Вплив процесів глобалізації на господарство України. Підсумковий урок за темами 13–16

Мета: повторити, систематизувати матеріал про транспорт, соціальну сферу та зовнішні економічні зв’язки України; роз­вивати навички порівняння та узагальнення, аналізу та синте­зу матеріалу, вміння обстоювати свою точку зору; виховувати аналітичний підхід, бажання самостійно створювати дидактичні матеріали за темою.

Тип уроку: контролю, систематизації та узагальнення знань.

Структура уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

II. Повторення та узагальнення понять

III. Застосування знань у стандартних та змінених умовах

IV. Перевірка, оцінювання, аналіз виконаних робіт

V. Домашнє завдання

Матеріали до етапів уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Глобалізація — «за» чи «проти»? Яка ваша власна точка зору? Чому виник рух антиглобалістів?

Матеріали для роботи

Суперечливий вплив глобалізації на світовий господарський розвиток відкриває безпрецедентні можливості:

• прискорення процесу уніфікації та розширення передових технологій;

• удосконалення механізму розподілу ресурсів, підвищення ефективності їх використання на основі глобальної конку­ренції;

• економічного зростання на основі інтенсифікації економічного, наукового, культурного розвитку народів;

• підвищення якості життя, поліпшення добробуту, розши­рення можливостей вибору та доступу до нових знань та ідей;

• посилення міжнародної координації. Зменшення загрози між­народних конфліктів, локальних воєн;

• загального поширення ідей гуманізму, демократії, захисту громадянських прав та свобод людини;

• об’єднання зусиль людства у розв’язанні глобальних проб­лем.

Породжує небезпечні загрози та ризики:

• консервації технологічної та соціальної відсталості ряду країн через їхню неконкурентоспроможність;

• глобальної нерівності економічного і соціального розвитку, посилення диспропорцій світової економіки;

• поглиблення розриву між товарними і фінансовими ринка­ми;

• деградації неконкурентоспроможних виробництв, зростання безробіття, викликаного структурною перебудовою та новими вимогами до якості робочої сили;

• створення глобальної мережі злочинного бізнесу, міжнарод­ного тероризму;

• втрати національної ідентичності, руйнування звичного спосо­бу життя, ціннісних орієнтирів, стандартизації національних культур;

• транснаціоналізації екологічних, технологічних проблем, «парникового ефекту» тощо.

II. Повторення та узагальнення понять

Глобалізація та глобальна економіка

 

Глобалізація — розширення гос­подарських сис­тем до планетар­них масштабів

Глобальна економіка — економіка, що існує «над» національними економіками та агентами й автономно від них, прямує до них і надає їм специфічних форм та характеру, керується влас­ними цілями та рушійними силами

Пов’язана

З переходом від індустріальної до постіндустрі­альної стадії економічного розвитку

Означає

Якісно новий стан взаємозв’язків в економіці, по­літиці, екології на основі підвищення мобільності капіталу, робочої сили, інформації у світовому масштабі

Втілюється

У зростаючій взаємозалежності країн світу

Потребує

Спільних зусиль урядів держав і міжнародних організацій, регулювання на світовому ринку

 

Риси глобалі­зації

Зростає відкритість економік провідних країн світу, що засвідчує їх активну участь у процесі глобалізації;

вибухоподібно зростає роль світового фінансового ринку, фінансових трансакцій, що здійснюють­ся між різними суб’єктами світогосподарських зв’язків;

розвивається багатонаціональне підприємництво на основі значного розширення та диверсифікації діяльності транснаціональних фірм і корпорацій;

розширюється використання глобальних дже­рел розвитку, пов’язане із застосуванням пакета стратегічних заходів, спрямованих на забезпечен­ня довгострокового економічного успіху підпри­ємства;

посилюються динамізм та інтенсивність міграцій­них потоків робочої сили

Завдання 129. Запропонуйте понятійний диктант за темами «Транспорт» та «Соціальна сфера».

III. Застосування знань у стандартних та змінених умовах

Завдання 130. Тест

1. Вид транспорту, що не залежить від пори року, має великий вантажообіг, але призначений тільки для певних видів ван­тажів:

а) залізничний;

б) трубопровідний;

в) річковий;

г) повітряний.

2. Транспортний вузол, що має пасажирооборот більший, ніж вантажообіг:

а) Дніпропетровськ;

б) Донецьк;

в) Луганськ;

г) Київ.

3. Глинозем з далекого зарубіжжя потрібно доставити на алю­мінієвий завод, а виплавлений метал відправити на один з авіаційних заводів. Укажіть шлях, що дозволяє виконати це завдання раціонально:

а) морем до Одеси — залізницею через Кривій Ріг до Запо­ріжжя — річковим транспортом до Києва;

б) морем до Керчі — залізницею до Запоріжжя — автомобіль­ним транспортом до Харкова;

в) морем до Миколаєва — залізницею до Запоріжжя — за­лізницею до Харкова;

г) повітряним транспортом до Запоріжжя — залізницею до Київа.

4. Морський порт, розташований на берегах судноплавної річ­ки, що має велике значення для внутрішьоконтинентальних зовнішніх економічних зв’язків:

а) Маріуполь;

б) Херсон;

в) Іллічівськ;

г) Ізмаїл.

5. Держави, які є найбільшими партнерами України в зовнішньоекономічній діяльності:

а) Латвія;

б) Росія;

в) Туреччина;

г) Сенеґал.

6. Територією України здійснюється транзит:

а) залізничним транспортом — російської деревини до країн Північної Європи;

б) автомобільним транспортом — пшениці й овочів із Західної Європи до Туреччини;

в) залізничним транспортом — каспійської нафти до країн Близького Сходу;

г) трубопровідним транспортом — російського газу й нафти до країн Західної Європи.

7. До соціально-побутової інфраструктури зараховують:

а) торгівлю та громадське харчування;

б) фінансову сферу;

в) забезпечення правопорядку:

г) побутове обслуговування.

8. Міжнародна організація або союз, членом якого є Україна:

а) ЄС;

б) ГУАМ;

в) НАТО;

г) ОПЕК.

9. Позитивні ознаки глобалізації:

а) зменшення загрози міжнародних конфліктів, локальних воєн;

б) активізація міжнародного тероризму;

в) підвищення якості життя;

г) руйнування звичного способу життя.

10. Країна, з якої здійснюються найбільші імпортні надхо­дження товарів:

а) Німеччина;

б) Білорусь;

в) Туреччина;

г) Росія.

11. На першому місці в структурі імпорту товарами знаходиться:

а) фармацевтична продукція;

б) енергетична сировина;

в) недорогоцінні метали та вироби з них;

г) готові харчові продукти.

12. «Глобальна економіка»:

а) існує над національними економіками;

б) це об’єднання національних економік;

в) це частина національної економіки США;

г) це частина економіки Євросоюзу.

IV. Перевірка, оцінювання, аналіз виконаних робіт

V. Домашнє завдання

Читати відповідний матеріал підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: