Доцільність розгляду проблеми випливає з необхідності попередити поверхове, однобоке, надто загальне її сприймання (мовляв, причина не­здужання героїні — розлука з рідним краєм, туга за батьківщиною), а заод­но це дає прекрасні можливості проакцентувати авторську позицію та хара­ктеристики провідних героїв.


Мета диспуту: побороти інерцію у трактуванні образу головного ге­роя за давнім — «класовим» — підходом: Пузир поганий (підлий, жорсто­кий, безчесний), бо багатий. Учні мають усвідомити, що письменник-патріот, вболіваючи за майбутнє нації, хотів цією п'єсою примусити новоявлених багачів — тодішніх «нових українців» («чумазих», тобто вихідців із простолюду) — задуматися над проблемами культурного зростання, духов­ного вдосконалення, власної людської честі, національної гідності та відпо­відальності перед совістю, перед цивілізованим світом. Водночас новий підхід до вивчення знаменитого твору диктує його оновлена сучасною дійс­ністю актуальність.


Мета: з'ясувати причини й ознаки назрівання революційної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях та їх вплив на погіршення соціально-економічного станови­ща українських земель; роз­вивати навички аналізу статистичного матеріалу, ро­бити висновки й узагальнення.


Мета: розглянути перебіг воєнних подій на західноукраїнських землях у 1915—1917 рр.; простежити бойовий шлях легіону УСС, показати мужність і героїзм «усусів»; продовжувати формування навичок роботи з кар­тами атласу, використовуючи їх як джерело знань.


Мета: розглянути хід воєнних дій на українських землях у 1914 р.; розкрити суть політики російської адмініст­рації; ознайомити учнів зі станом українського націо­нального руху в Наддніпрянській Україні; розвивати вміння складати синхроністичну таблицю, робити ви­сновки.


Мета. Показати нові тенденції у розвитку української культури наприкінці 1950-х на початку 1960-х років. Розкрити вплив процесів десталінізації на розвиток культури. Формувати в учнів інтерес до культурних надбань народу. Виховувати в учнів високі моральні якості на кращих зразках національної культури.


Мета: Визначити зміст і характер внутрішньої політики радянського уряду в Україні у 1919р.(політичні та соціально-економічній сфері); продовжувати розвивати навички складання порівняльних таблиць; удосконалювати в учнів уміння аналізувати історичні факти, працювати з підручником, зошитом, атласом, контурною картою.


Цілі уроку: розглянути особливості будови та функції хромосом; проаналізувати зв’язок особливостей будови хромосом із функціями, які вони виконують.


Цілі уроку: розглянути особливості будови та функції двомембранних органел; проаналізувати зв’язок особливостей будови органел із функціями, які вони виконують; ознайомити учнів із механізмами процесів фотосинтезу й дихання.


Цілі уроку: розглянути особливості будови та функції одномембранних органел; проаналізувати зв’язок особливостей будови органел із функціями, які вони виконують.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 311-320 321-326