Мета: вивчити географічне положення природних зон рівнинної частини України; дати знання учням про особливості зони мішаних та широколистих лісів, взаємозв’язки між компонентами природи в природних зонах мішаних і широколистих лісів; продовжити фор­мувати вміння роботи з картографічними матеріалами на прикладі карти фізико-географічного районування; продовжувати роботу щодо формування навичок високого мислення; удосконалення умінь та навичок щодо комплексного характеризування географічних об’єктів (на прикладі природної зони).


Мета: дати учням знання про фізико-географічне районування те­риторії України, вивчити одиниці фізико-географічного районування; познайомити з картою фізико-географічного районування України та показати прийоми роботи з нею; з’ясувати прояви широтної зональності на території України; встановити необхідність упровадження зональних природоохоронних заходів; сприяти формуванню в учнів навичок мис­лення високого рівня та екологічної культури особистості учнів.


Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про природ­ні компоненти та природні комплекси, сформувати знання учнів про чинники формування природно-територіальних комплексів (ПТК) — ландшафтів; особливості взаємодії компонентів природи в ПТК; продовжувати формувати вміння працювати з картографічними матеріалами на прикладі ландшафтної карти; продовжити роботу щодо формування в учнів навичок мислення високого рівня.


Тип уроку: контролю, перевірки, оцінювання знань, вмінь, навичок.Мета: систематизувати знання, вміння та навички учнів, що одер­жані під час вивчення розділу «Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України», підготувати їх до складання тематичного оцінювання.


Мета: сформувати знання учнів про фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм; видовий склад і поширення тварин; тва­ринні ресурси України; про закономірності поширення тваринного світу, стан тваринних ресурсів; познайомити з видами тварин, що занесені до Червоної книги України


Мета: сформувати знання учнів про основні типи рослинного по­криву України; видовий склад рослинності; стан рослинних ресурсів; Червону та Зелену книгу України; закономірності поширення основних типів рослинності в Україні; навчити розпізнавати рослини, занесені до Червоної книги України; рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України


Мета: сформувати знання про земельні ресурси України; з’ясувати, які основні заходи раціонального використання і охорони земельних ресурсів проводяться в Україні; сприяти формуванню навичок мис­лення високого рівня – вміння аналізувати, синтезувати, оцінювати, робити висновки; сприяти формуванню практичних навичок роботи зі статистичними та картографічними матеріалами


Мета: сприяти формуванню знань учнів про основні чинники ґрунтоутворення; генетичні типи ґрунтів та закономірності їх поши­рення на території України; сприяти формуванню навичок мислення високого рівня — вміння аналізувати, синтезувати, оцінювати, робити висновки; сприяти формуванню практичних навичок роботи з карто­графічними матеріалами.


Мета: сформувати в учнів знання про показники водних ресурсів і водного балансу України; дати оцінку водозабезпеченості території України та її окремих регіонів; зробити висновки про водозабезпече­ність території України; сприяти розвитку навичок мислення високого рівня; сприяти формуванню екологічного мислення.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-46