Мета: сформувати в учнів уявлення про козацтво, Запорозьку С іч; визначити причини їх виникнення; засвоїти зміст понять: «козак», «Запорозька С іч», «гетьман», «козацька республіка», «козацька старшина», ознайомити учнів з організацією життя на С ічі, побутом, звичаями козаків; розвивати в учнів уміння складати портрет історичного діяча; викладати зміст історичного джерела, виховувати почуття гордості за героїчне минуле свого народу.


Мета: систематизувати та узагальнити матеріал з даної теми, закріпити знання учнів, визначити, що засвоїли добре, а над чим ще потрібно попрацювати; повторити основні поняття, дати, події даного періоду історії нашої держави; розвивати вміння складати розповідь, систематизувати матеріал.


Мета: познайомити учнів з особою В.-К. О строзького та його діяльністю; розказати про О строзьку академію; розвивати вміння характеризувати історичного діяча, складати розповідь.


Мета: показати учням, як литовські князі встановили своє панування на України; як утворилась нова держава Річ Посполита у 1569 році, яких змін зазнало становище українців під пануванням П ольщі; пояснити учням роль Берестейської церковної унії у посиленні гноблення українського народу; розвивати вміння працювати з історичною картою, аналізувати історичну подію.


Мета: з’ясувати обставини виникнення Г алицько-Волинського князівства у 1199 р., його зв’язок із традиціями К иївської Р усі, проаналізувати діяльність галицько-волинського князя Д анила; розвивати вміння на основі тексту стисло розповідати про історичну постать, робити висновки, складати розповідь, працювати з історичною картою; виховувати зацікавленість історією.


Мета: з’ясувати, в чому полягала сила й небезпека монголо-татар і слабкість руських земель; познайомити учнів з героїчною обороною Києва; продовжувати розвивати вміння працювати з історичною картою, оцінювати інформацію історичних джерел, складати розповідь, працювати в групах, прогнозувати події; формувати почуття гордості за свій народ.


Мета: показати учням, які наслідки мали князівські міжусобиці й набіги половецьких загонів; розкрити значення рішень з’їзду у Любечі; дати характеристику Володимира Мономаха та його «Повчання дітям»; розвивати вміння складати розповідь на основі опорних слів, розвивати історичну свідомість, формувати початкові вміння критичного аналізу історичних фактів.


Мета: познайомити з діяльністю князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого; з’ясувати причини прийняття християнства князем Володимиром; розвивати вміння розповідати за текстом про історичного діяча або історичну подію, виокремлювати в тексті головне й другорядне, оцінювати інформацію історичних джерел; виховувати в учнів повагу до історії власного народу.


Мета: показати роль літопису у вивченні історії К иївської Русі, визначити походження назви «Русь», познайомити з першими київськими князями; засвоїти поняття «князь», «Київська Р усь», «язичництво», «християнство»; розвивати вміння за текстом розповідати про історичного діяча.


Мета: систематизувати та узагальнити знання з теми «Знайомство з історією», згадати основні поняття та визначення, закріпити вміння працювати зі стрічкою часу, картою, продовжувати формування хронологічних і просторових умінь, вдосконалювати навички роботи в групах.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-45