Тематичне оцінювання за темою «Взаємодія тіл»

Мета уроку: оцінити знання, уміння й навички учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

План уроку

Тематичне оцінювання знань, умінь і навичок учнів здійснюється різними способами:

1) письмова контрольна робота;

2) усний фронтальний підсумковий залік;

3) письмовий тематичний залік;

4) тестування.

Шаблон у контролі знань неприпустимий. Необхідно перевірити не тільки запам’ятовування, але й ступінь осмислення навчального матеріалу.

Тематичне оцінювання рекомендується проводити різними способами. Наприклад, тестування учнів можна виконати на уроці в класі, а контрольну роботу задати додому. Можна контрольну роботу провести в класі, а тестування задати додому. Якщо є можливість, то й тестування й контрольну роботу можна провести в класі на двох уроках.

Об’єктивність контролю, таким чином, збільшується.

Тестування має деякі переваги порівняно з традиційними способами контролю навчальних досягнень учнів:
оцінка учнів не залежить від суб’єктивності того, хто перевіряє;
база тестових завдань є відкритою й доступною для всіх (тести надруковані у вигляді збірників), завдяки чому можна заздалегідь підготуватися до тестування;
використання елементів тестових завдань безпосередньо на уроках підвищує ефективність навчального процесу, забезпечує оперативний зворотний зв’язок між учителем й учнями;
результати тестування дають можливість глибше проаналізувати рівень знань учнів, що дозволяє виробити більш конкретні рекомендації щодо корекції змісту навчального процесу.

У процесі тестування кожен учень самостійно вибирає тільки ті завдання, рівень яких, на його думку, відповідає рівню його навчальних досягнень.

Записуючи відповіді на завдання тесту, учень обводить букви, що відповідають твердженням, які він уважає правильними, й закреслює букви, що відповідають твердженням, які він визнає неправильними.

Як приклад наведемо два варіанти тестів.

Варіант 1

Початковий рівень

1. (0,5 б.) На рисунку зображені сили, що діють на кульку, підвішену на нитці. Виберіть правильне твердження.
А Сила — вага тіла.

Б Сила — сила тяжіння.

В Сила — сила натягу нитки.

Г З боку кульки на нитку діє сила ваги.

2. (0,5 б.) У воду кидають два бруски — корковий і сосновий. Виберіть правильне твердження.

А Один із брусків тоне у воді, а інший плаває.

Б Корковий брусок плаває, частково поринувши у воду.

В Обидва бруски тонуть у воді.

Г Сосновий брусок плаває, повністю поринувши у воду.

3. (0,5 б.) Санки з’їжджають із гори. Виберіть правильне твердження.

А При спуску санки перебувають у стані невагомості.

Б Сила тертя спрямована уздовж схилу вниз.

В Сила реакції опори спрямована вертикально нагору.

Г Сила тертя спрямована уздовж схилу нагору.

Середній рівень

4. (1 б.) Розміри бруска 10 × 15 × 30 см, його маса — 18 кг. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Тиск бруска на підлогу не може перевищувати 15 кПа.

Б Тиск бруска на підлогу тим більше, чим більше площа опори.

В Вага бруска менше 20 Н.

Г Тиск бруска на підлогу не може перевищувати 10 кПа.

5. (1 б.) Куля масою 800 г при повному зануренні витісняє 900 см3 рідини. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Ця куля може плавати в гасі.

Б Ця куля може плавати у воді.

В Коли куля плаває у воді, об’єм її надводної частини 200 см3.

Г Якщо підсолити воду, у якій плаває куля, вона порине у воду на більшу глибину.

6. (1 б.) Спіле яблуко, відірвавшись від гілки дерева, падає на землю. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Швидкість падаючого яблука зменшується.

Б Яблуко падає під дією сили ваги.

В Сила ваги виміряється в кілограмах.

Г Коли яблуко впало на землю, сила ваги на нього діяти перестала.

Достатній рівень

7. (2 б.) Динамометр, до якого підвішений нерухомий вантаж, показує силу 2,5 Н. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Маса вантажу більше 1 кг.

Б На вантаж діє з боку динамометра сила, менша 2,5 Н.

В Маса вантажу менше 200 г.

Г Вага вантажу дорівнює 2,5 Н.

8. (2 б.) У пляшку із площею дна 30 см2 долили воду так, що її рівень підвищився на 10 см. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Тиск на дно пляшки збільшився більш ніж на 100 Па.

Б Сила тиску на дно пляшки збільшилася більш ніж на 2 Н.

В Сила тиску на дно пляшки збільшилася більш ніж на 5 Н.

Г Тиск на дно пляшки збільшився більш ніж на 500 Па.

9. (2 б.) Колода масою 400 кг плаває в озері, наполовину занурившись у воду. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Маса витиснутої колодою води більше маси колоди.

Б Якщо до колоди прикласти силу 2 кН, спрямовану вертикально вниз, колода повністю порине у воду.

В Густина колоди дорівнює 500 кг/м3.

Г У морській воді колода плавала б, поринувши більш ніж наполовину.

Високий рівень

10. (3 б.) Намагаючись зрушити з місця шафу, на неї діють горизонтальною силою F, поступово збільшуючи її. Уважаючи, що шафа зрушила з місця при силі 100 Н, відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Сила тертя ковзання 100 Н.

Б Якщо сила F дорівнює 50 Н, то сила тертя спокою дорівнює нулю.

В При збільшенні сили F до 150 Н сила тертя ковзання збіль-

шується до значення 150 Н.

Г Доти, поки прикладена до шафи сила , на шафу з боку підлоги буде діяти сила тертя спокою .

11. (3 б.) Баржа масою 1000 т вийшла з ріки в море. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Об’єм витиснутої води зменшився.

Б Осадка баржі збільшилася.

В Щоб осадка не змінилося, треба прийняти на борт ще приблизно 30 т вантажу.

Г Маса витиснутої води збільшилася.

12. (3 б.) Коли підвішений до динамометра вантаж повністю занурюють у воду, динамометр показує 15 Н, а коли вантаж повністю занурюють у машинне масло, динамометр показує 16 Н. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Об’єм вантажу дорівнює 1,5 дм3.

Б Вага вантажу в повітрі дорівнює 25 Н.

В Вантаж може плавати в ртуті.

Г Якщо вантаж порожній, він може бути чавунним.Варіант 2

Початковий рівень

1. (0,5 б.) У побуті й техніці часто зустрічаються сполучені посудини. Виберіть правильне твердження.

А Наповнена водою ванна й водопровід.

Б Колодязь у дворі й бак з водою на кухні сільського будинку.

В Сусідні шлюзи на ріці при закритих воротах і заслінках.

Г Кавник з носиком.

2. (0,5 б.) Хлопчик підняв на березі камінь і кинув його у воду біля берега. Потім він увійшов у воду й підняв камінь з дна. Виберіть правильне твердження.

А Підняти камінь у воді складніше, ніж на березі.

Б У воді на камінь діє менша сила ваги, ніж у повітрі.

В Архімедова сила заважає підняти камінь у воді.

Г У воді на камінь діє архімедова сила.

3. (0,5 б.) До пружини підвішений вантаж вагою 3 Н. Виберіть правильне твердження.

А Сила ваги, що діє на вантаж, дорівнює 3 Н.

Б Маса вантажу 3 кг.

В Модуль сили пружності не залежить від видовження пружини.

Г Сила пружності менше ваги вантажу.
Середній рівень

4. (1 б.) Кинуті в посудину з рідиною суцільні кульки розташувалися, як показано на рисунку. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.
А На першу кульку діє тільки сила ваги.

Б Густина другої кульки більше за густину рідини.

В Густина першої кульки менше за густину другої.

Г Густина першої кульки дорівнює густині рідини.

5. (1 б.) На рисунку зображена водонапірна башта, що забезпечує подачу води в шестиповерховий будинок висотою 20 м. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Чим вище вежа, тим менше тиск води у водопровідній системі.

Б Висота вежі не менше 20 м.

В Тиск води в трубах на рівні землі має перевищувати 100 кПа.

Г Тиск води в трубах на рівні землі має перевищувати 150 кПа.

6. (1 б.) Надувний пліт об’ємом 1 м3 має масу 200 кг. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Пліт може плавати з вантажем масою 900 кг.

Б Чим більше вага людей на пливучому плоті, тим більше архімедова сила, що діє на пліт.

В Пліт може плавати з вантажем масою 500 кг.

Г Плаваючи в ріці без вантажу, пліт може витиснути 1 м3 води.

Достатній рівень

7. (2 б.) За допомогою гідравлічного домкрата піднімають вантаж масою 3 т. Площі малого й великого поршнів рівні 5 см2 й 300 см2.

Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А До малого поршня прикладають силу, меншу за 400 Н.

Б До малого поршня прикладають силу, меншу за 100 Н.

В Тиск рідини усередині домкрата більше 5 МПа.

Г Тиск рідини на великий поршень більше, ніж на малий.

8. (2 б.) При пострілі з рушниці виникає віддача. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Швидкість віддачі тим більше, чим більше маса рушниці.

Б Швидкість віддачі не залежить від маси рушниці.

В Швидкість віддачі тим більше, чим більше маса кулі.

Г Швидкість віддачі тим більше, чим більше швидкість вильоту кулі.

9. (2 б.) Коли підвішений до динамометра вантаж повністю занурили у воду, показання динамометра зменшилися на одну чверть.

Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Вантаж може бути алюмінієвим.

Б Вантаж може плавати в ртуті.

В Якщо вантаж опустити в гас, показання динамометр зменшаться менше ніж на 25 %.

Г Якщо вантаж суцільний, його густина дорівнює 1250 кг/м3.

Високий рівень

10. (3 б.) Коли брусок тягнуть уздовж поверхні стола, прикладаючи горизонтальну силу 5 Н, він рівномірно сковзає по столу. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А На брусок діє сила тертя 10 Н.

Б Якщо до бруска в стані спокою прикласти горизонтальну силу 3 Н, то брусок буде нерухомим.

В Якщо до бруска в стані спокою прикласти горизонтальну силу 10 Н, то швидкість бруска буде збільшуватися.

Г Якщо до бруска в стані спокою прикласти горизонтальну силу 10 Н, то сила тертя, що діє на брусок, буде дорівнювати 10 Н.

11. (3 б.) Водолаз зважує знайдений на дні металевий брусок прямо у воді, поклавши його на ліву шальку важільних ваг. Ваги врівноважені, коли на правій шальці стоїть мідна гиря массою 1 кг. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А Якщо брусок мідний, його маса дорівнює 1 кг.

Б Якщо брусок сталевий, його маса більше 1 кг.

В Якщо брусок золотий, його маса більше 1 кг.

Г Якщо брусок нікелевий, його маса менше 1 кг.

12. (3 б.) За допомогою гідравлічного підйомника треба підняти вантаж масою 2 т на 1 см. Площі поршнів підйомника дорівнюють 5 см2 і 200 см2. Відзначте, які з наведених тверджень правильні,а які — неправильні.

А Малий поршень варто перемістити на 40 см.

Б Сила, прикладена до малого поршня, повинна перевищувати 1 кН.

В Сила, прикладена до малого поршня, повинна перевищувати 800 Н.

Г Тиск масла в працюючому підйомнику більше 5 МПа.Далі як приклад розглянемо два варіанти контрольної роботи.

Учитель може запропонувати учневі самому вибрати рівень складності того або іншого варіанта контрольної роботи.Тематична контрольна робота

Варіант 1

Початковий рівень

1. М’яч скочується з гірки. Виберіть правильне твердження.

А Сила тертя, що діє на м’яч, спрямована у бік руху.

Б М’яч котиться за інерцією.

В Сила пружності, що діє на м’яч із боку схилу, спрямована у бік руху.

Г Сила ваги, що діє на м’яч, спрямована вниз.

2. По дуже тонкому льоду безпечніше не йти, а повзти. Виберіть правильне твердження.

А Людина, що повзе, тисне на лід з меншою силою, ніж та, що йде.

Б У людини, що йде, площа опори більше, ніж у тієї, що повзе.

В Вага людини, що повзе, менше, ніж тієї, що йде.

Г Людина, що повзе, чинить на лід менший тиск, ніж та, що йде.

3. На рисунку зображений маятник, що робить за 10 с 20 коливань. Виберіть правильне твердження.

А Зі збільшенням амплітуди коливань період коливань маятника зменшується.

Б Період коливань маятника 2 с.

В Частота коливань маятника 0,5 Гц.

Г Період коливань маятника не залежить від маси вантажу.

4. У воду занурені три суцільні сталеві кульки на нитках (див. рисунок). Виберіть правильне твердження.
А Архімедова сила діє тільки на кульку 1.

Б Густина води більше, ніж густина сталі.

В У випадку обриву нитки кожна з кульок потоне.

Г Архімедова сила, що діє на кожну кульку, менше ваги витиснутої цією кулькою води.

Середній рівень

1. Чому санки легше тягти по снігу, ніж по землі? Відповідь поясніть.

2. Знайдіть вагу 20 л гасу. До чого прикладена ця сила? Зобразіть цю силу на кресленні.

3. Чому, якщо писати олівцем по склу, не залишається сліду? Відповідь поясніть.

4. Яка виштовхувальна сила діє в повітрі на кулю об’ємом 200 м3?

Достатній рівень

1. На парашуті опускається людина масою 60 кг. Чому дорівнює вага й сила ваги, що діє на людину? До чого прикладена кожна із цих сил? Зобразіть їх на кресленні. Чому дорівнюватиме вага й сила ваги, що діє на людину, під час затяжного стрибка (див. рисунок)?

2. Яку роль відіграє атмосферний тиск, коли слон п’є воду на водопої (див. рисунок)?

3. Яке призначення наперстка, що надягають на палець під час шиття голкою?

4. Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати у воді сталеву рейку об’ємом 0,7 м3?

Високий рівень

1. Поїзд вагою 20 МН рухається по горизонтальній ділянці шляху з постійною швидкістю. Визначити силу тяги тепловоза, якщо сила тертя становить 0,005 його ваги.

2. Число молекул газу, що знаходиться в закритій посудині, при нагріванні не збільшується. Чому ж тоді тиск газу в посудині росте?

3. Вода через невеликий отвір, пророблений у дні посудини, випливає за 5 хв. Чи зміниться час витікання води при зміні атмосферного тиску?

4. Коли підвішене до динамометра суцільне тіло опустили у воду, динамометр показав 24 Н, а коли тіло опустили в гас, динамометр показав 28 Н. Визначте масу цього тіла і його густину.

Варіант 2

Початковий рівень

1. На рисунках зображені деякі із сил, що діють на тіло й опору.

Виберіть правильне твердження.
А Сила — сила ваги.

Б Сила — сила реакції опори.

В Сила — вага тіла.

Г Вага тіла —. це сила, що діє на це тіло

2. На рисунку показаний принцип вимірювання глибини моря під кораблем. Виберіть правильне твердження.

А Для вимірювання глибини моря використовують інфразвук.

Б Для вимірювання глибини моря використовують ультразвук.

В Тіла, що коливаються із частотою, меншою за 20 кГц, випромінюють ультразвук.

Г Тіла, що коливаються із частотою, більшою за 20 кГц, випромінюють інфразвук.

3. У закритому сталевому балоні знаходиться стиснене повітря. Виберіть правильне твердження.

А Повітря тисне тільки на дно балона.

Б Тиск повітря обумовлений рухом його молекул.

В Якщо випустити частину повітря з балона, тиск у ньому не зміниться.

Г Якщо нагріти балон, тиск у ньому не зміниться.

4. Хлопчик підняв на березі камінь і кинув його у воду біля берега. Потім він увійшов у воду й підняв камінь з дна. Виберітьправильне твердження.

А Підняти камінь у воді складніше, ніж на березі.

Б У воді на камінь діє менша сила ваги, ніж у повітрі.

В Архімедова сила заважає підняти камінь у воді.

Г У воді на камінь діє архімедова сила.

Середній рівень

1. Наведіть три приклади, коли тертя виявляється перешкодою в техніці, на виробництві й у побуті.

2. Вага світильника, підвішеного до стелі, дорівнює 60 Н. Чому дорівнює маса світильника? Зобразіть вагу світильника на кресленні.

3. Чи однакові пружні сили можуть розвивати ресори легкових і вантажних автомашин? Чому?

4. Який повинен бути об’єм надувного плота, якщо його маса разом з людьми, що перебувають на ньому, 300 кг?

Достатній рівень

1. Люстра підвішена до стелі. Її маса дорівнює 12,5 кг. З якою силою люстра діє на стелю? Як називається ця сила? До чого ця сила прикладена? Зобразіть цю силу на кресленні.

2. Яка сила втримує тіла на похилій площині?

3. У посудині з водою розчинили кухонну сіль. Чи змінився тиск на дно посудини?

4. Залізну деталь розмірами 20 × 20 × 25 см занурюють у воду. Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати цю деталь у воді?

Високий рівень

1. Сила, необхідна для рівномірного переміщення по горизонтальній крижаній дорозі саней з вантажем, дорівнює 1500 Н. Яку частину становить сила тертя полозів об лід від ваги саней з вантажем, якщо загальна вага саней з вантажем дорівнює 60 кН?

2. З колодязя піднімають на мотузці діряве цебро з водою. Чи буде випливати вода з отворів під час падіння, якщо мотузка обірветься?

3. Дуже часто при осушенні боліт риють канали. З якою метою

це роблять? Поясніть свою відповідь.

4. Зливок золота й срібла має масу 300 г. При зануренні у воду його вага дорівнює 2,75 Н. Визначте масу срібла й масу золота в цьому зливку.Відповіді:
№ завдання 
1 варіант 
2 варіант

Середній рівень


160 Н 
6 кг


2,6 кН 
Не менше 0,3 м3

Достатній рівень


600 Н; 600 Н 
125 Н


47,6 кН 
680 Н

Високий рівень


100 кН 
0,025


4,4 кг; 2200 кг/м3 
mc=218 г; mз=82 г


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: