Мета: дослідити взаємозв’язок між тектонічною будовою материка і рельєфом, ознайомити учнів з рельєфом та корисними копалинами Північної Америки; розкрити роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні рельєфу Північної Америки, розвивати логічне мислення; розвивати вміння працювати з тематичними картами, аналізувати, порівнювати, знаходити зв’язок між етапами пошуково-дослідницької діяльності, виховувати повагу до думки інших, самостійність.


Мета: сприяти засвоєнню знань про основні риси географічного положення Північної Америки, удосконалювати роботу учнів з картами, вчити аналізувати, робити висновки, розширювати кругозір дітей щодо історії відкриття та освоєння материка, зацікавити темою, розвивати вміння працювати в колективі, працювати з тематичними картами; розвивати пізнавальний інтерес, творче мислення, виховувати культуру спілкування, самостійність.


Мета: сформувати в учнів систему знань про міжнародне співробітництво у вивченні Антарктиди й охороні її природи, систематизувати знання географічної номенклатури материка, історії досліджень, дати знання про роль українських дослідників у вивченні Антарктиди, закріпити вміння працювати з контурними картами.


Мета: сформувати в учнів систему знань про природу Антарктиди; систематизувати поняття учнів про особливості рельєфу материка; підвести учнів до розуміння унікальності антарктичної природи та необхідності ощадливого ставлення до неї, удосконалювати навички роботи з підручником, картами атласу, додатковими джерелами географічних знань, розвивати навички моделювання, узагальнення, виховувати повагу до думки інших.


Мета: сформувати в учнів систему знань про географічне положення Антарктиди, схарактеризувати історію її відкриття та дослідження.


Мета: Провести тематичне оцінювання за темами: «Австралія», «Південна Америка»


Мета: дати знання про населення Південної Америки, його расовий склад та розміщення; походження та формування сучасного населення материка; познайомити з особливостями політичної карти материка та історією її формування; визначити основні (найбільші) держави на материку; показати місце української діаспори в країнах Південної Америки; розвивати вміння працювати з джерелами географічних знань, навички аналізувати та узагальнювати навчальну інформацію щодо головних особливостей населення материка та закономірностей його розміщення на континенті.


Мета: сформувати в учнів уявлення про особливості природних зон Південної Америки; надати учням систему знань про рослинний та тваринний світ материка; сприяти поглибленню розуміння учнями причин виникнення висотної поясності; продовжити формувати в учнів уміння користуватися раніше набутими знаннями, самостійно добувати знання з різних джерел, уміння самостійно мислити, виховувати самостійність, та культуру спілкування.


Мета: розкрити особливості внутрішніх вод Південної Америки, залежність їх від клімату та рельєфу; продовжити формування уміння роботи з картами атласу та текстом підручника; продовжити формування уміння застосовувати раніше набуті знання в стандартних та нових ситуаціях; виховувати культуру спілкування, самостійність, розвивати навички роботи з додатковими джерелами географічних знань.


Мета: дослідити своєрідність клімату Південної Америки, з’ясувати вплив повітряних мас на формування клімату, удосконалювати практичні вміння і навички учнів працювати з кліматичними картами та кліматодіаграмами; розвивати логічне мислення, вміння працювати з тематичними картами, розвивати вміння аналізувати, порівнювати, виховувати повагу до думки інших учнів, самостійність у прийнятті рішень.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-52