Мета: ознайомити учнів з проявом головних кліматотворних чинників і виявити наслідки їхньої дії на прикладі території материка Африка; встановити закономірності змін температури і кількості опадів; формувати в учнів поняття про кліматичні пояси і типи клімату Африки; розвивати допитливість і кмітливість; розширювати кругозір учнів; продовжувати формування навичок логічного мислення, самостійного опанування навчального матеріалу.


Мета: сформувати в учнів знання про сучасний рельєф, геологічну будову та корисні копалини Африки, історію розвитку й формування рельєфу материка; розкрити закономірності поширення основних форм рельєфу і корисних копалин.


Мета: розкрити зміст, систематизувати та поглибити знання про географічне положення материка; з’ясувати особливості положення Африки; подальше вдосконалення навичок роботи з картами атласу і додатковою літературою; сприяти подальшому розвитку вмінь робити самостійні висновки, спираючись на вивчений матеріал та власний досвід; розвивати пізнавальний інтерес до предмета; виховувати повагу до природи планети Земля.


Мета: сформувати в учнів уявлення про особливості географічного положення Північного Льодовитого океану, про історію дослідження, особливості рельєфу дна, клімату, течії, льодового режиму, визначити своєрідність органічного світу, а також екологічні проблеми океану; сприяти виявленню учнями відмінностей у природі океанів; удосконалити навички роботи з картами атласу, текстом підручника та іншими джерелами географічних знань.


Мета: познайомити учнів з особливостями та своєрідністю органічного світу Індійського океану, показати різноманіття його природних багатств; визначити вплив океану на природу материків у прибережній частині; охарактеризувати види господарської діяльності людини в океані та її вплив на природу океану; розвивати навички роботи з картами атласу, текстом підручника та іншими джерелами географічних знань, уміння працювати в команді, аналізувати та робити висновки.


Мета: визначити головні особливості географічного положення океану, спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського і Тихого океанів та їх наслідки для природи океанів та материків, що омиваються його водами; з’ясувати загальні особливості рельєфу дна Індійського океану і закономірності поширення основних форм рельєфу дна цього океану; з’ясувати взаємозв’язки, що існують між властивостями вод океану і повітряних мас над його акваторією; формувати навички роботи з картами атласу, текстом підручника та іншими джерелами географічних знань, уміння працювати в команді.


Мета: поглибити та систематизувати в учнів поняття про природу Атлантичного океану, продовжувати формування загальнонавчальних умінь — аналізувати, порівнювати, встановлювати зв’язки, причини і наслідки; розвивати пізнавальний інтерес учнів до вивчення географії материків і океанів, робити узагальнюючи висновки; формувати інформаційну, екологічну культуру при ознайомлені з кліматом і головними властивостями водних мас, із характерними представниками органічного світу, природними ресурсами; розвивати навички аналізу головних закономірностей поширення життя в океані; виховувати в учнів пізнавальну активність і самостійність, бережливе ставлення до багатств океану.


Мета: поглибити та систематизувати знання учнів про Атлантичний океан, сформувати в учнів уявлення про історію дослідження океану; продовжити формування практичних навичок учнів щодо складання порівняльних характеристик географічного положення океанів; продовжити розвивати навички роботи з контурною картою, позначення на контурній карті географічних об’єктів і основних форм рельєфу дна Атлантичного океану, сприяти вихованню всебічно розвиненої особистості, досвіду демократичної та толерантної поведінки, пізнавальної активності та самостійності.


Мета: познайомити учнів з особливостями географічного положення Океанії, сформувати уявлення про походження островів, що входять до складу Океанії, їх заселення, дослідження і розвиток, розвивати пізнавальний інтерес до вивчення інших народів та їх культури.


Мета: поглибити знання учнів про особливості природи океану, його географічне положення, історію дослідження, особливості будови дна океану, кліматичні пояси і типи клімату, течії, органічний світ і закономірності його поширення, багатства тихого океану, продовжити формування навичок роботи з картами, розвивати навички практичного застосування знань з біології, фізики, хімії, розвивати критичне та логічне мислення, посилювати інтерес до географічних знань.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-52