Мета: ознайомити учнів з особливостями формування клімату Євразії, сформувати знання учнів про кліматичні пояси і типи клімату Євразії, поглибити та систематизувати знання про особливості кліматичних умов на прикладі порівняння Північної Америки та Євразії, розвивати навички прогнозування впливу кліматотворних чинників на формування клімату окремих частин материка; продовжити розвиток вмінь роботи з кліматичними картами атласу, виховувати вміння толерантно відстоювати власну думку, поважати думки інших учнів.


Мета: визначити загальні особливості рельєфу Євразії, з’ясувати закономірності поширення основних форм рельєфу територією материка, виявити характерні відмінності рельєфу Європи та Азії, визначити найбільші родовища корисних копалин і закономірності їх залягання на території материка, продовжувати формувати вміння навичок роботи з різними видами карт, підручником, зошитом, розвивати навички зв’язної мови, виховувати повагу до думки інших учнів.


Мета: визначити основні особливості тектонічної та геологічної будови Євразії; з’ясувати наслідки впливу давніх зледенінь на формування рельєфу материка, визначити закономірності розташування сейсмічно активних зон на материку, продовжувати формувати вміння працювати з різними видами карт та джерелами географічних знань.Мета: дати учням наукові знання про відкриття і дослідження окремих регіонів материка, формувати навички самоосвітньої діяльності, роботи з додатковими джерелами географічних знань.


Мета: дати учням знання про Євразію як найбільший за площею материк Землі, особливості її фізико-географічного положення та берегової лінії; розвивати навички самостійної характеристики фізико-географічного положення географічного об’єкта.


Тематичне оцінювання «Північна Америка»


Мета: дати учням поняття про загальну характеристику населення, вчити учнів розуміти політичну карту, наносити на контурну карту країни і міста з великою кількістю населення, ознайомити учнів із населенням та господарством США та іншими державами материка.


Мета: дати характеристику рослинності і тваринного світу Північної Америки, охарактеризувати природні зони та ознайомити учнів з національними парками материка, сформувати чіткі ознаки «тайги» Північної Америки, розкрити зв’язки між поняттями тайга — рослини — тварини — клімат — географічне положення, розвивати навички самостійного пошуку необхідної навчальної інформації, вміння аналізувати та співставляти.


Мета: сформувати знання про води суходолу Північної Америки, розкрити загальні особливості внутрішніх вод материка, показати їх залежність від рельєфу та клімату, нерівномірність розподілу на території материка; охарактеризувати найголовніші системи річок і озер та показати екологічні проблеми внутрішніх вод Північної Америки; формувати вміння роботи з картами атласу, розвивати навички роботи з додатковими джерелами географічних знань.


Мета: спираючись на знання про основні кліматотворні чинники, охарактеризувати особливості клімату Північної Америки та сформувати в учнів систему знань про причини формування різних типів клімату на території материка; розвивати навички роботи та аналізу кліматичних карт, уміння складати порівняльну характеристику типів клімату на прикладі материка Північна Америка, вдосконалювати практичні навички учнів працювати з тематичними картами; розвивати навички аналізу та синтезу матеріалу, що вивчається; удосконалювати навички роботи в групі та парі; виховувати інтерес до географічної науки.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-52