Мета: розвивати зв’язне писемне мовлення учнів; навчати робити узагальнення, висловлювати власну думку; сприяти формуванню власної точки зору, світогляду школярів.


Мета: визначити роль героя-оповідача, навчити десятикласників характеризувати символічний образ Панни, розвивати вміння аргументовано висловлювати власні думки, виховувати почуття поваги до протилежної статі, почуття прекрасного, любові до життя.


Мета: навчити учнів визначати ідеологічну мету твору, розкрити філософський підтекст новели; розвивати вміння десятикласників аргументовано передавати власні роздуми, судження про миттєве й вічне, сенс життя, щастя людини; спонукати виявляти ініціативність і самостійність; допомогти учням зрозуміти смисл людського життя, визначити своє місце в ньому, сприяти вихованню людяності, відповідальності.


Мета: ознайомити старшокласників із життям, творчістю, громадською та політичною діяльністю Володимира Винниченка, з’ясувати роль митця в розвитку української літератури й нації; учити учнів добирати необхідний матеріал з літератури; розвивати їх активне мовлення; допитливість, уміння зіставляти факти, робити висновки; виховувати почуття любові до України.


Мета: ознайомити учнів з історією створення та художньою своєрідністю пам’ятників; розвивати творчі художні здібності учнів; створити передумови для виходу читача на самостійний контакт із мистецтвом через участь у захисті проекту пам’ятника; викликати інтерес до мистецтва, сприяти свідомому ставленню до світу прекрасного; розвивати навички усного мовлення, навчати грамотно формулювати тези, добирати аргументи, аналізуючи твір, робити висновки.


Мета: опрацювати зміст етюду, визначити тему, проблеми, розкрити власне розуміння образів-символів, зокрема символ дороги в Казку; дати порівняльний аналіз етюду й поеми І. Франка «Мойсей»; сформулювати відповідь на питання: «Казка життя людства — вимисел чи реальність?»; розвивати мислення, мовлення учнів, учити будувати власні висловлювання з приводу порушених проблем у творі; спонукати учнів до осмислення благородства вчинків, які здійснюються заради щастя людей.


Мета: дослідити поетичну спадщину О. Олеся; визначити провідні мотиви поезій, пояснити ритмомелодійні особливості, художні засоби; навчати учнів визначати поетичні жанри; розвивати навички аналізу художніх образів, уміння висловлювати власні міркування з приводу особливостей поезії митця; виховувати усвідомлення того, що любов до рідного краю — джерело творчої наснаги, мрія — природне прагнення людини жити краще, спонука до активної діяльності.


Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях письменника, розкрити основні чинники формування його світогляду; розвивати навички роботи з додатковими джерелами, аналізу й систематизації опрацьованого; сприяти вихованню громадянських і патріотичних почуттів.


Мета: навчати учнів характеризувати тематику і проблематику віршів М. Вороного, визначати їхні жанрові й ритмомелодійні особливості; дослідити поетику символізму у вірші «Інфанта»; розкрити неоромантичне звеличення краси природи у вірші «Блакитна панна»; виховувати розуміння національної свідомості, поцінування краси поетичного слова, його здатності об’єднувати людей роздумами над вічними проблемами життя.


Мета: розглянути основні віхи життєвого і творчого шляху М. Вороного, його багатогранну діяльність; розкрити суть новаторства М. Вороного в поезії; учити учнів добирати необхідний матеріал з літератури; розвивати мислення, уміння зіставляти факти, робити висновки; виховувати естетичні смаки, почуття прекрасного.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 51-60 61-69