Узагальнення та контроль знань з теми 2

Цілі уроку: узагальнити й закріпити знання про основні закономірності мінливості та функціонування генотипу як цілісної системи, про основні напрямки сучасної селекції та біотехнології, розвивати вміння практичного використання одержаних знань, виховувати повагу до всіх живих організмів і розуміння важливості діяльності людини для всього живого на нашій планеті. 

Обладнання й матеріали: таблиці з теми, підручник, зошит. 

Базові поняття й терміни: мінливість, комбінативна мінливість, модифікаційна мінливість, мутації, норма реакції, селекція, біотехнологія, трансгенні організми. 

Хід уроку 

І. Організаційний етап 

II. Обговорення й узагальнення матеріалів теми 

Питання для бесіди 

1. Які типи мінливості трапляються у живих організмів? 

2. Які особливості притаманні комбінаційній мінливості? 

3. Які типи мутацій вам відомі? 

4. Що сприяє збільшенню частоти мутацій? 

5. Яке значення має селекція для людського суспільства? 

6. Які переваги й недоліки мають трансгенні організми? 

III. Контроль знань з теми Варіант І 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Мутації, що призводять до зміни окремих генів: 

а) хромосомні; б) геномні; 

в) генні; г) летальні. 

2. Мутації, що зачіпають ген, розташований у цитоплазмі: 

а) цитоплазматичні; б) соматичні; 

в) домінантні; г) рецесивні. 

3. Східноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: 

а) яблуні; б) картоплі; 

в) тютюну; г) кавового дерева. 

4. Прикладом успадкування, зчепленого зі статтю, є: 

а) хвороба Дауна; б) строкатість листків рослин; 

в) дальтонізм у людини; г) далекозорість. 

5. Установіть відповідність. 
Цукровий буряк 
Шовковиця 
Томат 
Червоний перець А 


Південноамериканський центр 

Б 


Середземноморський центр 

В 


Східноазіатський центр 

Г 


Центральноамериканський центр 

Д 


Абіссинський центр Відповідність 

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої дози опромінення, яку отримали культури дрозофіли, якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: 

а) 15 %; б) 3 %; 

в) 9 %; г) 11 % 

Послідовність 

Варіант ІI 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Ділянка гена, яка не несе генетичної інформації, що кодує синтез його продукту: 

а) екзон; б) локус; 

в) інтрон; г) домінантний алель. 

2. Мутації, що призводять до зміни кількості хромосом: 

а) хромосомні; б) геномні; 

в) генні; г) соматичні. 

3. Мутації, що викликають появу ознаки рецесивного типу: 

а) хромосомні; б) цитоплазматичні; 

в) домінантні; г) рецесивні. 

4. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду: 

а) генетика; б) біотехнологія; 

в) геном; г) фенотип. 

5. Установіть відповідність. 
Норма реакції 
Варіаційний ряд 
Генетика 
Біотехнологія А 


Послідовність кількісних показників певної ознаки, розташованих у порядку їхнього зростання чи зменшення 

Б 


Наука, що вивчає закономірності мінливості та спадковості 

В 


Галузь промисловості, в якій використовуються живі організми чи біологічні процеси 

Г 


Межі модифікаційної мінливості ознаки, що визначаються генотипом 

Д 


Кратне збільшення набору хромосом у клітинах організму Відповідність 

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої дози опромінення, яку отримали культури дрозофіли, якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: 

а) 15 %; б) 3 %; 

в) 9 %; г) 11 % 

Послідовність Варіант ІII 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Мутації, що призводять до зміни структури хромосом: 

а) хромосомні; б) геномні; 

в) генні; г) соматичні. 

2. Мутації, що спричиняють появу ознаки домінантного типу: 

а) цитоплазматичні; б) хромосомні; 

в) домінантні; г) рецесивні 

3. Південноамериканський центр походження рослин є батьківщиною: 

а) яблуні; б) картоплі; 

в) кавового дерева; г) цибулі. 

4. Г рафічне зображення кількісних показників мінливості певної ознаки: 

а) варіаційний ряд; б) варіаційна крива; 

в) норма реакції; г) фенотип. 

5. Установіть відповідність. 
Мікроорганізм 
Тварина 
Рослина 
Людина А 


Сорт 

Б 


Штам 

В 


Нація 

Г 


Порода 

Д 


Парасексуальний процес Відповідність 

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої кількості хромосом, яку містять клітини людей: 

а) здорових; 

б) хворих на синдром Дауна; 

в) хворих на синдром Шерешевського — Тернера; 

г) хворих на синдром Кляйнфельтера з трисомією за Х-хромосомою. 

Послідовність 


Варіант ІV 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Ділянка гена, що несе генетичну інформацію, яка кодує синтез його продукту: 

а) алель; б) ген; 

в) екзон; г) термінатор. 

2. Прикладом хромосомної аномалії є: 

а) хвороба Дауна; б) строкатість листків рослин; 

в) дальтонізм у людини; г) далекозорість. 

3. Г алузь промисловості, в якій використовуються живі організми чи біологічні процеси: 

а) генетика; б) біотехнологія; 

в) геном; г) генотип. 

4. Межі модифікаційної мінливості: 

а) варіаційний ряд; б) варіаційна крива; 

в) норма реакції; г) генотип. 

5. Установіть відповідність. 
Штам 
Плазміди 
Генофонд 
Гібриди А 


Створена людиною сукупність особин тварин одного виду, що 

характеризується певними особливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю 

Б 


Культура мікроорганізмів, одержаних від однієї клітини 

В 


Нащадки, одержані внаслідок гібридизації 

Г 


Позахромосомні фактори спадковості 

Д 


Сукупність генетичної інформації, закодованої в генах окремої 

клітини чи цілого організму Відповідність 6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбільшої до найменшої дози опромінення, яку отримали культури дрозофіли, якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: 

а) 5 %; б) 23 %; 

в) 19 %; г) 1 %. 

Послідовність Варіант V 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Південноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: 

а) бананів; б) капусти; 

в) ананасів; г) цибулі. 

2. Послідовність кількісних показників певної ознаки, розташованих у порядку їх зростання: 

а) варіаційний ряд; б) варіаційна крива; 

в) норма реакції; г) генотип. 

3. Мутації, що призводять до зміни окремих генів: 

а) соматичні; б) хромосомні; 

в) геномні; г) генні. 

4. Мутації, що зачіпають ген, розташований у цитоплазмі: 

а) цитоплазматичні; б) хромосомні; 

в) домінантні; г) рецесивні. 

5. Установіть відповідність. 
Мутагенні фактори 
Гетерозис 
Чисті лінії 
Рекомбінація А 


Генотипно однорідні нащадки однієї особини, більшість генів яких є гомозиготними 

Б 


Явище перерозподілу генетичного матеріалу батьків у генотипі нащадків 

В 


Явище гібридної сили, яке проявляється в першому поколінні 

гібридів, отриманих шляхом віддаленої гібридизації 

Г 


Послідовність кількісних показників певної ознаки, розташованих у порядку їхнього зростання чи зменшення 

Д 


Фактори навколишнього середовища, які викликають мутації Відповідність 

6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найменшої до найбільшої дози опромінення, яку отримали культури дрозофіли, якщо доля мутацій серед нащадків мух у цих культурах становила: 

а) 5 %; б) 23 %; 

в) 19 %; г) 1 %. 

Послідовність 


Варіант VІ 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Східноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: 

а) сливи; б) конюшини; 

в) квасолі; г) кукурудзи. 

2. Мутації, що призводять до зміни кількості хромосом: 

а) цитоплазматичні; б) хромосомні; 

в) геномні; г) генні. 

3. Мутації, що викликають появу ознаки рецесивного типу: 

а) цитоплазматичні; б) домінантні; 

в) геномні; г) рецесивні. 

4. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду: 

а) фенотип; б) генетика; 

в) біотехнологія; г) геном. 

5. Установіть відповідність. 
Гетерозигота 
Порода 
Гомозигота 
Сорт А 


Створена людиною сукупність особин тварин одного виду, що характеризується певними особливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю 

Б 


Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні хромосоми якої містять однакові алелі певних генів 

В 


Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні 

хромосоми якої містять різні алелі певних генів 

Г 


Створена людиною сукупність особин рослин одного виду, що 

характеризується певними особливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю 

Д 


Межі модифікаційної мінливості ознаки, що визначаються генотипом Відповідність 6. Розмістіть варіанти схрещування в послідовності від найбіль- 

шої до найменшої кількості хромосом, яку містять клітини лю- 

дей: 

а) здорових; 

б) хворих на синдром Дауна; 

в) хворих на синдром Шерешевського — Тернера; 

г) хворих на синдром Кляйнфельтера з трисомією за Х-хромосомою. 

Послідовність 


ІV. Домашнє завдання 

Вивчити відповідний параграф підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: