Економічний потенціал України

Мета: визначити складові економічного потенціалу країни, показники соціально-економічного розвитку, показники якості життя; дати визначення понять «валовий національний продукт», «національний дохід»; розвивати вміння оперувати основними показниками соціально-економічного розвитку країни, вміння порівнювати з відповідними показниками інших країн та аналізувати їх; виховувати почуття патріотизму та гордості за могутній потенціал країни, почуття відповідальності за майбутнє України (на засадах сталого розвитку). 

Тип уроку: урок вивчення й первинного закріплення знань. 

Структура уроку 

I. Мотивація навчальної діяльності 

II. Вивчення нового матеріалу 

III. Первинна перевірка засвоєних знань 

IV. Закріплення знань 

V. Домашнє завдання 

Матеріали до етапів уроку 

I. Мотивація навчальної діяльності 

Яке значення для економічного потенціалу України має сталий розвиток? 

Україна і сталий розвиток 

Концепція сталого розвитку набуває значного поширення як одна з провідних глобальних проблем людства. 

Термін «сталий розвиток» (від англ. «sustainable development») набув поширення після публікації доповіді «Наше загальне майбутнє» (1987), підготовленої Комісією ООН з питань довкілля та розвитку. 

Сталий розвиток — розвиток, що забезпечує стабільне економічне зростання і не допускає деградаційних змін довкілля. 

Сталий розвиток забезпечує потреби як сучасних, так і наступних поколінь. Весь світ стурбований тим, що якщо нинішні тенденції до зростання чисельності населення, забруднення довкілля, виснаження природних ресурсів залишаться незмінними, то на Землі можуть статися незворотні катастрофічні наслідки. Сталий розвиток трактують у вузькому та широкому розумінні. Вузьке розуміння — це акцент на екологічних проблемах і збереженні біосфери. Широке розуміння передбачає і всебічний підхід до розвитку цивілізації: економічний, соціальний, демографічний тощо. 

Економічний напрям сталого розвитку — господарська діяльність людства — повинен орієнтуватися не на зростання споживання ресурсів біосфери, а на їхнє раціональне використання. 

Соціальний напрям — подолання різниці в рівнях доходів і якості життя між різними країнами, соціальними групами. 

Демографічний напрям — виважена демографічна політика в різних країнах (регулювання приросту в країнах з високим рівнем народжуваності, що полегшить проблеми бідності та підвищить якість життя). 

Засади сталого розвитку для України є надзвичайно важливими. Упродовж тривалого часу економічний розвиток в Україні супроводжувався недбалою експлуатацією природних ресурсів. Наслідки такої діяльності негативно впливають на навколишнє середовище, що призводить до виснаження ресурсного потенціалу, зростання витрат на захист населення і території, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та відтворення природної рівноваги (катастрофа на ЧАЕС, повені в Карпатах). Унаслідок промислових викидів у повітря та воду загрозливі показники збільшуються з кожним роком, дедалі актуальнішою стає проблема деградації земель. Україна продовжує посідати провідне місце у світі за інтенсивністю використання та експлуатації надр. У більшості гірничорудних регіонів накопичилися серйозні соціально-економічні та екологічні проблеми, що призводить до дисбалансу в економіці. 

Створена державна програма сталого розвитку України охоплює всі сторони життя суспільства.

II. Вивчення нового матеріалу 

1. Складові економічного потенціалу України 

До економічного потенціалу України відносять природні, науково-технічні й трудові ресурси. Для розвитку господарства країни в сучасних умовах природно-ресурсний потенціал має важливе, але не вирішальне значення. 

Природні ресурси — об’єкти і сили природи, що на певному етапі розвитку суспільства можуть бути використані як засоби виробництва і предмети споживання для задоволення потреб людей. 

Природні ресурси поділяються на вичерпні й невичерпні. До невичерпних належать водні, кліматичні (енергія вітру, агрокліматичні, рекреаційні) і космічні (енергія Сонця). Вичерпні природні ресурси поділяються на поновлювані (флора і фауна, частково ґрунти) і непоновлювані (мінеральні). 

Завдання 54. Випереджальне завдання «Характеристика природних, науково-технічних та трудових ресурсів України» 

Невеликі за обсягом, але змістовні повідомлення будуть дуже доречними. Ідеальним варіантом буде комп’ютерна презентація. 

Запитання до повідомлень 

• Охарактеризуйте природні ресурси країни. 

• Яке значення для розвитку економіки має науково-технічний потенціал країни? трудові ресурси? 

• Як ви вважаєте, чому природно-ресурсний потенціал має важливе, але не вирішальне значення для економіки країни? 

III. Первинна перевірка засвоєних знань 

Соціогеографічний практикум 

Розгляньте схему про вплив природного середовища на соціально-економічний розвиток країни. Проведіть дослідження на прикладі свого краю. 

13-1 

 

Вплив природного середовища на соціально-економічний розвиток країни очевидний і різноманітний. Оцінюючи подібний вплив, можна скористатися такими характеристиками: комфортні, передкомфортні, дискомфортні, екстремальні умови проживання. У межах України немає районів з екстремальними умовами життя, якщо не враховувати зону радіаційного забруднення Чорнобиля. (Але ця зона «створена» людьми, а не природою.) Дискомфортні умови проживання характерні лише для високогірних районів Українських Карпат. (Подумайте, у чому проявляється ця дискомфортність?) Характеристики комфортних, передкомфортних і дискомфортних умов проживання мають числове вираження. 

Оцінка комфортності природного середовища для життя людей 


Ступінь комфорт­ності 
Період ак­тивної вегетації (з тем­пературою вище 10 °С), днів 
Середня температу­ра опалю­вального сезону, °С 
Тривалість опалюваль­ного сезону, днів 
Наявність ділянок з різко роз­членованим рельєфом 

Комфортний 
110 
До –2 
150 
Відсутні 

Передком­фортний 
70–100 
–2…–8 (–10) 
150–220 
Відсутні або на окремих ділянках (до 20 % 

Диском­фортний 
30–70 
Нижче –10 
220–300 
Можуть бути по­всюдно 

*За матеріалами: Топчієв О. Г. Основи суспільної географії. 

Визначте, які умови проживання у вашій місцевості (області): комфортні, передкомфортні чи дискомфортні. Оцініть вплив природного середовища на соціальний і економічний розвиток вашого краю, послідовно оцінюючи кожну з характеристик запропонованої вище схеми. Оцінювання здійсніть за десятибальною шкалою. Як це позначається на соціальному й економічному розвитку вашого краю? 

II. Вивчення нового матеріалу 

2. Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний продукт, національний дохід 

Господарство країн (національні економіки) характеризують за допомогою численних економічних показників. Економічні показники можуть бути загальними (валовими) і питомими (на душу населення). 

У світовій економіці головними показниками виступають валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній продукт (ВВП). 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — це сукупна вартість кінцевої продукції і послуг підприємств, вироблених за рік на території країни, незалежно від того, хто — громадянин цієї держави чи іноземець — є власником цієї продукції. 

Валовий національний продукт (ВНП) — сукупна ринкова вартість товарів і послуг підприємств, вироблених і реалізованих (у тому числі й імпортної продукції) протягом року, містить також на відміну від ВВП і суму чистих доходів з-за кордону. 

Національний дохід (НД) — це частина валового національного продукту за винятком матеріальних витрат на його виробництво. 

ВНП обчислюють для всіх національних виробників товарів і послуг, де б не розміщувалися їхні підприємства. Це означає, що для розрахунку ВНП, наприклад, України необхідно враховувати результати діяльності всіх українських фірм у самій Україні та поза її межами і не враховувати діяльність іноземних фірм в Україні. Для обчислення ВВП включають результати всіх підприємств — українських та іноземних, що розміщені на території України, і не включають українські фірми, які розміщені в інших країнах. 

Показники ВВП та ВНД України 


Показник 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

ВВП, млн грн. 
170 070 
204 190 
225 810 
267 344 
345 113 
441 452 
544 153 

ВВП на одну особу, грн. 
3436 
4195 
4685 
5591 
7273 
9372 
11 635 

ВНД 
164 942 
200 190 
233 256 
276 546 
356 167 
452 599 
553 704 

Показниками ВВП на душу населення користуються для порівняльної оцінки рівнів економічного розвитку окремих країн. 

У 1970 р. з метою одержання інформації для аналізу рівня розвитку й ефективності економік різних країн світу було запроваджено Програму міжнародних зіставлень (ПМЗ) ООН валового внутрішнього продукту (ВВП). 

У 2005 р. вперше в історії було проведено Глобальний раунд Програми міжнародних зіставлень (ПМЗ), у якому брали участь 146 країн. 

Для проведення міжнародних зіставлень та одержання зіставних результатів необхідним є виконання такої умови: перерахунок у єдину грошову одиницю показників ВВП, виражених у національних грошових одиницях. За таку єдину грошову одиницю було взято долар США. 

Оскільки основною метою ПМЗ ООН виступає зіставлення ВВП за його витратами (споживання, валове нагромадження й експорт за виключенням імпорту товарів і послуг), необхідно виключити вплив різниці в цінах між окремими країнами. Тому для перерахунку номінальних кінцевих витрат у реальні в рамках міжнародних зіставлень використовується паритет купівельної спроможності (ПКС), який відображає відносні ціни на товари і послуги в різних країнах. ВВП України за ПКС становить 263 млрд дол. США, ВВП на душу населення за ПКС — 5583 дол. США. 

Обсяги ВВП, переведені в єдину валюту за допомогою ПКС (паритет купівельної спроможності), показують місце, яке займає економіка країни порівняно з іншими країнами світу. Дані, засновані на ПКС, дають більш точну картину співвідношень економік країн. 

Найбагатші країни світу (показники МЗ ВВП за 2005 р.) 


ВВП, млрд дол. США за ПКС 
ВВП у розрахунку на одну особу за ПКС, дол. США 


США 
12376,1 

Люксембурґ 
70 014 


Китай 
5333,2 

Катар 
68 749 


Японія 
3870,3 

Норвеґія 
47 551 


Німеччина 
2514,8 

Бруней 
47 465 


Індія 
2341,0 

Кувейт 
44 982 


Сполучене Королівство (Велика Британія) 
1901,7 

США 
41 674 


ВВП, млрд дол. США за ПКС 
ВВП у розрахунку на одну особу за ПКС, дол. США 


Франція 
1862,2 

Сінґапур 
41 478 


Росія 
1697,5 

Ірландія 
38 058 


Італія 
1626,3 

Макао 
37 259 

10 
Бразілія 
1585,1 
10 
Гонконґ 
35 680 

3. Показники якості життя 

Показники якості життя — це стандарти, які характеризують мінімальні соціальні норми, що гарантують гідний рівень життя. Якість життя визначається за всіма показниками, що впливають на життя та діяльність людей і можуть оцінюватись як кращі чи гірші. До цих показників відносять: 

• тривалість життя — від 25 (мінімум) до 85 (максимум) років. В Україні очікувана тривалість життя в разі народження в 2003–2004 рр. — відповідно усього 68,2, у тому числі чоловіків — 62,6 та жінок — 74,1 року; 

• грамотність населення — 100 %; в Україні — майже 100 % грамотного населення; 

• середня тривалість навчання — 15 років; в Україні вона становить 12 років; 

• реальний ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності) — від 200 дол. США (мінімум) до 70 тис. дол. США (максимум); в Україні у 2005 р. він становив 5583 долара; 

• сумарний коефіцієнт народжуваності (середня кількість дітей, народжених жінкою у віці від 20 до 45 років) — 2,14–2,15; в Україні у 2006 р. він становив 1,2; 

• коефіцієнт старіння населення (частка населення, старшого за 65 років, у загальній чисельності населення) — 7 %; в Україні на 1 січня 2005 р. він становив 15,5 %; 

• співвідношення 10 % найбагатших до 10 % найбідніших осіб — 10:1; в Україні Держкомстатом відстежується співвідношення грошових витрат 20 % найбільш та 20 % найменш забезпеченого населення, яке у 2004 р. становило 5,3 разу; 

• частка населення, яке проживає за межею бідності, — 10 %; в Україні частка населення із середньодушовими грошовими витратами на місяць, нижчими за рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, у 2004 p. становила 7,8 %; 

• співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати — 1:3; в Україні таке співвідношення у 2005 р. становило 1:2,69; 

• мінімальний рівень погодинної заробітної плати — 3 дол.; у першому кварталі 2006 р. в Україні він становив 0,49 дол.; 

• на тисячу душ наявного населення кількість народжених становила 11,0 осіб, а кількість померлих — 16,3 особи, або 33:67. 

Перші чотири стандарти використовуються у світовій практиці співробітниками ООН для розрахунків індексу розвитку людського потенціалу країни. Решта застосовуються для аналізу й прогнозування соціально-політичної ситуації у країні. 

У 1990 р. започатковано Програму розвитку ООН, яка щорічно видає «Доповіді про розвиток людини». З того часу за статистикою ООН для всіх країн обчислюють індекси розвитку людського потенціалу (ІРЛП). 

Показники ІРЛП можуть змінюватися від значень, близьких до 1,000, до величин, менших за 0,300. Чим більшим є значення ІРЛП, тим більш високий рівень людського розвитку має країна. Статистика ООН уважає рівень розвитку людського потенціалу низьким, якщо її ІРЛП < 0,500, середнім; якщо 0,500 < 0,900; або високим ІРЛП > 0,900. 

У 2000 році Україна посіла 76 місце за ІРЛП (у 2006 році — 77 місце) з результатом 0,788. Україна входить до групи країн із середнім рівнем розвитку людського потенціалу (Білорусь на 64 місці, Росія на 67 місці). Щодо світових лідерів за ІРЛП, то серед них такі високорозвинені країни, як Японія, Канада, Норвеґія. Обчислення ІРЛП запізнюється в середньому на 2 роки, так, дані 2005 року було опубліковано у 2007 році. 

Індекс розвитку людського потенціалу (2005) 


Рейтинг (2005) 
Країна 
ІРЛП 


Ісландія 
0,968 


Норвеґія 
0,968 


Австралійський Союз 
0,962 


Канада 
0,961 


Ірландія 
0,959 


Рейтинг (2005) 
Країна 
ІРЛП 


Швеція 
0,956 


Швейцарія 
0,955 


Японія 
0,953 


Нідерланди 
0,953 

10 
Франція 
0,952 

11 
Фінляндія 
0,952 

12 
США 
0,951 

13 
Іспанія 
0,949 

14 
Данія 
0,949 

15 
Австрія 
0,948 

16 
Велика Британія 
0,946 

17 
Бельґія 
0,946 

18 
Люксембурґ 
0,944 

19 
Нова Зеландія 
0,943 

20 
Італія 
0,941 

21 
Гонконґ 
0,937 

22 
Німеччина 
0,935 

23 
Ізраїль 
0,932 

24 
Греція 
0,926 

25 
Сінґапур 
0,922 

26 
Південна Корея 
0,921 

27 
Словенія 
0,917 

28 
Кіпр 
0,903 

29 
Портуґалія 
0,897 

30 
Бруней 
0,894 

… 

37 
Польща 
0, 840 

… 

64 
Білорусь 
0, 804 

… 

66 
Боснія і Герцеґовина 
0, 803 

67 
Росія 
0, 802 


Рейтинг (2005) 
Країна 
ІРЛП 

68 
Албанія 
0, 801 

69 
Македонія 
0, 801 

70 
Бразілія 
0, 800 

71 
Домініка 
0,798 

72 
Сент-Люсія 
0,795 

73 
Казахстан 
0,794 

74 
Венесуела 
0,792 

75 
Колумбія 
0,791 

76 
Україна 
0,788 

77 
Самоа 
0,785 

… 

81 
КНР 
0,777 

… 

96 
Грузія 
0,754 

98 
Азербайджан 
0,746 

IV. Закріплення знань 

Завдання 53. Порівняйте ВВП на душу населення за ПКС сусідів першого порядку України. Зробіть висновки про економічну міць сусідніх країн. 

Серед країн СНД найбільший обсяг ВВП у розрахунку на одну особу в Росії — 11 861 дол. США, або 28,5 % від рівня США. У Казахстані цей показник становить 8699 дол. США, Білорусі — 8541, Україні — 5583. Найбідніша країна СНД — Таджикистан — 1413 дол. США. Середній по СНД рівень ВВП у розрахунку на одну особу становить 9202 дол. США. На долю України припадає майже 12 % сукупного ВВП країн СНД. Молдова — 2362 дол. США, Угорщина — 17014 дол. США, Словаччина — 15881 дол. США, Польща — 13573 дол. США, Румунія — 9374 дол. США. 

V. Домашнє завдання 

Читати відповідний матеріал підручника. 

• Проаналізуйте рейтинг ІРЛП перших тридцяти країн світу, розподіліть їх на групи за географічною ознакою (за частинами світу). Зробіть висновок: країни якої частини світу мають найкращі показники? Знайдіть на карті світу країни, які є сусідами України за рейтингом ІРЛП. Як ви вважаєте, чи є в України перспективи покращити свої результати в рейтингу?


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: