Мета: формування знань про людські раси та фактори, що сприяли їх виникненню; розвивати практичні навички визначати за картою райони формування та сучасного проживання представників різних рас; ознайомлення з дослідницькою роботою М. М. Міклухо-Маклая та сприяння розумінню рівності всіх рас на Землі.


Мета: формування знань про кількість населення Землі та причини її змін; ознайомлення з особливостями розташування населення на Землі; розвиток первинних практичних навичок аналізувати карту «Густота населення Землі».


Мета: продовження формування знань про закономірності географічної оболонки; продовження розвитку навичок виявляти та пояснювати взаємозв’язки у природі; формування первинних практичних навичок працювати з картою географічних поясів і природних зон, виокремлювати головні характеристики природних зон світу.Мета: формування первинних уявлень про природні комплекси та географічну оболонку; ознайомлення із закономірностями географічної оболонки; розвиток навичок з’ясування взаємозв’язку між компонентами географічної оболонки.


Мета: формування первинних уявлень про ґрунти та умови їх утворення; з’ясування причин різноманітності ґрунтів і закономірностей їх розподілу на Землі; розвиток практичних навичок роботи з ґрунтовою картою в атласі, визначення приблизної родючості ґрунтів; виховання бережливого ставлення до ґрунтів.


Мета: формування знань про біосферу та її складові; формування первинних навичок визначати та пояснювати закономірності поширення живих організмів, оцінювати вплив людини на біосферу; виховання бережливого ставлення до біосферних багатств Землі.


Мета: повторення та систематизація знань з вивченої теми; вдосконалення вмінь використовувати здобуті знання на практиці; перевірка індивідуального рівня засвоєння навчального матеріалу та оволодіння практичними навичками.Мета: повторення, узагальнення та систематизація знань з теми «Гідросфера»; вдосконалення навичок і вмінь використовувати набуті знання на практиці, у нестандартних ситуаціях; розвиток пізнавального інтересу, комунікабельності, колективізму.


Мета: формування знань про підземні води та умови утворення підземних вод; поглиблення знань про властивості гірських порід та властивості води; вдосконалення вмінь працювати з навчальним матеріалом, аналізувати його, робити висновки; виховання бережливого ставлення до водних багатств.


Мета: формувати знання про біосферу та її складі; формувати первинні навички визначати і пояснювати закономірності поширення живих організмів, оцінювати вплив людини на біосферу; розвивати вміння учнів працювати з підручником; сприяти вихованню дбайливого ставлення до рослинному і тваринному світу.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 51-60 61-70