Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються, особливості його побудови і мовне оформлення

Мета: повторити та узагальнити знання учнів про реферат, правила його написання, вимоги до оформлення; розвивати навички роботи в групах, мовленнєво-комунікативні вміння, здібності до критичного мислення, аналітико-синтетичні мисленнєві навички, збагачувати словниковий запас; виховувати самостійність, толерантне ставлення до думок інших.

Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Організаційно-мотиваційний етап

Назвіть термін, визначення якого звучить таким чином: «… коротке точне викладення сутності якогось питання, теми на підставі однієї чи кількох книг, монографій чи інших першоджерел».

Розділіть аркуш на дві частини і заповніть кожну колонку.

 

Що я знаю про реферат

Що хотів би довідатися

 

 

 

ІІ. Виконавчо-діяльнісний етап

Робота в групах

 

Група 1

Закінчіть речення.

1. Реферат має містити… 2. Функції реферату: …

Група 2

Яку структуру має реферат? Об’єм кожної частини.

Група 3

Перелічіть основні етапи роботи над рефератом.

Група 4

Назвіть основні вимоги до змісту реферату.

Група 5

Особливості мови реферату. Культура оформлення матеріалів роботи.

Перевірка роботи груп

Матеріал для вчителя. Реферат має містити основні фактичні відомості та висновки з питання, що розглядається, розгорнуті аргументи, роздуми, порівняння. Функції реферату: інформативна, пошукова, довідкова, комунікативна. Структура реферату: вступ (10 % від загального об’єму), основна частина (параграфи, розділи — 70 % від загального об’єму), висновки (20 %), додатки (таблиці, схеми тощо), бібліографія. У вступі зазначають актуальність теми, місце проблеми серед інших, розкривають історію питання.

Також вступ може містити короткий огляд використаної в рефераті літератури. В основній частині реферату необхідно подати в узагальненій формі основні положення літератури з теми. У заключній частині формулюють загальні висновки зі сказаного. Етапи роботи над рефератом: 1) формулювання і осмислення теми; 2) пошук джерел; 3) робота з джерелами: ознайомлювальне читання (перегляд книг), вибіркове читання, вивчальне читання

(деякі фрагменти), 4) складання плану; 5) написання тексту роботи, оформлення. Вимоги до змісту реферату: текст реферату повинен розкривати тему, бути зв’язним, мати змістову завершеність; у рефераті не тільки викладають основний матеріал з теми, а й пропонують шляхи розв’язання проблеми. Для мовленнєвого оформлення реферату використовується науковий стиль. Автор реферату аналізує певне питання, досліджує, дає визначення основних понять, характеризує їх, констатує стан розв’язання питання, формулює висновки.

Як правило, оцінюють не тільки зміст реферату, а й культуру оформлення матеріалів роботи. Тому важливо пам’ятати декілька правил:

1. На титульному листі вказують, де виконана робота, тема реферату, прізвище та ім’я автора, рік написання, прізвище керівника роботи.

2. Реферат повинен бути акуратно написаним або надрукованим. Текст пишуть тільки з однієї сторони, зліва залишають поля.

3. Кожну структурну частину реферату (вступ, основна частина, висновки) починають з нової сторінки.

4. Абзац складає не менше ніж три речення, розділ займає— не менше ніж п’ять сторінок.

5. Кожна цитата, малюнок повинні мати посилання, що оформлюють по-різному: у вигляді зноски на кінці сторінки або в дужках після цитованого висловлювання.

ІІІ. Контрольно-корекційний етап

ІV. Домашнє завдання

 

Напишіть реферат на одну з тем:

1. Правознавство:

Місцеве самоврядування в Україні.

Конституційні гарантії прав людини та громадянина України.

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Роль прокуратури у системі правозахисних органів.

Особливості правового статусу дитини в рамках громадянських правовідносин.

2. Фізика:

Історія розвитку засобів зв’язку.

Практичне використання інтерференції світла.

Використання фотоефекту.

Біологічна дія радіоактивного випромінювання.

Сучасна наукова картина світу.

Фізика і науково-технічний прогрес.

3. Географія:

Найбільш потужні інтеграційні об’єднання у світі.

Глобальні проблеми людства.

Міжнародні організації.

НТР — новітня стадія розвитку світового господарства.

Нові індустріальні країни.

4. Історія України:

Історія та уроки голокосту.

«Залізна завіса»: два світи, дві реалії.

Біловезька угода 1991 року: надії та реальність.

Катастрофи епохи соціалізму.

5. Біологія:

Науковці-біологи України.

Сучасні погляди на виникнення життя.

Сучасні теорії еволюції людини.

Радіаційний вплив на геном людини.

Сучасний стан біосфери. Проблеми та перспективи.

Методичний коментар. Учителеві доцільно звернутися до своїх колег — учителів інших предметів із метою корекції поданих тем і проханням оцінити роботу одиннадцятикласників.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: