаю та Індії.

Важливою кормовою культурою є соя, яку вирощують у біль­шості районів, придатних для рільництва (1-е місце у світі).

У посушливій південній частині Великих рівнин культивують посухостійку кормову культуру — сорго (22,5 % світового вироб­ництва). Товарний збір рису становить понад 9 млн т. Арахіс виро­щують переважно у південних штатах (Джорджія).

Плантації цукрової тростини поширені у Флоріді, Луїзіані, а також на Гавайських островах. Цукровий буряк вирощують у Ка­ліфорнії, Айдахо, Північній Дакоті і Міннесоті. За врожайністю цієї культури США посідають 3-є місце у світі після Франції і Ні­меччини.

Овочівництво, картоплярство і садівництво переважно зосереджені у західній частині США, Флоріді, на узбережжі Великих озер.

Тваринництво США характеризується м’ясним напрямом, орі­єнтуючись переважно на внутрішній ринок. За поголів’ям великої рогатої худоби США посідають 4-е місце у світі, а свиней — 2-ге. У США інтенсивно розвивається птахівництво, особливо промис­лова відгодівля м’ясних курчат (бройлерів).

США — одна з найбільших риболовних країн світу.

6. Транспорт

Залізниці побудовані ще в минулому столітті, їх довжинанавіть зменшується. Практично немає населених місць, у тому числі й ферм, до яких не були б прокладені дороги з твердим по­криттям. Найбільш ефектний вигляд має система швидкісних автострад — хайвеїв. Загальна довжина їх становить майже 70 тис. км. Залізниці й автомобільні дороги утворюють кілька широтних і меридіональних напрямів, які дістали назву «транспортних коридорів».

З’єднані між собою каналами річка Міссісіпі, Великі озера і річка Св. Лаврентія утворили найдовший у світі внутрішній вод­ний шлях. Поглиблення каналів на річці Св. Лаврентія на терито­рії Канади дало можливість океанським суднам підніматись аж до Чікаґо і Дулута. Великим озерам офіційно надано статус четвер­того морського узбережжя США. Розгалужена мережа трубопро­водів з’єднує місця видобутку та споживання нафти й газу. Густо­та транспортної мережі є найбільшою в східній частині країни і в Каліфорнії.

США мають значний торговий флот. Найважливіші системи морських портів сформувалися навколо Нью-Йорка, Нового Орлеа­на, Х’юстона і Лос-Анджелеса.

Насиченість країни автомобілями є найвищою у світі — 500 оди­ниць легкових і 200 одиниць вантажних на 1000 жителів. Усього на ходу в країні майже 180 млн автомобілів, у тому числі — 125 млн легкових. Власна автомашина стала традицією і передумовою субурбанізації.

За насиченістю аеропортами, розмірами парку магістральних літаків і кількістю перевезених пасажирів США не мають рівних у світі. Аеропорти Чікаґо, Далласа, Атланти і Лос-Анджелеса вва­жаються чотирма найбільш завантаженими у світі.

7. Зовнішньоекономічні зв’язки

Сфера зовнішньоекономічних інтересів країни торкається всьо­го світу. Основною формою зовнішньоекономічних операцій США є вивезення капіталу. Оборот підконтрольних американському ка­піталу зарубіжних підприємств перевищує 1,5 трлн дол., що удвічі більше за експорт товарів із США. Ввезення іноземного капіталу становить понад 100 млрд дол. щорічно. Іноземці купують у США облігації, акції, землю, нерухомість.

Важливою статтею зовнішньої торгівлі США є торгівля ліцензі­ями на право користування новими технологіями, дорогими маши­нами, інструментами, американськими методами управління і на прокат кінофільмів.

За обсягом зовнішньоторгового обороту країна перевершує всі інші країни світу: експорт оцінюється в 687,7 млрд дол., імпорт — в 1165 млрд дол. (2005 р.).

Країна експортує виробниче обладнання і машини, літаки і ае­рокосмічну техніку, зброю, вугілля, пшеницю, кормове зерно, сою, бавовну, тютюн, цигарки. Як експортер наукомістких товарів, па­тентів та інформації США — поза конкуренцією. Держава імпор­тує нафту і нафтопродукти, автомобілі, побутові техніку і вироби, газетний папір, продукти тропічного землеробства. Широкий ім­порт трудомістких виробів, особливо споживчого призначення, ви­правданий високою вартістю американської робочої сили. Головними торговельними партнерами США є індустріально розвинені країни Європи, Канада і Японія. Регіонами прямих приватних ін­вестицій є Канада і Латинська Америка.

8. Зовнішньоекономічні зв’язки США та України (повідомлення учнів)

Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України. Цей вибір зумовлюється виключно значною роллю США у світовій економіці й політиці.

За даними державного департаменту США, у травні 2006 р. бу­ло прийнято рішення про «Розширення експортних можливостей України через Генералізовану систему преференций (ГСП)». 23 січ­ня 2006 р. Україну переєстрували як бенефіціара ГСП. Це означає, що Україна може безмитно експортувати в Сполучені Штати 3 400 товарів. Безмитний режим у рамках ГСП дає певним експорт­ним позиціям з України конкурентні переваги на ринку Сполуче­них Штатів, оскільки компанії-імпортери не сплачують тариф в розмірі від 1 % до 16 %, що діє для експорту.

Основу експорту України до США складають 4 товарні групи: чорні метали, продукти неорганічної хімії, добрива, вироби з чор­них металів, на які припадає понад 80 % всього експорту.

Крім того, США надає Україні офіційну допомогу щодо техніко-економічної співпраці. Після добровільної відмови від ядерної зброї і схвалення відповідної резолюції Конгресом США в 1995 р. Украї­на перебувала на 3-ому місці серед отримувачів офіційної допомоги від США. США залишаються найбільшим донором офіційної тех­нічної допомоги Україні. В рамках цієї програми у 2009 р. Україна отримала 96,18 млн дол.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок

Запитання для обговорення

• Які основні чинники розміщення підприємств наукомістких галузей промисловості США? Наведіть конкретні приклади.

• Чим пояснити зростання імпорту мінеральної сировини до США?

• Чому в структурі господарства США збільшується частка сфери послуг?

• Які заходи щодо подолання фінансової та економічної кризи уряд США обрав як пріоритетні?

Завдання 6. За картами атласа й текстом параграфа складіть схему зовнішньоекономічних зв’язків США.

VI. Підсумок уроку

• США — високорозвинена держава, для господарства якої ха­рактерний комплексний розвиток усіх сучасних виробництв, висока організація праці і високий рівень освіти населення.

• Величезне значення в економіці США мають її зовнішньоеконо­мічні відносини з іншими країнами світу, провідну роль в яких відіграють ТНК і прямі інвестиції.

• Територія США добре освоєна, всі її частини тісно пов’язані між собою завдяки транспортній інфраструктурі. Провідну роль у житті країни відіграють північно-східне узбережжя, ра­йон Великих озер, штати Каліфорнія, Техас і Флоріда.

VII. Домашнє завдання

1. Підручник, опрацювати § __.

2. Позначити на контурній карті:

а) найбільші центри машинобудування США;

б) сільськогосподарські пояси США.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: