В. Самійленко. «Ельдорадо». Універсальність моделі тоталітарної держави

Мета:  продовжити знайомити школярів з творчістю В. Cамійленка, зосереджуючи увагу на творі «Ельдорадо»; зробити його ідейно-художній аналіз, акцентуючи увагу на спрямованості сатиричної поезії; розвивати логічне мислення, пам’ять, спостережливість, уміння виразно читати поетичні твори, висловлювати власні міркування щодо прочитаного; раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття пошани до творчої діяльності письменника; зневажливе ставлення до жорстокості, приниження людської особисті, тоталітарного режиму.

Тип уроку:  засвоєння знань і формування вмінь.

Обладнання:  портрет В. Cамійленка, текст твору, дидактичний матеріал (тестові завдання, картки).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Огляд-виставка учнівських малюнків на тему «Яким я уявляю Ельдорадо» з відповідним коментарем. Визначення найкращих творів.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Вікторина «В. Cамійленко — людина, якою пишається Україна».

Надати відповіді на запитання:

-          Назва села, де народився майбутній письменник. (Великі Сорочинці)

-  Соціальний стан Володимира Івановича. (Селянин, бо народився, як сам висловився письменник, «у вбогій селянській хаті»)

-  Якою мовою захоплюється В. Cамійленко з дитинства? (Французькою)

- Найулюбленіша казка Володимира Івановича, яку розповідала йому бабуся. («Про трьох братів Кіндратів»)

-  Де хлопець здобув середню освіту? (У Полтавській гімназії)

-  Ким працює митець слова не закінчивши Київського університету? (Телеграфістом, оскільки заняття за спеціальністю не знайшов)

-  Характер В. Cамійленка. (Флегматик)

-  З яким письменником працював Володимир Іванович у Чернігівській управі? 
(Б. Грінченком)

-  Коли і де з’явилися перші поезії митця слова? (У львівському журналі «Зоря» в 1886 р.)

- Псевдонім, під яким В. Cамійленко часто друкував свої твори. («Сивенький»)

-  Гумористично-сатиричний журнал, активним автором якого був Володимир Іванович. («Шершень»)

-  Про що мріяв письменник в останні роки свого життя. (Купити хату в рідних Сорочинцях над річкою і там доживати свій вік)

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

ІV. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

V. Основний зміст уроку

1. Вступне слово вчителя

Діяльність В. Cамійленка — визначного майстра українського слова — становить невід’ємну складову частину наполегливої і тривалої боротьби прогресивних українських письменників, що творили в останні десятиліття ХІХ — початку ХХ ст. Основні прикмети людського типу, що поступово вимальовуються з усієї творчості В. Cамійленка, Франко характеризує так: «Він поперед усього чоловік з ніжним людським почуттям, з вродженою і життям випробуваною симпатією до всього бідного, покривдженого і зневаженого в природі й суспільстві».

І. Франко високо цінує «ясний, погідний, сонячний гумор В. Cамійленка, його «гостру і колючу» сатиру, захоплюється «чистою, ясною, наскрізь народною і притім наскрізь інтелігентною мовою» поета, глибинністю його гуманізму: «Нема такої народної болячки, яка б не збудила відгуку в його серці, яка б у тім чудотворнім серці не скристалізувалася в ясну, чисту перлину — перлину правдивої поезії».

Зберігти всупереч усім труднощам і небезпекам вірність покликанню українського письменника — діяча гнобленої царизмом культури — ось кредо В. Cамійленка. І слід наголосити, що в обстоюванні його поет незважаючи на поміркованість свого політичного світогляду виявив послідовність, громадянську мужність і силу духу.

Як бачимо, в Самійленковій концепції людини, яка поступово окреслюється в його творчості, на перший план виходить ідея патріотичного служіння народові словом. Однак поет не залишається в колі національного, у праці для рідного народу він бачить вияв загальнолюдського, справедливого...

Отже, сьогодні ми ознайомимося з наступною поезією В. Cамійленка, яка має сатиричну спрямованість — «Ельдорадо».

2. Ідейно-художній аналіз поезії В. Cамійленка «Ельдорадо» (1886 р.)

2.1. Виразне читання вірша.

2.2. Тема: Сатиричне зображення хиб тогочасного ладу царської Росії.

2.3. Ідея: висміювання трагічної реальності Росії (Ельдорадо), скутої кайданами неволі, народними злиднями, соціальною та національною несправедливістю.

2.4. Основна думка: у тоталітарній державі переслідується думка прагнення служити народову не словом, а конкретними справами.

2.5. Жанр: громадянська поезія, сатиричний твір.

2.6. Віршований розмір: хорей.

2.7. Ідейний зміст поезії. Особливості твору.

З лірикою тісно пов’язані гумористично-сатиричні вірші В. Cамійленка, тематика яких продиктована гострим критичним ставленням поета до суспільних і державних порядків царської Росії та псевдопатріотизму української ліберальної інтелігенції.

Узагальнено-панорамна картина дійсності постає в сатирі «Ельдорадо» (1886), де автор, за висловом І. Франка, «з незрівняною влучністю малює хиби сучасного ладу». Основний засіб викриття — сарказм, що викликає в читача гіркий сміх: адже він пізнає через криве дзеркало сатири в образі «пишної, вільної, щастям гордої» країни Ельдорадо трагічну реальність Росії, скутої кайданами неволі, народними злиднями, соціальною та національною несправедливістю.

Цей вірш письменника користувався незмінною популярністю серед студентської молоді завдяки своїй гострій викривальній спрямованості. Розпочавши твір словами про далеку й щасливу країну,

В. Cамійленко завершує його словами про Російську імперію, населену багатьма безправними народами:

Там живе племен усяких —

Престрашенна мішанина,

І за те той край зоветься —

Русь єдина, Русь єдина.

В «Ельдорадо» застосовано форму сатиричного куплета, яку В. Cамійленко, опираючись на досвід П. Ж. Беранте та О. К. Толстого, розвинув в українській поезії. Закінченість куплетної строфи дала йому змогу майстерно сполучити в єдину типізовану картину окремі яскраві штрихи, кожен з яких є завершеним образом в чіткій авторській оцінці. Сатиричний ефект досягається раптовим переходом від наростаючого пафосу вдаваного вихваляння «щасливого» життя в Ельдорадо до різкого зниження тону в заключному рядку куплета, де виразно звучить гнівний авторський голос. Віртуозна майстерність поета-сатирика, влучність його сміху виявляються в несподіваній і точній деталі, винесеній у цей кінцевий рядок, дошкульність сміху посилюється за рахунок повторюваності «ударних» слів у цьому рядку:

Там усяк говорить правду

Непідкупними устами,

Там за правду щира дяка —

Батогами, батогами.

Отже, для В. Cамійленка-сатирика й гумориста — значно більшу від комічної ситуації вагу має комічне подання певного факту, явища. Промовистим свідченням тут виступає «Ельдорадо». Під іменем легендарної, нібито багатої і щасливої країни виведено тогочасну самодержавну Росію. Твір побудовано на загалом відомому до того часу контрасті висловлювань... У перших трьох рядках кожної строфи розгортається зумисно піднесене й пишне змалювання усіляких благоденств і свобод мешканців країни, четвертий же рядок своїм змістом незмінно перекидає всю описувану картину, яка відтак діаметрально переосмислюється в ретроспективі, розкриваючи повторні, гнітючі явища суспільного життя.

2.8. Художні засоби вірша.

Епітети: «країна пишна, вільна, щастям горда»; «непідкупні уста», «щира» дяка.

Метафора:  «уряд «блюде» закони».

Порівняння: «дба про всіх, немов про рідних».

Повтори: «у остросі...», «держиморда...», «батогами...», «та не вголос», «тільки бідних...», «Русь єдина...», «в Сибіряку...», «крім своєї...».

Сатира, сарказм.

2.9. Обговорення змісту поезії. Бесіда за питаннями:

- Що вам відомо з історії про порядки царської Росії? Стисло зазначте про них.

-  Знайдіть на карті країну Ельдорадо. Чи відвідували ви її?

-  Які враження виникають у вас під час ознайомлення з нею? (Пишна, вільна, щастя горда, Кожний там живе щасливо)

-  Яким чином слова «щастя» і «держиморда» пов’язані між собою?

- Що полюбляють люди в цій країні? Чому волелюбність переслідувалась острогом?

-  Обґрунтуйте рядки поезії: Там усяк говорить правду Непідкупними устами.

-  Через що правда «шанувалася» батогами?

-  Як царський уряд ставився до неправди і злочинства? (Там злочинних зараз лають — Та не в голос, та не в голос)

-  Яким чином «уряд дбав про всіх, немов про рідних»?

-  Чому виключно бідні отримували покарання від самодержавців?

-  Через що В. Cамійленко називає письменників чесними і мужніми? З чим було пов’язано переслідування і покарання? Чому вони потрапляли до Сибіру?

-  За допомогою яких художніх засобів, прийомів В. Cамійленко відтворив у вірші «Ельдорадо» трагічну реальність?

-  Чому інтелігенція знає всі мови, крім своєї? Як автор її критикує за це? (Всі мови знають,— Крім своєї, крім своєї)

- Над чим гірко сміється читач? Над чим змушує автор його поміркувати?

-  Чи є зараз країна Ельдорадо? Яких змін вона зазнала впродовж історії?

-  В чому виховне і пізнавальне значення даної програмової поезії?

2.10. Виконання завдань.

2.10.1. Мікрофон. Чи хотіли б ви жити в країні Ельдорадо? Яких змін вона потребує у соціально-політичному устрої?

2.10.2. Складіть інформаційне ґроно щодо умов життя в Ельдорадо.

 

VI. Закріплення вивченого матеріалу

1. Проведення тестового опитування

1. Кожний в країні Ельдорадо, на думку В. Cамійленка:

а) має право на волю; б) живе щасливо;  в) не переслідується законом; г) прагне до слави.

2. Над усе в цій країні люблять:

а) волю; б) веселий сміх; в) поетичні вечірки; г) співати і танцювати.

3. Уста народні письменник називає:

а) солодкими; б) щирими; в)  непідкупними; г) червоними, наче вишня.

4. За правду люди отримували дяку:

а) добрим словом; б) купою грошей; в) ув’язненням в Сибірі; г)  батогами.

5. Дяка за правду, за визначенням В. Cамійленка,— це:

а) доброта; б) порядність; в) щирість;  г) чуткість.

6. За провинності уряд карає:

а) всіх людей без винятку; б)  виключно бідних; в) представників інтелігенції; г) талановитих і обдарованих.

7. В «Ельдорадо» В. Cамійленко використав форму сатиричного куплета, спираючись на досвід:

а) П. Беранже і О. Толстого; б) Ж. Руссо і Т. Шевченко; в) Д. Байрона та І. Франка; г) Ш. Бодлера і Л. Українки.

8. Однією із провідних концепцій людини у творі «Ельдорадо» є:

а) відповідальність за доручену справу; б) патріотизм;в) виконання своїх забов’язень; г) звеличення творчої праці як джерела радості й краси.

9. Представники інтелігенції у творі цураються:

а) свого походження; б) рідної мови;  в) вітчизняної культури; г) простого люду.

10. «Ельдорадо» належить до творів В. Cамійленка:

а) соціально-побутового спрямування; б) психологічних; в) ліричних; г) гумористично-сатиричних.

11. Поетичний твір «Ельдорадо» написаний В. Cамійленком у:

а)  1886 р.; б) 1888 р.; в) 1896 р.; г) 1885 р.

12. Який прикметник не застосовує автор в поезії, характеризуючи країну Ельдорадо?

а) Різнобарвна; б) пишна; в) вільна; г) горда.

Примітка. За кожну правильну відповідь встановлюється 1 бал.

2. Робота на картках

Картка № 1

1. Дослідіть, у чому виявляється зв’язок за ідейним змістом поетичних творів В. Cамійленка «Патріоти», «Ельдорадо». Свої спостереження узагальніть.

2. Чому, на ваш погляд, вважалось «щасливим» життя бідних у царській Росії? Наведіть переконливі аргументи.

3. За жанровою спрямованістю «Ельдорадо» — це вірш:

а) гумористичний; б) іронічний; в) саркастичний; г)  сатиричний.

Картка № 2

1. Виявіть художні засоби, за допомогою яких автор твору висміює суспільні і державні порядки Ельдорадо. Відповідь обґрунтуйте.

2. Як ви вважаєте, кого і за що переслідував царський уряд? Свої міркування підтвердіть, посилаючись на зміст поезії.

3. Ельдорадо у творі — це:

а) Німеччина; б) Буковина; в) Росія;  г) Галичина.

Картка № 3

1. З якою метою, на ваш погляд, В. Cамійленко в поезії використав вигадану і в той же час реальну країну Ельдорадо? В чому полягають особливості її суспільно-політичного устрою.

2. Яких утисків і переслідувань зазнали письменники у вигаданій країні? Чим це зумовлено?

3. Де «усяк говорить правду непідкупними устами»?

а) На страйках; б) у власних оселях; в) в острозі; г) на народних суспільно-політичних зібраннях.

VII. Підсумок уроку

Розгорнута в усіх жанрах творчості В. Cамійленка демократичногуманістична концепція людини, визначальними рисами якої є діяльна любов до народу, активна участь у творенні національної культури, щирість і краса людських почуттів, вносила багато нового, свідого в розширення людинознавчого змісту української літератури. Разом з такими майстрами слова, як І. Франко, Леся Українка, О. Олесь, М. Вороний, В. Cамійленко сприяв ідейно-художньому оновленню української поезії кінця ХІХ — початку ХХ ст.

М. Богданович характеризує В. Cамійленка як поета-мислителя, в якого думка в моменти найвищого свого піднесення набуває філософського характеру, хоча інколи не відривається від долі людства й окремої людини. Основні прикмети людського типу, що поступово вимальовуються з цієї творчості В. Cамійленка, Франко характеризує так: «Він поперед усього чоловік з ніжним людським почуттям, з вродженою і життям виробленою симпатією до всього бідного, покривдженого і зневаженого в природі й суспільстві. При тім він українець усією душею відданий своїй країні і своєму народові...». І. Франко високо цінує «ясний, погідний, сонячний гумор В. Cамійленка, його «гостру і колючу» сатиру, захоплюється «чистотою ясного, наскрізь народного і притім наскрізь інтелігентного мовного поета глибинністю його гуманізму: «нема такої народної болячки, яка б не збудила відгуку в його серці, яка б у тім чудотворнім серці не скристалізувалася в ясну, чисту перлину — перлину правдивої поезії».

VІІІ. Оголошення результатів навчальної діяльності

ІХ. Домашнє завдання

Підготуватися до написання роботи за творчістю В. Cамійленка.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: