Україна і світове господарство. Міжнародна торгівля

Мета: охарактеризувати міжнародну торгівлю як одну з голов­них форм міжнародного співробітництва; визначати фактори, що впливають на динаміку та структуру міжнародної торгівлі; дати поняття «імпорт», «експорт», «сальдо торговельного балансу»; розвивати навички аналізу статистичних даних щодо обсягів зовнішньої торгівлі; навчити обчислювати сальдо торговельне; удосконалювати навички побудови картосхем; виховувати зо­середженість, уважність.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

I. Перевірка домашнього завдання

II. Мотивація навчальної діяльності

III. Вивчення нового матеріалу

 IV. Первинна перевірка засвоєних знань

V. Домашнє завдання

Матеріали до етапів уроку

I. Перевірка домашнього завдання

II. Мотивація навчальної діяльності

З 2004 року по лютий 2009 року Україна мала від’ємний тор­говельний баланс, або негативне сальдо, тобто імпорт переважав над експортом. Поміркуйте, у чому позитивні та негативні прояви цього соціально-економічного явища? (Для споживачів — більше вибір, нижче ціни; для виробників — більш жорстка конкуренція, як наслідок — банкрутство підприємств, звільнення робітників, недоотримання податків тощо)

III. Вивчення нового матеріалу

1. Міжнародна торгівля

Одною з головних форм міжнародного співробітництва є між­народна торгівля.

Загальний обсяг обороту зовнішньої торгівлі товарами визна­чається сумою експорту (вивезення) та імпорту (ввезення) това­рів. Різниця між експортом та імпортом називається торговим балансом.

Фактори, що впливають на динаміку, спрямованість та струк­туру зовнішньоторгових операцій:

• розвиток прямих коопераційних зв’язків між філіями, до­чірніми та асоційованими компаніями ТНК;

• зростання частки машин та устаткування в загальному об­сязі товарообороту за скорочення питомої ваги сировини та напівфабрикатів;

• поява інтенсивно зростаючого сектора послуг та інформаційно-технологічного обміну;

• лібералізація міжнародної торгівлі в процесі переходу біль­шості національних економік до відкритості;

• розвиток інтеграційних процесів у різних регіонах світу;

• активізація діяльності ТНК.

Значення міжнародної торгівлі:

• є основним каналом, через посередництво якого формуються конкурентно-економічні параметри виробництва, рівень ви­ трат, стандарти якості, критерії ефективності національної економіки;

• інтенсифікує виробничий процес у національних господарствах з окремих напрямів;

• сприяє більш раціональному використанню економічних ре­сурсів на всіх рівнях господарювання;

• дозволяє повніше задовольняти зростаючі потреби населення;

• надходження від експорту — суттєве джерело накопичення капіталу на потреби промислового розвитку.

Економіку кожної країни умовно можна віднести до відкритої або закритої. Відкрита економіка — національна економіка, що вільно взаємодіє з економіками інших країн на ґрунті міжнарод­ного поділу праці. Економіка України класифікується як мала відкрита: вона не настільки велика та розвинута, щоб впливати на світову процентну ставку і не настільки ізольована, щоб не відчувати на собі вплив подій, що відбуваються за кордоном. Характерними рисами малої відкритої економіки є:

• її частка у світовій торгівлі незначна, і тому вона відчутно не впливає на світову економіку;

• уряд контролює рух капіталів;

• відносна відособленість національної грошової одиниці від валютного ринку;

• внутрішня процентна ставка визначається світовою процент­ною ставкою.

2. Географія зовнішньої торгівлі України

За І півріччя 2008 р. обсяги експорту товарів та послуг української економіки порівняно з І півріччям 2007 р. збіль­шились на 41,6 %, імпорту — у 1,5 разу і становили відповідно 38223,9 млн дол. США та 45425,8 млн дол. США. За таких умов наша країна має від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу, яке складає 7201,9 млн дол. США. У порівнянні з відповідним періодом 2007 р. від’ємне сальдо збільшилося.

Структура зовнішньої торгівлі України порівняно з І півріччям 2007 р. майже не змінилася у співвідношенні частки товарів та частки послуг в експорті та імпорті.

Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з партнерами майже всіх країн світу.

Найбільшими торговельними партнерами України є країни, в яких обсяги експортних поставок товарів значні. До таких країн відносяться Російська Федерація — 24,1 % від загального обсягу експорту, Туреччина — 7,7 %, Італія — 4,4 %, Польща — 3,4 %, Білорусь — 3,2 % та Німеччина — 3 %.

Україна купує багато товарів інших країн. Найбільші імпортні надходження здійснювались із Російської Федерації — 24,2 %, Німеччини — 8,2 %, Туркменістану — 7,8 %, Китаю — 6 %, Польщі — 5,1 %, Казахстану — 3,8 % та Білорусі — 3,5 %.

На першому місці в структурі експорту України стоїть про­дукція чорної металургії. Поставки недорогоцінних металів та виробів із них становили 45,1 % (з них чорних металів — 38,2 %) від загального обсягу експорту країни. На поставки мінераль­них продуктів (сировини, корисних копалин) припадало 10,2 % (з них енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегон­ки — 6,2 %), механічного та електричного обладнання — 9,4 % (у т. ч. механічного — 5,1 %), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості — 7,9 % (у т. ч. добрив — 3 %, продуктів неорганічної хімії − 2,4 %), транспортних засобів та шляхового обладнання — 6,4 %. Значну частку експорту займає продукція сільського господарства та харчової промисловості (продуктів рослинного походження — 4 %, готових харчових продуктів — 3,3 %, а також жирів та олій тваринного або рос­линного походження — 3 %).

У структурі експорту товарів порівняно з І півріччям 2007 р. збільшилась частка чорних металів, електричних машин, за­лізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання, добрив, руд, шлаків та золи. Натомість зменшилась частка ви­робів з чорних металів, жирів та олій тваринного або рослинного походження.

Імпорт нашої країни характеризується дуже значною часткою енергетичної сировини — 31,1 % загального обсягу імпорту товарів складали мінеральні продукти, у т. ч. 12 % — природний газ та 5,9 % — сира нафта. На імпорт механічного та електричного облад­нання припадало 15,2 % (у т. ч. механічного — 11 %), транспорт­них засобів та шляхового обладнання — 14,8 % (у т. ч. наземних транспортних засобів, крім залізничних — 13,8 %), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості — 7,9 % (у т. ч. фармацевтичної продукції — 2,5 %), недорогоцінних ме­талів та виробів з них — 7,3 % (у т. ч. чорних металів — 3,9 %), полімерних матеріалів, пластмас та каучуку — 5,1 %, готових харчових продуктів — 2,8 %.

У структурі імпорту товарів збільшилась частка наземних транспортних засобів, крім залізничних, руд, шлаків та золи,  дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, дорогоцінних металів та виробів із них. Зменшилась частка енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, механічних та електричних машин.

Обсяги експорту послуг з України у І півріччі 2008 р. зросли порівняно з І півріччям 2007 р. на 47 %, імпорту — на 49,2 % і становили відповідно 5681,7 млн та 3038,4 млн дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 2643,3 млн дол. США (у І півріччі 2007 р. — 1827,9 млн дол. США).

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні (66,7 %), різні ділові, про­фесійні та технічні (12,9 %) послуги; імпорту — транспортні (24,6 %), фінансові (20 %), різні ділові, професійні та технічні (15,9 %) і державні послуги, які не віднесені до інших категорій (11,9 %).

У структурі експорту частка послуг до країн СНД зменши­лась і склала 38,4 % проти 42,1 % у І півріччі 2007 р., країн ЄС — збільшилась до 34,1 % проти 33,8 %. Із загального об­сягу імпорту послуг 16,6 % становлять послуги з країн СНД, з країн ЄС — 55,3 % (у І півріччі 2007 р. — відповідно 16,4 % та 51,8 %).

Основними партнерами в експорті послуг були Російська Федерація, на яку припадає 34,9 % від загального обсягу екс­порту, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії— 6,1 %, Швейцарія — 5,7 %, Кіпр та Німеччина — по 5 %, Сполучені Штати Америки — 4,6 %.

Найбільші обсяги імпорту послуг здійснювались із Російської Федерації (13,7 %), Сполученого Королівства Великої Британії (12,1 %), Кіпру (9,7 %), Німеччини (7,9 %) та Сполучених Шта­тів Америки (6,7 %).

IV. Первинна перевірка засвоєних знань

Завдання 126. За матеріалами попереднього тексту (географія зовнішньої торгівлі України) складіть картосхему «Країни — основні торговельні партнери нашої держави». За основу викорис­тайте одну з контурних карт світу (або Євразії). Виберіть систему позначок, наприклад величина позначки (квадрат, трикутник, круг тощо) показує частку країни в експорті та імпорті. Один вид позначки — торгівля товарами, інший — торгівля послугами. Позначки експорту та імпорту зробіть різного кольору. Зробіть висновок про значення міжнародних економічних зв’язків для України.

Завдання 127. Заповніть таблицю (за попереднім текстом), яка показує динаміку експорту та імпорту товарами за рік.

 

Експорт

Імпорт

Чорні метали

Електричні машини

V. Домашнє завдання

Читати відповідний матеріал підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: