Мета: сформувати в учнів знання про основні артезіанські ба­сейни України, їх розташування; вивчити закономірності поширення боліт різних типів у межах території України; продовжувати форму­вати навички роботи з географічними картами та різними джерелами географічної інформації; сприяти формуванню в учнів критичного мислення.


Мета: сформувати в учнів уявлення про основні озера, лимани, водосховища України; загальні риси гідрологічного режиму та робо­ти озер, лиманів, водосховищ України; познайомити з ресурсами та екологічними проблеми озер, лиманів, водосховищ; пояснити вза­ємозв’язки між гідрологічним режимом озер та кліматичними умо­вами, підземними водами; продовжити формувати вміння роботи з картографічними джерелами інформації, сприяти розширенню знань географічної номенклатури; сприяти розвитку навичок мислення висо­кого порядку, критичного мислення; сприяти формуванню екологічної культури особистості.


Мета: сформувати в учнів уявлення про основні річкові басейни України та канали, природні умови басейнів річок; сприяти форму­ванню навичок мислення високого рівня; продовжувати формувати вміння опрацьовувати різні джерела географічної інформації.


Мета: сформувати в учнів знання про загальні гідрографічні особ­ливості території України; про основні річкові басейни України; за­гальні риси гідрологічного режиму та роботи річок; показати зв`язок гідрологічного режиму річок з кліматичними умовами, підземними водами; навчити аналізувати природні умови басейнів річок, робити висновки про закономірності в розподілі річкового стоку; продов­жувати формувати вміння роботи з картографічними джерелами гео­графічної інформації; сприяти розвитку мислення високого порядку; формувати екологічне мислення.


Мета: навчити учнів робити прогноз погоди, виховувати в учнів усві­домлення важливості знань про клімат для розвитку господарства.


Мета уроку: удосконалити навики роботи з кліматичними картами, сформувати в учнів уявлення про несприятливі погодні явища, систе­матизувати основні поняття кліматології, дати поняття про кліматичні ресурси, розвивати навички мислення високого рівня.


Мета: дати характеристику основних чинників формування клі­мату, розкрити поняття розподілу радіаційного балансу, сумарної со­нячної радіації на території України, дати оцінку типам повітряних мас, що панують над її територією, продовжити формування навичок роботи з географічними картами, уміння їх співставляти та аналізувати; розвивати мовлення, логічне мислення та допитливість учнів.


Тип уроку: перевірки, контролю та оцінювання знань, умінь та навичок.


Мета: визначити рівень знань, вмінь та навичок, що здобули учні в процесі вивчення розділу, провести їх корекцію, підготувати учнів до тематичного оцінювання.


Мета: пояснити взаємозв’язки між геологічною будовою терито­рії України та заляганням родовищ корисних копалин, продовжити класифікацію родовищ корисних копалин України, визначити гос­подарське значення мінерально-сировинних ресурсів та заходи щодо раціонального використання та охорони корисних копалин.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-46