Паливна промисловість (частина 1)

Мета: охарактеризувати склад, особливості розвитку і роз­міщення галузей паливної промисловості в цілому і конкретно кам’яновугільної, значення галузі в господарстві України; розви­вати навички аналізу статистичного матеріалу, навички роботи з контурною картою, уміння працювати з настінною картою; вихо­вувати економічне мислення, повагу до важкої шахтарської праці.

Тип уроку: урок вивчення й первинного закріплення знань.

Структура уроку

I. Актуалізація опорних понять

II. Вивчення нового матеріалу

III. Первинна перевірка засвоєних знань

IV. Закріплення знань

V. Домашнє завдання

Матеріали до етапів уроку

I. Актуалізація опорних понять

1. Яку роль виконує промисловість у господарстві?

2. Які позитивні зміни відбулися в промисловості України останніми роками?

3. Назвіть галузі, які стали «локомотивом» економіки у 2007 році.

4. Поясніть, чому саме інноваційна складова має велике зна­чення для розвитку промисловості.

5. До якої з груп (добувної чи обробної; важкої чи легкої) від­носиться паливна промисловість?

6. Які зміни (у відносних показниках) сталися у виробництві продукції галузі (див. табл. «Розподіл продукції промисло­вості за галузями господарства»)?

II. Вивчення нового матеріалу

1. Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база

Паливна промисловість — одна з найважливіших галузей господарства країни. Вона забезпечує енергоносіями сучасне ви­робництво, а електроенергетику — сировиною. Паливна промис­ловість входить до складу паливно-енергетичного комплексу.

Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) — це система га­лузей, яка охоплює паливну промисловість і електроенергетику з їхніми підприємствами, комунікаціями, системами управління, науково-дослідницькою базою.

Підприємства ПЕК ведуть розвідку, освоєння, переробку і тран­спортування енергоносіїв (паливна промисловість), виробництво і передачу електроенергії і тепла (електроенергетика).

Завдання 59. За матеріалами підручника складіть схему галу­зевої структури паливної промисловості. Схему доповніть даними про відносні показники добування сировини в паливній промисло­вості (частка підгалузей). Які чинники розміщення підприємств галузі? (Скористайтесь картками, які зробили попередньо.)

Серед паливно-добувних галузей України провідною є кам’яновугільна. Це відповідає ресурсним можливостям країни. На частку вугільної промисловості припадає 62 % видобутку палива в Україні, на газову — 32 %, нафтову — 5,1 %. На торф’яну та горюче-сланцеву промисловість припадає незначна частка (0,9 %) паливного ресурсу країни.

2. Кам’яновугільна промисловість України

Завдання 60. За запропонованою схемою розкажіть, як вико­ристовується кам’яне вугілля в господарстві України (значення галузі).

15-1

III. Первинна перевірка засвоєних знань

Завдання 61. Дайте характеристику Донецького басейну, скориставшись картами атласу, схемою та інформаційною карт­кою.

• Поясніть, що входить у поняття «складні гірничо-геологічні умови».

• Чому в Донбасі висока собівартість вугілля?

• Де собівартість вугілля вища: у Донбасі чи Кузбасі? (Видобуток вугілля в Кузнецькому басейні на 50 % ведеться відкритим способом, потужність шарів від 10 до 100 м.)

• Чому незважаючи на трудомісткість видобування і дорожнечу вугілля Донбас залишається діючим басейном?

15-2

IV. Закріплення знань

Вугільна галузь України досить проблематична, бо шахти ма­ють застаріле обладнання, потребують реконструкції зі значними капіталовкладеннями. Через збільшення глибини шахт зростає небезпека вибухів метано-вугільних сумішей, погіршується тем­пературний режим — це у свою чергу підвищує аварійність на шахтах. Закриття нерентабельних шахт призводить до соціальної напруги в регіонах, тому що в невеликих містах і селищах (за рідким виключенням) шахта була єдиним місцем роботи.

До екологічних проблем галузі насамперед потрібно віднести наслідки видобування корисних копалин і створення техногенних форм рельєфу: териконів та кар’єрів. Перші і другі займають ве­лику площу, вилучаючи родючі землі із сільського господарства, а рекультивація (відновлення) — великозатратна. До того ж те­рикони димлять, забруднюючи повітря, підземні пустоти та від­качка підземних вод призводять до провалів та просадок.

Соціогеографічний практикум

У чому причина соціальної напруженості в Донбасі? Проана­лізуйте ситуацію, враховуючи:

• умови праці шахтарів (згадайте про спосіб видобування, гірничо-геологічні умови та ін.);

• зношеність устаткування і застарілі технології видобування вугілля;

• підвищену аварійність на шахтах;

• загрозу закриття шахт (у разі їхньої нерентабельності, тобто невигідності видобування вугілля);

• слабкі перспективи на працевлаштування людей;

• брак коштів на перекваліфікацію шахтарів і створення нових підприємств іншого профілю і т. ін.

Практична робота № 6. Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобування, нафто- і газопроводів.

V. Домашнє завдання

Читати відповідний матеріал підручника.

Виконати завдання практичної роботи № 6.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: