Карта фізико-географічного районування України

Мета: дати учням знання про фізико-географічне районування те­риторії України, вивчити одиниці фізико-географічного районування; познайомити з картою фізико-географічного районування України та показати прийоми роботи з нею; з’ясувати прояви широтної зональності на території України; встановити необхідність упровадження зональних природоохоронних заходів; сприяти формуванню в учнів навичок мис­лення високого рівня та екологічної культури особистості учнів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта України, атлас України, ландшафтна карта України, карта фізико-географічного районування, схема відповідності одиниць ландшафтів одиницям фізико-географічного районування.

Опорні та базові поняття: ландшафт, природні (фізико-географічні) регіони, фізико-географічне районування, фізико-географічна країна, фізико-географічна зона, фізико-географічна підзона, фізико-геогра­фічна провінція (край), зона мішаних хвойно-широколистих лісів, лісостепова зона, степова зона.

Географічна номенклатура: Східноєвропейська рівнина, Українські Карпати, Кримські гори, Придніпровська низовина, Причорномор­ська низовина, Північнокримська низовина, Подільська височина, Придніпровська височина, Приазовська височина, Донецький кряж, Українське Полісся, Волинське Полісся, Житомирське Полісся, Ки­ївське Полісся, Чернігівське Полісся, Новгород-Сіверське Полісся.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Прийом «Інтелектуальна розминка»

Закінчіть речення:

Ландшафт — це…

Ландшафтна карта — це

Природний ландшафт — це…

Антропогенний ландшафт — це…

В межах території України розрізняють класи ландшафтів…

В межах класів ландшафтів виділяються…

Клас рівнинних східноєвропейських ландшафтів у межах території України поділяється на…

Карпатські гірські лучно-лісові ландшафти поділяються на…

IIІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Учитель. У межах географічної оболонки сформувались різно­манітні та неоднакові за розмірами природні (фізико-географічні) регіони, для кожного з яких характерне певне поєднання ландшафтів. Ці регіони досліджують комплексно та на цій основі складають карти фізико-географічного районування.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Прийом «Словничок»

Фізико-географічне районування — це виявлення порівняно од­норідних за природними умовами регіонів, які відрізняються своєю ландшафтною структурою. Виділяють такі одиниці фізико-географіч­ного районування: країна, зона, підзона, провінція, область.

2. Прийом «Творча лабораторія»

За різними джерелами географічної інформації учні з’ясовують зміст понять: фізико-географічна країна, фізико-географічна зона, фізико-географічна підзона, фізико-географічна провінція, фізико-географічна області та роблять висновки про відповідність між одини­цями фізико-географічного районування та одиницями класифікації ландшафтів.

У результаті роботи учні повинні зробити певні висновки.

Фізико-географічна країна відповідає одному класу ландшафтів. Вона визначається за впливом тектонічного та кліматичного чинників. Рівнинним країнам відповідає певний набір природних зон, а гірським країнам — висотних поясів.

Фізико-географічна зона — це частина природної країни. На рів­нинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання та відповідають території поширення одного певного типу ландшафтів. Природні зони виділяють відповідно до змін показників забезпеченості теплом та вологою.

Фізико-географічна провінція — це частина зони або підзони, що характеризується ступенем континентальності клімату та неоднорід­ністю поверхні.

Фізико-географічна область — складова частина фізико-гео­графічної провінції. Межі областей узгоджуються з тектонічними структурами, висотою над рівнем моря, ступенем розчленованості території.

Фізико-географічний район — найменша одиниця районування, що виділяється на основі переважання одного виду ландшафту в пев­ній місцевості.

Прийом «Екскурсія»

Один, або два учні, які виконують одну й ту ж роботу, на основі теоретичних знань про фізико-географічне районування та користу­ючись картою фізико-географічного районування України, аналізують особливості фізико-географічного районування території України.

Приналежність рівнинної території України до південно-західної частини Східноєвропейської рівнинної фізико-географічної країни. Вона розташована в межах давньої докембрійської платформи, фунда­мент якої перекритий товщею мезозойських і кайнозойських відкладів, що залягають горизонтально. Ландшафтні зони на рівнинній частині території України змінюються з півночі на південь.

Українські Карпати і Кримські гори є складчастими спорудами, що сформувались у результаті альпійського горотворення, для них харак­терна висотна поясність. Українські Карпати є частиною Альпійсько-Карпатської фізико-географічної країни, Кримські гори — частиною Кримсько-Кавказької фізико-географічної країни.

У межах рівнинної частини України виділяють зону мішаних хвой­но-широколистих лісів, лісостепову і степову зони. Природні умови цих зон зазнали значного антропогенного впливу. Степова зона, у свою чергу, поділяється на три підзони відповідно до підтипів ландшафтів: північностепову, середньостепову, та сухостепову.

Фізико-географічні відмінності території лісостепової та степової зон, дозволяють виділити в їх межах провінції, що найбільш чітко представлені в межах височин та низовин (Придніпровська, При­чорноморська, Північнокримська).

В межах провінції Українського Полісся критерієм поділу тери­торії на області є різна тектонічна будова (Волинське, Житомирське, Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське та інші Полісся).

V. Закріплення вивченого матеріалу

Прийом «Зроби висновок»

• З якою метою здійснюється фізико-географічне районування те­риторії? Думку обґрунтуйте.

VI. Підсумки уроку

Прийом «Мікрофон»

• Поясніть суть фізико-географічного районування.

• Назвіть одиниці фізико-географічного районування та їх критерії.

• Назвіть фізико-географічні країни, в межах яких розташована територія України.

• Користуючись картою фізико-географічного районування, проана­лізуйте особливості фізико-географічного районування території України.

• Охарактеризуйте основні закономірності зміни природних комп­лексів на території України з півночі на південь. Поясність їх зумовленість.

VII. Домашнє завдання

• Опрацюйте текст підручника.

• Випереджальне домашнє завдання для групи учнів: за різними джерелами географічної інформації здійсніть пошук і впорядку­вання матеріалів про зону мішаних лісів.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: