Мета: допомогти учням глибше усвідомити зміст і художню довершеність пушкінської поезії через виразне читання; розвивати пам’ять, навички виразного, вдумливого читання віршів, уміння виявляти емоції, акторські здібності; виховувати любов до художнього слова, естетичний смак.


Мета: ознайомити зі змістом вступу до поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила» та його художніми особливостями; розвивати навички виразного читання, аналізу поетичного твору, уміння висловлювати свою думку щодо прочитаного; виховувати любов до художнього слова, естетичний смак.


Мета: ознайомити з поняттям «літературна казка», з творчістю О. Пушкіна — видатного російського поета, шанувальника народної казки; розвивати навички виразного читання й переказу казок, уміння давати оцінку явищам людського життя, учинкам людей; озширювати кругозір учнів; виховувати естетичні смаки, любов до художньої літератури.


Мета: повторити, систематизувати та закріпити вивчений матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою їх корекції; розвивати зв’язне писемне мовлення учнів, уміння виділяти головне, оцінювати прочитане та висловлювати й аргументувати свою думку; виховувати кращі моральні якості на основі загальнолюдських цінностей.


Мета: допомогти учням з’ясувати художні особливості народної казки, її національний колорит; розвивати навички виразного читання, переказу за особами і розігрування інсценівок; виховувати естетичні смаки, культуру поведінки та спілкування


Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки; розвивати навички співвіднесення казкових подій із реальними; уміння аналізувати образи героїв за їхніми вчинками та моральними якостями; виховувати працьовитість, чесність та інші моральні якості, що становлять загальнолюдські цінності.


Мета: розкрити зміст і головну думку казки; зацікавити творчою спадщиною братів Грімм; удосконалювати навички виразного, вдумливого читання, переказу фольклорних творів; розвивати усне мовлення школярів; виховувати працелюбність та доброту, шанобливе ставлення до культури інших народів.


Мета: допомогти учням усвідомити головний конфлікт народної казки; ознайомити з роботою відомих збирачів народної творчості, зокрема німецької; розвивати навички визначення головної думки, уміння самостійно працювати з підручником; розширювати учнівський кругозір; виховувати прагнення робити добро, бажання до пізнання нового.


Мета: ознайомити з поняттямказки як жанру фольклору, різновидами казок, їх виконанням та особливостями; розвивати інтерес до читання казок, зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати й обґрунтовувати власну думку; виховувати прагнення до пізнання, самовдосконалення.


Мета: учити учнів розуміти пряме й переносне значення прислів’їв і приказок, доречно використовувати їх у власному мовленні, пов’язувати з життєвими ситуаціями; розвивати усне й писемне мовлення, творчу уяву; збагачувати словниковий запас, розширювати кругозір учнів; виховувати любов до художнього слова, сприяти отриманню естетичної насолоди від нього.


1-10 11-20 ... 131-140 141-150 151-160 161-163