Кодекс законів про працю (людина на роботі)

НЕ ПИТАЙ, ЩО ТОБІ  МОЖЕ ДАТИ ДЕРЖАВА, А ЗАПИТАЙ СЕБЕ,

ЩО ТИ МОЖЕШ ДАТИ ДЕРЖАВІ.
Д.Ф. Кеннеді

 

ПРАЦЯ ПОРОДЖУЄ МУДРІСТЬ ТА ЧИСТОТУ.

Дені Дідро

 

   Мета: аналізуючи окремі  положення Кодексу законів про працю, сприяти закріпленню знань учнів з основ трудового права; формувати особистісне ставлення до можливості брати участь у трудових правовідносинах;

розвивати практичні уміння розв’язувати  задачі з трудового права, використовувати джерела права теоретично та на практиці, вчитися робити власні висновки, узагальнення та працювати у парах, колективно та індивідуально;

виховувати правову культуру та стійке розуміння потреби у дотриманні трудового законодавства та захисту своїх трудових прав та інтересів.

  Обладнання: Конституція України, Кодекс законів про працю, картки із завданнями.

  Тип уроку: застосування  знань, умінь, навичок - юридичний практикум.

 

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку (1 хв)

ІІ. Актуалізація опорних  знань, умінь, навичок (5 хв)

1.     Понятійна розминка

Учням ставиться питання: «Чи вірите ви, що…» (діти у зошиті позначають так або ні).

1.

Трудові відносини – це будь-які відносини між працівником і працедавцем

ні

2.

Основний нормативно-правовий акт, що регулює відносини між працівником і роботодавцем, - КЗпП України

так

3.

Не допускається прийом на роботу осіб молодше 16 років

ні

4.

Під час укладення трудового договору працівник зобов’язаний представити трудову книжку і паспорт.

ні

5.

Трудовий договір вважається укладеним якщо він оформлений за наказом власника або уповноваженого ним органу. 

ні

6.

Примусова праця заборонена.

так

7.

Кожен працюючий має право на відпочинок.

так

8.

Лист непрацездатності – це документ, що закріплює вид відпочинку.

ні

9.

Працюючі жінки перебувають  під особливим захистом трудового закону.

так

10.

Трудовий договір може бути змінений за згодою сторін.

так

11.

Працівник може бути звільнений за один прогул.

так

12.

Трудове право – це галузь, права, яка регулює суспільні відносини,що виникають між державою та працівником.

ні

Взаємоперевірка

 

2. Цифрова розминка (колективно)

- Прокоментуйте юридичне значення цифр, з якими ви зіткнулися під час вивчення трудового законодавства: 14, 15, 16, 18 (вік вступу на роботу з різними умовами); 1, 3, 6 (максимальна тривалість випробування у різних випадках), 5 (строк видачі трудової книжки при першому вступі на роботу).

 

3. Підсумки, висновки, узагальнення.

    

 ІІІ. Повідомлення теми, завдань уроку (3 хв)

 

 Сьогодні на уроці ми проведемо юридичний практикум і після цього уроку ви зможете:

- застосовувати одержані знання на практиці;

- розв’язувати правові ситуації, приймати рішення, спираючись на Кодекс законів про працю;

- захищати власні права та інтереси у процесі трудових відносин;

- коментувати відповіді учнів, робити висновки та узагальнення, висловлювати власне ставлення щодо важливості дотримання норм трудового законодавства.

 

ІV. Юридичний практикум (30 хв)

 

1. Юридичний аналіз (індивідуально-  3 хв):

    - Класифікуйте документи відповідно до запропонованих критеріїв:

     а) трудова книжка                                                            

б) характеристика

в) військовий квиток

г) документ про освіту

д) довідка про стан здоров’я

е) згода чоловіка

є) диплом про професійну підготовку

ж) документ про партійне членство

з) відомості про прописку та місце проживання

и) документ, що засвідчує особу

     Документи, які повнолітній працівник ________ :

1)    обов’язково повинен надати під час вступу на роботу;

2)    надає, якщо поступає на роботу вперше, окрім обов’язкових документів;

3)    надає у випадках, прямо передбачених законом, окрім обов’язкових документів;

4)    може не надавати під час вступу на роботу, а роботодавець не має права вимагати ці документи під час прийому на роботу.

             

Відповідь:

 

1

а, в, и

2

г, є

3

б, д

4

е, ж, з

 

 

2. Юридична консультація (робота у малих групах – 20 хв.):

   Користуючись підручником, додатковою літературою, Кодексом законів про працю, Конституцією і ін.. джерелами правових знань розв’яжіть юридичні задачі.

 

Завдання для І групи:

   Задача 1.  Директор приватного підприємства видав наказ, яким заборонив при­ймати на роботу родичів осіб, які працюють на його підприємстві. На підставі цього наказу було відмовле­но Остапенку в прийомі на роботу шофером, оскільки його брат є пра­цівником даного підприємства — заступник директора з економіки.

Чи є законним такий наказ? Чи можна Остапенку оскаржити дії ди­ректора і як?

   Задача 2.   Із заявою про прийом на роботу звернулась Марія Фролова. Дирек­тор малого підприємства, побачив­ши її вагітність, відмовив їй у при­йомі на роботу, пославшись на те, що вона скоро піде в декретну від­пустку і він знову змушений буде шукати нову робітницю. Крім того, директор зауважив, що з часом Фролову необхідно буде переводити на легшу роботу, а легкої роботи на їх­ньому підприємстві не має.

  Чи можна оскаржити дії директора і які можуть бути наслідки цього ос­карження?

   Задача 3.   Коломак І.  1 січня йшов зі святку­вання Нового року й, підсковзнув­шись, зламав ногу.  Травму кваліфі­кували як побутову. 28 квітня, після лікування, Коломак І. вийшов на роботу і відпрацював усю зміну. Уве­чері він став почуватися погано й звернувся до лікаря. Рентген ноги показав, що кістка зрослася непра­вильно. Його поклали до лікарні, де зробили повторну операцію. Ліку­вання затяглося ще на три місяці.

  Чи можна звільнити Коломака І. з роботи за п. 5 ст. 40 КЗпП Ук­раїни?

   Задача 4.   Касир заводу «Авіакон» Кушніренко, ідучи на обід, забула замкнути сейф і касу. Це виявив начальник охорони заводу. Другого дня Кушніренко була звільнена з роботи за п. 2 ст. 41 КЗпП України.

   Чи законні дії дирекції заводу? Обгрунтуйте відповідь.

   Задача 5.  На загальних зборах швейної фаб­рики 20 квітня директор попередив усіх працівників, що через 2 місяці буде скорочення працівників: на першій   дільниці   буде   скорочено 2 робітниці, на другій — 3, у бухгал­терії замість 5 залишаться 4 праців­ники. 17 червня директор звернувся до профспілкового комітету з пись­мовим поданням про надання згоди на звільнення з роботи за п. 1 ст. 40 КЗпП України (скорочення чи­сельності працівників) бухгалтера Шевченко. Згода комітету була на­дана, і 21 червня Шевченко була звільнена з роботи. Шевченко Не погодилась із звільненням, вважаю­чи, що щодо неї при звільненні по­рушено трудове законодавство, ос­кільки вона має двох неповнолітніх дітей і найбільший стаж роботи на фабриці серед працівників бухгал­терії, і подала позов до районного суду про поновлення на роботі.

   Чи допущено порушення трудового законодавства при звільненні з ро­боти Шевченко?

Завдання для ІІ групи:

Задача 1.  Хромов звернувся до директора під­приємства з проханням про прийом на роботу інженером. Директор за­пропонував Хромову взяти у відділі кадрів листок з обліку кадрів, запов­нити його і разом з іншими доку­ментами і заявою принести до ньо­го. Доки Хромов виконував вказівку директора, останній зателефонував місцем попередньої роботи Хро­мова і з'ясував, що той є членом ??? партії України, активно виконує партійну роботу, двічі при підготовці колективного договору організовував страйки, входив до складу страйкового комітету. Отримавши такі відомості, дирек­тор відмовив Хромову у прийомі на роботу.

   Чи законні дії директора? Обгрун­туйте відповідь.

   Задача 2. В'єтнамець Фам Конг Чи звернувся до дирекції універсаму «Борисфен» з проханням прийняти його  на ро­боту продавцем. Директор універса­му відмовив йому у прийомі на ро­боту, пославшись на те, що він є гро­мадянином В'єтнаму, а не України, а іноземці на роботу в торгівлю не приймаються.

Чи правильна позиція, висловлена директором універмагу?

Задача 3. Петрич працювала у відділі техніч­ного контролю вагоноремонтного заводу.  20 січня 2007 року у зв'язку з весіллям вона не вийшла на робо­ту і була звільнена за прогул за п. 4 ст. 40 КЗпП України. Вважаючи звільнення незаконним, Петрич звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі.

  Як вирішити спір? Як мала вчинити Петрич?

   Задача 4.  На підприємстві діють три проф­спілкові організації. Верстатник Новіков є членом двох з них. За сис­тематичне порушення трудової дис­ципліни дирекція підприємства ви­рішила поставити питання про звільнення Новікова за п. З ст. 40 КЗпП України. Виникло питання про те, яка з двох профспілок має дати згоду на звільнення Новікова з роботи.

   - Чи необхідно дві  згоди на звільнен­ня? Що думаєте Ви з цього при­воду?

   Задача 5. У зв'язку з приватизацією підпри­ємства й перетворення його на ак­ціонерне товариство було проведе­но організаційні заходи, у результаті яких електрику Громову було дору­чено обслуговування ремонтного цеху й відділу постачання, тоді як раніше він обслуговував приміщен­ня, де розміщалися управлінські структури. Громов був прийнятий на роботу електриком. Інженеру Новіковій додатково доручено роз­глядати раціоналізаторські пропо­зиції. Юрисконсульту Акопову, який візував накази і консультував

з трудових спорів, було додатково доручено ведення претензійної ро­боти. Оплата праці визначених пра­цівників не змінилася. Усі вони за­перечували проти такого рішення адміністрації і заявили, що будуть його оскаржувати. Працівники були попереджені за два місяці про зміни в організації виробництва і праці.

   - Дайте правовий аналіз ситуації.

3. Обговорення у великому колі.  Узагальнення та висновки. Оцінювання (5 хв.)

    Кожна група звітує про результати своєї роботи, якщо часу обмаль, розглядаються лише задачі, які викликали ускладнення, або ті, які вчитель вважає найбільш складними.

4. Юридичний театр «Показуха» (працюють менш активні на уроці  учні 3 хв):

  1) варіант

За 30 сек. учень повинен показати учасникам своєї  групи слово, а ті – відгадати, записавши його на папері.

І група: Премія  (трудовий спір)

 ІІ група: Догана ( відпустка)

  2) варіант

Рольова гра

І група: – умови та порядок прийому на роботу.

ІІ група: - порядок звільнення з роботи.

 

V. Рефлексія ( 3 хв)

Учитель пропонує учням самостійно оцінити результати уроку, відповівши на запитання:

-         Що ми робили?

-         Навіщо ми це робили?

-         Чи досягли ми поставленої мети?

-         Що сподобалось чи не сподобалось на уроці?

-         Які виникли труднощі?

-         Ваші побажання один одному та вчителю.

 

VІ. Домашнє завдання (2 хв)

1. Доопрацювати параграф 223-233 підручника (За ред.. В.С. Журавського);

2  Визначте, які дні будуть вихідними у наступному році.

3. Напишіть міркування, яку роль у регулюванні трудових відносин відіграє КЗпП  України?


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: