Сільське господарство. Рослинництво

Мета: охарактеризувати галузеву структуру рослинництва, значення рослинництва в економіці держави та в формуванні її експорту, поняття «врожайність», «трудозатратність»; удоскона­лювати навички аналізу статистичних даних щодо сільськогос­подарського виробництва; виховувати самостійність мислення, цікавість до теми, аналітичні здібності, патріотизм.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

I. Мотивація навчальної діяльності

II. Вивчення нового матеріалу

IІІ. Первинна перевірка засвоєних знань

ІV. Закріплення знань

V. Домашнє завдання

Матеріали до етапів уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Проаналізуйте таблицю та дайте відповіді на питання:

Яке значення має вегетаційний період для розвитку рослини? Наведіть приклади вологолюбних культур; посухостійких. Які галузі рослинництва трудомісткі? Зробіть висновок про природні умови рослинництва в Україні.

Природні умови для росту культурних рослин на теренах України

 

Культура

Вегетацій­ний період, днів

Необхідна сума актив­них темпе­ратур, °С

Необхідна кількість вологи на 1 м сухої речовини, г

Найбільш сприятливі ґрунти

Ярова пше­ниця

90–120

1200–1700

513

Чорноземи каштанові

Озима пше­ниця

250

1150–1500

575

Чорноземи

Кукурудза

85–150

211–2900

368

Чорноземи, каштанові

Жито

140–180

1000–1200

610

Дерново-підзолисті

Льон-довгунець

75–90

950–1030

910

Дерново-підзолисті

Цукровий буряк

150–180

2200–2400

397

Чорноземи

Картопля

70–120

1200–1800

637

Дерново-підзолисті

II. Вивчення нового матеріалу

Рослинництво та географія галузі

Рослинництво — галузь сільського господарства, яка вирощує зернові, технічні, кормові культури, а також овочі і фрукти. Осно­вою рослинництва країни є вирощування зернових — пшениці, жита, проса, кукурудзи, рису та ін. Зернові — одні з основних продуктів харчування людини, а також сировина для харчової промисловості.

Врожайність — кількість сільськогосподарської продукції в центнерах на 1 га посівної площі.

На врожайність сільськогосподарських культур впливає спри­ятливе поєднання світла, тепла і вологи під час їх росту (вегета­ційний період — це час від сходів рослини до плодоносіння).

Потреба в теплі вимірюється тривалістю вегетаційного періоду і сумою середньодобових температур за відповідний період. Чим більш теплолюбна рослина, тим вище повинна бути сума темпе­ратур для її вирощування. Важлива також стійкість сходів до весняних заморозків.

Потреба рослин у волозі визначається кількістю води в гра­мах, необхідних для отримання 1 г сухої речовини врожаю (вона велика, наприклад, у рису, овочів, але мала у проса).

Галузі рослинництва розрізняють також за трудозатратністю. До таких галузей відносять технічні (прополювання), овочеві (прополювання і збір урожаю) культури. Також трудозатратні процеси збору врожаю в садах і виноградниках.

В Україні під урожай 2008 р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 27,1 млн га, у т. ч. сільськогосподарськими підприємствами — на 19,4 млн га (71,6 %), господарствами на­селення — на 7,7 млн га (28,4 %). Порівняно з 2007 р. загальна посівна площа збільшилась на 1,1 млн га (на 4,2 %).

Провідне місце в структурі посівів займають зернові культури. В Україні вирощують озимі та ярові культури. Озимих культур висівають більше, тому що вони більш урожайні. Але несприят­ливі умови призводять до знищення посівів озимих культур і до­водиться пересівати їх яровими. Основною зерновою культурою України є озима пшениця. Основні райони вирощування цієї культури — лісостепова, степова зони і частково Полісся.

Господарствами всіх категорій у 2008 р. одержано 53,3 млн т зер­на (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них зерна продовольчих культур — 27,5 млн т (52 %), фуражних зерно­вих — 25,8 млн т (48 %). Порівняно з 2007 р. виробництво зерна збільшилось у 1,8 разу, що зумовлено зростанням урожайності зернових культур (на 12,9 ц з 1 га, або в 1,6 разу) та площі їх збирання (на 1,9 млн га, або на 14,4 %).

Сільгосппідприємствами вироблено 42,1 млн т зерна (79 % загального валового збору), господарствами населення — 11,2 млн т (21 %). Урожайність зернових культур в аграрних підпри­ємствах (35,5 ц з 1 га) вища, ніж у господарствах населення, на 3,6 ц.

У 2008 р. значно кращий, ніж у 2007 р., зібрано вро­жай пшениці — 25,9 млн т (у 1,9 разу більше), ячменю — 12,6 млн т (у 2,1 разу), кукурудзи на зерно — 11,4 млн т (у 1,5 разу), жита — 1,1 млн т (у 1,9 разу), вівса — 0,9 млн т (у 1,7 разу), проса — 220,7 тис. т (у 2,6 разу), що зумовлено збільшенням їх збиральних площ та підвищенням урожайності. Більше зібрано гречки — 240,6 тис. т (на 10,7 %) за рахунок зростання вро­жайності на 1,5 ц з 1 га (на 21,4 %). У той же час менше, ніж у 2007 р., отримано рису — 100,7 тис. т (на 6,8 % менше), що зумовлено зменшенням площі збирання.

Структура виробництва зернових і зернобобових культур, у % до загального обсягу

28-1

Посіви жита займають біля 2 % площі зернових. Його виро­щують у Поліссі, в Лісостепу, в Карпатах. Жито поступається врожайністю озимій пшениці. Друге місце за площею посівів займає кукурудза на зерно. Це досить урожайна, посухостійка культура з високою кормовою цінністю. Найкращі умови для її вирощування — північний та центральний Степ. Значні посіви кукурудзи зосереджені також у південній частині Лісостепу, За­карпатській, Чернівецькій та Одеській областях.

Велике значення мають круп’яні культури — гречка, просо, рис. Валовий збір цих культур останніми роками збільшується. Найбільшу площу серед круп’яних культур займає гречка. Сіють її в Лісостепу та Поліссі. Просо вирощують переважно в Лісостепу та Степу. Це культура посухостійка. Рис вирощують на поливних землях у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму.

Провідними технічними культурами України є цукрові буря­ки та соняшник. Соняшник — основна олійна культура нашої країни. За обсягами його вирощування Україна посідає одне з провідних місць у світі. Основні площі зосереджені у степових районах. Останніми роками намітилися тенденція до скорочення площ посівів під цукровими буряками, що призвело до зменшення валового збору цієї культури. Найбільші площі посівів цукрового буряку знаходяться в Лісостепу.

Виробництво соняшнику у 2008 році збільшилось порівняно з 2007 р. на 54,8 % і склало 6,5 млн т, що зумовлено як збіль­шенням площ збирання (на 866,5 тис. га, або на 25,4 %), так і підвищенням урожайності (на 3,0 ц з 1 га, або майже на чверть). Сільськогосподарськими підприємствами зібрано 5,3 млн т со­няшнику (на 56,6 % більше) за середньої урожайності 15,8 ц з 1 га проти 12,9 ц у 2007 році.

Динаміка виробництва та врожайності зернових і зернобобових культур, соняшнику

28-2

Валовий збір цукрових буряків (фабричних) порівняно з 2007 р. зменшився на 19,2 % виключно за рахунок скорочення майже на третину їх площі збирання і склав 13,7 млн т за серед­ньої врожайності 354,7 ц з 1 га збиральних площ (у 2007 р. — 294,2 ц), у т. ч. сільськогосподарськими підприємствами накопано 11,8 млн т (на 20,2 % менше), в середньому по 365,7 ц з 1 га.

За рахунок розширення збиральних площ ріпаку (на 0,6 млн га, або на 72,5 %) та збільшення його врожайності (на 7,7 ц з 1 га, або на 59 %) валовий збір зріс проти 2007 р. у 2,7 разу і становив 2,9 млн т, з якого 98 % складає ріпак озимий.

Динаміка виробництва та врожайності картоплі, овочів та цукрових буряків

28-3

Картопля та овочі, плоди та ягоди використовуються як цінні харчові продукти, а також сировина для харчової про­мисловості.

Найбільші площі угідь під картоплею — на Поліссі та в Пе­редкарпатті. Вирощують цю культуру також навколо великих міст. Овочі — традиційні для помірного клімату культури — вирощують на всій території України. Плоди та ягоди теж вирощують скрізь, найбільше в Криму, Закарпатті, Правобе­режному Лісостепу.

У господарствах усіх категорій виробництво картоплі (19,5 млн т) збільшилось проти 2007 р. на 2,1 %, овочів (8,0 млн т) — на 17,6 %, що зумовлено збільшенням урожайності цих культур відповідно на 6,1 % та 14,5 %.

Обсяги виробництва плодоягідної продукції зросли на 2,3 %, винограду — на 15,4 % і становили відповідно 1,5 млн т та 415,2 тис. т.

Господарствами населення у 2008 р. вирощено 98 % загального врожаю картоплі, 86 % овочів, 85 % плодів і ягід, 21 % зерна, 14 % цукрових буряків та 19 % соняшнику.

IІІ. Первинна перевірка засвоєних знань

Завдання 101. За даними діаграм проаналізуйте структуру виробництва, валовий збір та врожайність пшениці та інших культур у 2008 р.? Порівняйте з даними попереднього року. Поясніть.

ІV. Закріплення знань

Завдання 102. Проаналізуйте текст підручника та посібника і карту атласу, дайте відповіді на запитання.

1. У яких областях України вирощують озиму пшеницю? Чому саме в цих?

2. Чому ярову пшеницю висівають у степах?

3. Як райони вирощування проса і вівса пов’язані з ґрунтово-кліматичними умовами?

4. Як називається посухостійка теплолюбна зернова культура з високою кормовою цінністю, яку вирощують у степу?

5. Де зосереджені основні посіви цукрового буряка? Поясніть.

6. Назвіть і поясніть, де вирощують соняшник. Припустіть, які екологічні умови є сприятливими для зростання цієї культури.

7. Які причини визначають географічне розповсюдження посівів льону-довгунця?

8. Де знаходяться найбільші площі під картоплею? Поясніть.

Завдання 103. Яка з культур найбільш трудомістка у вироб­ництві? Для цього проаналізуйте, скільки необхідно робітників, щоб зібрати врожай з площі 1 га. Подумайте, які технологічні про­цеси відносяться до цих культур: обрізання гілок, прополювання вручну, полив, збирання плодів, посів насіння, проріджування, обробка пестицидами (обприскування), висаджування розсади, рихлення міжряддя (механізоване), побілка стовбурів дерев вап­ном, обробка поля гербіцидами за два тижні до посадки, проро­щування розсади в теплицях. Чому в садах формують крону дерев так, щоб вона була невисокою? Порахуйте кількість технологіч­них операцій, призначених кожній з культур. Зробіть висновок

Заповніть таблицю, записавши у відповідні стовпці назви технологічних процесів, які характерні саме для цих культур.

 

Яблуневий сад

Капуста

Пшениця

 

 

 

 

 

 

V. Домашнє завдання

Читати відповідний матеріал підручника.

Практична робота 9. Нанесення на контурну карту розмі­щення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподар­ської продукції.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: