Мета: пояснити взаємозв’язки між геологічною будовою тери­торії та корисними копалинами, класифікувати родовища корисних копалин України, визначити господарське значення мінерально-си­ровинних ресурсів, навести приклади поширення родовищ корисних копалин, визначити заходи, що сприятимуть раціональному викорис­танню та охороні корисних копалин України.


Мета: проаналізувати взаємозв`язок між основними формами ре­льєфу і тектонічними структурами, визначити розташування в межах України основних орографічних одиниць України: низовин, височин, гірських пасм, головних річкових долин, найвищих точок рівнинної частини, Українських Карпат і Кримських гір, перевалів; визначити особливості поширення основних типів і форм рельєфу.


Мета: поглибити та систематизувати одержані з попередніх курсів знання учнів про рельєф, сформувати уявлення про загальні риси рельєфу на території України та розташування в її межах великих форм рельєфу, навчити учнів складати стислу характеристику певних форм рельєфу, вдосконалювати вміння та навички учнів працювати з фізичною картою України, сприяти розвитку вміння зіставляти, аналізувати, описувати.


Мета: формувати уявлення учнів про особливості геологічної будо­ви основних тектонічних районів та структур України, вік та поширен­ня гірських порід; ознайомити учнів з головними етапами геологічної історії формування території; порівняти особливості природних умов території в різні ери; формувати в учнів знання про геологічну карту України, її легенду, що складена за геохронологічними принципами; сприяти формуванню наукового світогляду про будову Землі.


Мета: сформувати в учнів поняття «платформа», «щит», «область складчастості» на прикладі тектонічної структури території України, формувати уміння називати та показувати на карті тектонічні струк­тури в межах України.


Тип уроку: перевірки, контролю та оцінювання знань, умінь та навичок.


Мета: провести узагальнення та корекцію знань, вмінь та навичок учнів. Підготувати їх до тематичного оцінювання.


Мета: надати учням географічні відомості про видатних вчених-дослідників природних умов і природних ресурсів України, фундаторів та основоположників української географічної науки, показати внесок відомих вчених у дослідження природних умов і природних ресурсів України; продовжити формування навичок самостійного здобуття знань з використанням різних джерел географічної інформації.


Мета: ознайомити учнів з географічними відомостями про тери­торію України різних часів, з дослідженнями видатних вчених-дослід­ників природних умов і природних ресурсів України; охарактеризу­вати періоди географічного вивчення території України; продовжити формування навичок самостійного здобуття географічних знань та вмінь, навичок роботи з географічною літературою, творами відомих географів.


Мета: навчити учнів вирішувати конкретні задачі за допомогою топографічних карт; продовжити формування навичок роботи з то­пографічними картами.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-46